جوزا 12, 1397

کنفرانس ملی کار با حضور محصلان پوهنتون های کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و بلخ در مرکز کشور برگزار گردید که محص

جوزا 12, 1397

کمیتۀ فرهنگی لیلیۀ ذکور با همکاری معاونیت مالی واداری، مدیریت لیلیه و محصلین عزیز لیلیۀ پوهنتون هرات شب گذشته