سرطان 12, 1397

گفتمان (صلح در دیدگاه های اکادمیک) عنوان کنفرانس علمی بود که امروز از سوی دفتر صلح پوهنتون هرات در سالون کنفر

سرطان 5, 1397

نخستین روز اخذ امتحان کانکور سال 1397 ولایت هرات با حضور معاون ولایت هرات، رئیس هیئت کانکور، رئیس معارف، نماینده شورای ولایتی، رئیس شورای متخصصان، معاونان پوهنتون و دو تن از داوطلبان کانک

سرطان 5, 1397

سومین و آخرین روز امتحان کانکور 1397 پوهنتون هرات پیش از چاشت امروز موفقانه پایان یافت؛ این در حالی است که دیروز پوهندوی سید فرهاد شهیدزاده رئیس انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی نیز