دیپارتمنت حفظ الصحه و تکنالوژی مواد غذائی

این دیپارتمنت در سال 1393 در چوکات  پوهنځی   علوم وترنری ایجاد شد. این دیپارتمنت وظیفه تدریس مضامین تکنالوژی مواد غذائی، تحلیل و تجزیه مواد غذائی، حفط الصحه مواد غذائی، طب عدلی وترنری، قانون گوشت را به عهده دارد.

اهداف آموزشی این دیپارتمنت:

  1. آشنایی شاگردان با روش های تجزیه مواد غذایی و تعیین مقدارمواد مختلف در آنها.
  2. توانمند سازی شاگردان در تشخیص و کشف تقلبات در مواد غذایی مختلف.
  3. آشنایی محصلان با روش های تشخیص خوراکه های سالم از ناسالم دارای منشاء حیوانی.
  4. آماده ساختن شاگردان جهت بررسی و تفتیش نمودن مواد غذایی با منشاء حیوانی.
  5. شناسایی روش های گوناگون تهیه٬ پروسس٬ ذخیره٬ بازاریابی و قیمت مواد خوراکه مختلف با منشاء حیوانی.
  6. معرفی روش های نوین تکنالوژی مواد غذایی٬ اصلاح و انکشاف آنها.
  7. درک موقعیت مسلک وترنری در جامعه.
  8. تدریس قوانین ملی و بین الملی وترنری.
  9. آشنایی با حقوق و وظایف وترنرها.