دیپارتمنت مشاوره

مروری برتاریخ چند دهه اخیر افغانستان نشان میدهد که کشور ما طی این مدت از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی گرفتار مشکلات و پرابلم های عدیدهء بوده است که عامل اصلی چنین حالاتی را میتوان در وجود پدیدهء شوم و نامیمون « جنگ» جستجو کرد. جنگ و درگیری ابعاد زندگی مردم را به بحران کشانید، تاسیسات زیربنایی کشور را به رکود مواجه ساخت، فقر، بیکاری و مهاجرت  را عمومیت بخشید و بالاخره دامن نا امنی را گسترش داد. حالات فوق از یک طرف وضعیت مادی جامعهء ما را به چالش کشاند و از جهت دیگر تاثیرات ناگوار و نامطلوبش را بر روح و روان ساکنان  این مرز و بوم حاکم ساخت. نتایج تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد که سطح میزان مشکلات روانی، ناهنجاری های هیجانی، رفتاری ، شغلی ، تجصیلی و حتی ازدواج در جامعه خیلی بالا است. جهت رهایی ازاین مشکلات و ناهنجاری های روحی و روانی نیاز به وجود کارشناسان روانی و مشاوران مسلکی و آموزش دیده احساس می شود تا فعالیت های کارشناسانه ای خود را از طریق مراکز درمان روانی و مشاوره ای در خدمت مردم در شهرها و روستاهای کشور قرار دهند. بنابراین جهت تحقق نیاز مندی های جامعه، دیپارتمنت مشاوره ایجاد گردید تا نخستین اقدامی در تربیت مشاوران مسلکی و لایق در عرصهء مشاوره و روان درمانی باشد.

بناءً بر اساس نیازی که در جامعه افغانی وجود داشت، دیپارتمنت مشاوره در سال 1395 تأسیس گردید. این دیپارتمنت اولین صنوف تدریسی اش را در سمستر بهاری سال 1395 آغاز نموده و فعالیت هایش را ادامه خواهد داد.

اهداف آموزشی

فارغان رشته مشاوره قادرخواهند بود که:

در مراکز مشاوره و روان درمانی مصروف کار شوند

ذهنیت های مردم را درمورد صحت روانی روشن سازند.

در جلسات مشاوره مطابق به اصول اخلاقی و فنون آن رفتار نمایند.

در زمینه های مختلف مشاوره خدمات عرضه نمایند.