جدی 25, 1396

در این محفل محمد آصف رحیمی والی هرات، پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، معاونان، رؤسای ادارات دولتی، برخی روسای موسسات تحصیلا

جدی 10, 1396

ورکشاپ استقلالیت مالی و مشارکت عامه و خصوصی پوهنتون ها در اتاق آموزشی دفتر حمایت از پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری

جدی 10, 1396

کمیته تضمین کیفیت پوهنتون هرات پس از اجرای ارزیای خودی، طی جلسه¬یی با حضور هیئت رهبری پوهنتون، گزارش خود را جهت بحث و گفتگ