June 16, 2019

گفتمان علمی بندر چابهار "فرصت ها و چالش ها" از طرف ریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و همک

June 2, 2019

نشست رهنمودی پیرامون چگونگی ارزیابی صنفی/حضوری از کیفیت تدریس به هدف معرفی چگونگی تطبیق مرحلة دوم ارزیابی از

May 15, 2019

ورکشاپ دو روزۀ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی در نهادهای تحصیلی زون غرب امروز از طرف ریاست ارتقای