May 15, 2019

ورکشاپ دو روزۀ آموزشی برنامه های ارتقای کیفیت و اعتباردهی در نهادهای تحصیلی زون غرب امروز از طرف ریاست ارتقای

May 15, 2019

آمریت/واحد داخلی تضمین کیفیت پوهنتون هرات روز سه شنبه ۲۴ ثور نشست رهنمودی با نماینده­ های محصلان پوهنحی­ های

May 13, 2019

محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون امروز با حضور در جمع محصلان لیلیه و بعد از ادای نماز ظهر اعلان کرد