پوهنحی کامپیوتر ساینس دارای سه دیپارتمنت میباشد که هر کدام به صورت جداگانه و مختصر تشریح داده شده است.