دیپارتمنت مدیریت انکشاف

مدیریت انکشاف، شامل طراحی و ایجاد ساختار های فزیکی و سازمانی لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی ، تجهیز و تخصیص منابع و بسیج امکانات مالی و انسانی بوده است . در مدیریت انکشاف ساختار های مورد نیاز ، غالبا واحد های زیربناساز نامیده میشدند که متوالی رشد و پیشبرد روند صنعتی شدن ، اداره کارآمد امور اقتصادی کشور، توسعه منابع طبیعی ، بهبود و گسترش نظام های حمل و نقل و ارتباطات و اصلاح نظام آموزشی بودند . بر همین مبنا تشکیل این دیپارتمنت در چوکات فاکولته اداره و پالیسی عامه  به اساس مکتوب نمبر 1182 مورخ 29/7/1394  معاونیت مالی و اداری عینیت یافته است  که متصدی تدریس و تحقیق در حوزه مباحث فوق الذکر میباشد. به اساس جلسه نمبر 1 مورخ 3/8/1394 در یپارتمنت مدیریت انکشاف، پوهیالی مینا هاشمی به عنوان آمر دیپارتمنت و محترمان هر یک پوهیالی جهانی  ، پوهیالی عطایی ، پوهنیار بارکزی  به عنوان عضو دیپارتمنت تعیین گردیدند. این دیپارتمنت یک عضو جدید را به تاریخ 13/6/1395 با مدرک دوکتورا جذب نموده است .

اهداف

  1. سهمگیری فعال در پروسه تولید دانش مدیریتی از طریق مشارکت در تربیه کادر های علمی متخصص و آگاه با مسایل روز افغانستان .
  2. ارتقا سطح دانش استادان از طریق اعزام آنها به منظور سپری نمودن پروگرامها ی کوتاه مدت و بلند مدت ( ماستری و دوکتورا ).
  3. نهادینه ساختن اجرای سیستم کریدت به منظور ایجاد سهولت های آموزش برای استادان و محصلان، از این طریق ارتقا سطح دانش مسلکی آنها .
  4. معیاری ساختن کریکولم و مفردات درسی مبتنی بر مقتضیات جامعه افغانستان و استندرد های پذیرفته شده جهانی .
  5. همکاری در زمینه گسترش برنامه های کارورزی به منظور کاربردی ساختن علم مدیریت و آشنا ساختن محصلان با چالش های اداری و مدیریتی که فراروی جامعه قرار دارد .

برنامه های آینده

  1. بروز ساختن کریکولم و مفردات مطابق به نیاز ها و استندرد ها در اخیر هر سال تحصیلی .
  2. تلاش در جهت تهیه کریکولم و مفردات برای دیپارتمنت و تبدیل آن به دیپارتمنت فارغ ده .
  3. همکاری در جهت ایجاد مرکزتحقیقات مدیریتی با سایر دیپارتمنت ها و رهبری فاکولته .
  4. اعزام اساتیدبه بورس های تحصیلی ( ماستری و دوکتورا) حسب تقسیم اوقات و نیاز دیپارتمنت .
  5. تدویر کنفرانس های علمی ، محلی و ملی و فراهم نمودن زمینهمشارکت اساتید و محصلان در کنفرانس های علمی درسایر کشورها.

در نتیجه با اجرای برنامه های فوق و دسترسی به اهداف مطروحه انتظار داریم مبتنی بر استراتیژی وزارت محترم تحصیلات عالی و پوهنتون هرات و پوهنځی اداره و پالیسی عامه ، دیپارتمنت مدیریت انکشاف بتواند در یک دوره زمانی پنجساله به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای این نهاد تحصیلی به مرکز تولید علم ، اجرای برنامه های تحقیقاتی  و ارائه خدمات آموزشی معیاری برای محصلان در مقاطع تحصیلی لیسانس تبدیل شود .