دیپارتمنت پاراکلینیک

این دیپارتمنت در سال 1391 در چوکات  پوهنځی   علوم وترنری ایجاد شد. این دیپارتمنت در تدریس مضامین پتالوژی وترنری ( پتالوژی عمومی، سپیشیل پتالوژی و سیستمیک پتالوژی)، مایکروبیالوژی (باکتریولوژی وایرولوژی و مایکولوژی)، ایمینولوژی، سیرولوژی و پرازیتولوژی وترنری ( هیلمنتولوژی، پروتوزولوژی، حشره شناسی و کنه شناسی ) به منظور انتقال دانش به محصلان در امر تشخیص امراض حیوانی را به دوش دارد.

اهداف آموزشی

  1. آشنا ساختن شاگردان با خصوصیات عمومی باکتریاها و روشهای معاف سازی حیوانات در مقابل این ارگانیزمهای مشخص.
  2. آشنا ساختن محصلان در زمینه دانستن عملی و نظری به ویروسها و امراضی که تولید می نمایند.
  3. بلند بردن درک محصلان در زمینه دانستن میکانیزم های بوجود آمدن امراض و تغییرات وظیفوی که در جریان آن بوجود میاید.
  4. آشنا سختن محصلان با عوامل و بیماری های پرازیتی و پرتوزوایی در حیوانات و اهمیت آنها از نگاه صحت حیوانی، انسانی و اقتصادی.
  5. اشنایی محصلان با بیماری های ساری که از لحاظ صحت حیوانی و صحت عامه اهمیت دارند
  6. آموزش کنترل، تشخیص، جلوگیری و عاری سازی بیماریهای عمده حیوانی
  7. آشناساختن شاگردان با روشهای بهداشتی که درجلوگیری از بیماریهای ساری با ارزش اند.
  8. آشنا ساختن محصلان با امور بهداشتی، پرورشی و تعذیه حیوانات
  9. بلند بردن درک محصلان در زمینه بیماریهای عمده یی که بالای صحت و تولیدات طیور اثر می نمایند.
  10. آشنایی با اپیدیمیولوژی و روشهای تشخیص، تداوی و جلوگیری بیماریهای عمده طیور که در کشور، منطقه و جهان با اهمیت اند.

کریکولم درسی دیپارتمنت پاراکلینیک

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدیت

1

ایپدیمیولوژی وترنری 1

 

5

2

ایپدیمیولوژی وترنری 2

 

5

3

باکتریولوژی وترنری 1

 

6

4

باکتریولوژی وترنری 2

 

5

5

بیماری های طیور

 

3

6

پرازیتولوژی وترنری 1

 

4

7

پرازیتولوژی وترنری 2

 

2

8

پرازیتولوژی وترنری 3

 

3

9

پتافیزیولوژی وترنری

 

5

10

پتالوژی وترنری 1

 

6

11

پتالوژی وترنری 2

 

3

12

حفظ الصحه حیوانی

 

2

13

وایرولوژی وترنری 1

 

3