معرفی دیپارتمنت:

 دیپارتمنت اداره عامه به عنوان اولین دیپارتمنت فارغ ده پوهنځی اداره وپالیسی عامه به اساس حکم شماره 3905 /2977 مورخ 30/11/1389 مقام محترم وزارت تحصیلات عالی منظور گردید.

معرفی رشته:

 این رشته علمی به مطالعه سه شاخه اجرایی، قانون گذاری و قضایی دولت و هم بستگی میان آنها میپردازد.  اداره عامه برآیند عملکرد مجموعه پیچیده ای از ابزارهای سازمانی، تشکیلاتی و نیز مجموعه ای از نیروی انسانی و بازتاب قوانین، مقررات، دستورکارها، روشها و نظام های انجام کار و سرانجام مناسبات و روابط حاکم بر بکارگیری منابع فیزیکی، مالی، انسانی، ابزارها، تدابیر و تمهیداتی است که دولت از راه آن تکالیف و وظایف خود را به صورت اعمال حاکمیت یا اعمال تصدی در جهت تحقق یک سلسله هدف های معین و مشخص انجام میدهد.

فارغان دیپارتمنت:

 هدف از تشکیل رشته اداره عامه آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانهای دولتی و نیز آشنایی محصلان با کاربرد روشهای علمی اداره امور عامه است. فارغان این رشته به عنوان مدیران سازمانهای دولتی ایفای وظیفه می نمایند.

اهداف دیپارتمنت:

  • ارتقای درجه علمی استادان
  • انجام تحقیقات در عرصه اداره عامه
  • جذب کادر علمی جدید
  • تربیه کادر متخصص و متعهد برای سیستم اداری کشور