میزان 29, 1396

تصدیقنامه های 30 تن از کارمندان بخش اداری پوهنتون هرات امروز به شاملین ورکشاپ پرپوزل نویسی توزیع گردید.

میزان 29, 1396

پوهنتون هرات به پاس خدمات ارجناک معلمان کودکستان خویش، از روز معلم تجلیل بعمل آورد.

میزان 29, 1396

آمر ارتباطات و آگاهی عامه پوهنتون هرات از سوی رئیس پوهنتون هرات تقدیر شد.