چاپ کتاب (صلح و حل منازعه) و رهنمای تدریس آن

ایجاد کلوپ صلح جوانان

چاپ ۴دوره فصل نامه علمی استادان

چاپ اولین فصل نامه

 • اسم ژورنال صلح نامه
 • ویژه نامه آموزش صلح

چاپ ۹  دور ژورنال محصلان تحت نام صلح نامه با مقالاتی در حوزه صلح و حل منازعه

ایجاد پارک صلح پوهنتون هرات

انجام ۱۵  تحقیق با عناوین ذیل توسط محصلان

 • بررسی نقش اخبار تلویزیونی در عادی سازی خشونت بن جوانان در هرات
 • تاثیر تصاویر خبری در ترویج خشونت
 • نقش جوانان در تحکیم صلح اجتماعی در شهرت هرات
 • بررسی میزان همدیگر پذیری در بین محصلان پوهنتون هرات
 • بررسی عوامل خشونت کلامی محصلان پسر در مقابل محصلان دختر در پوهنتون هرات
 • بررسی وضعیت همدیگر پذیری بین محصلان پوهنتون هرات
 • مقایسه میزان علاقه مندی محصلان به آموزش صلح بین پوهنحی های شرعیات و ژورنالیزم ولایت هرات
 • روش های مرسوم حل منازعه میان محصلان در پوهنتون هرات
 • عوامل خانوادگی خشونت ورزی جوانان در شهر هرات در سال ۱۳۹۵
 • عوامل اجتماعی اقدام به خودکشی زنان در شهر هرات در سه سال اخیر
 • حل و فصل منازعات توسط میانجیگری
 • نقش خانواده در ترویج فرهنگ همدیگر پذیری چیست؟
 • بررسی نقش علمای دین در راستای صلح پروری
 • آیا آموزش های صلح میتواند در افزایش مهارت خود بازداری محصلان از خشونت اثر بخش باشد؟