دیپارتمنت پری کلینیک

این دیپارتمنت در سال 1390در چوکات  پوهنځی   علوم وترنری ایجاد شد. مضامین اناتومی، هستولوژی، امبریولوژی، فیزیولوژی و بایوکمیستری به منظور آشنایی کامل محصلان با ساختمان و وظایف اعضای بدن حیوانات و ترکیب تعاملات کیمیاوی در بدن حیوانات سالم از طرف این دیپارتمنت تدریس می­شود.

اهداف آموزشی

 1. آشنایی محصلان با ساختار اناتومیکی وسیستم های بدن حیوانات.
 2. توانایی محصلان در قسمت تسلیخ و باز نمودن جسد حیوانات .
 3. آشنایی محصلان با اناتومی مقایسوی انواع مختلف حیوانات و تشخیص تفاوت توعی از روی لاشه.
 4. آشنایی محصلان با موقعیت اناتومیکی و سیستم ها از نگاه رادیوگرافی.
 5. آشنایی محصلان با میتابولیزم کاربوهایدریت ها، شحمیات، پروتین ها، منرال ها، ویتامین ها، آب و عملیات اساسی از قبیل اکسیدشن بیولوژیکی، تنفس و فعالیت های انزایمی شان.
 6. آشنایی محصلان با ساختمان های نارمل حجرات و انساج مختلف بدن و تفاوت های عمده میان آنها.
 7. آشنایی با تکنیک ها و روش های لابراتواری و هستولوژیک به کار رونده در تشخیص انساج.
 8. مطالعه ی هستولوژیک سیستم های گوناگون در حیوانات مختلف.
 9. مطالعه ی انکشاف جنین و مراحل مختلف آن نزد حیوانات.
 10. آشنا ساختن محصلان با اصول اساسی فیزیولوژیکی مرتبط به انجام وظایف حجره، عضله و اعضای مخصوص حسی.
 11. آگاهی محصلان در مورد چگونگی انجام دادن وظایف عادی رگهای قلب و سیستم دوران خون و حادثات فیزیولوژیک.
 12. اشنایی محصلان در قسمت اساسات و اططلاحات لاتین طبیکه در قسمت مضامین اساسی طب وترنری ایشان را کمک خواهد کرد.