November 1, 2018

محمد یوسف حمیدیان معین مالی و اداری اداره ملی حفاظت محیط زیست، پیرامون نقش اداره ملی حفاظت محیط زیست در راستا

October 31, 2018

مسابقات والیبال جام محصل به تاریخ 3/7/1397 بین دوازده پوهنحی در دو گروه شش تیمی آغاز گردید که در پایان مرحله

October 31, 2018

در این امتحان نزدیک به 140 تن از متقاضیان اشتراک نمودند که بعد از اخذ نمره معیاری شامل امتحان اختصاصی این برنامه میشوند و بعد از سپری نمود