سنبله 26, 1397

ورکشاپ آموزشی تداوی امراض ناشی از مواد رادیو اکتیو برای محصلان پوهنحی های طب، زراعت و ساینس پوهنتون هرات امروز در سالون مولانا ج

سنبله 25, 1397

480 تن از محصلان ذکور و اناث پوهنتون هرات در ورکشاپ معرفی استراتیژی جندر وزارت تحصیلات عالی، پالیسی منع ت

سنبله 19, 1397

سومین کنفرانس علمی پوهنوال عبداللطیف فایق استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون هرات تحت عنوان «بررسی حکم افتاء به گونۀ آنلاین» امروز در س