دلو 28, 1396

23تن از استادان پوهنتون هرات برای ارتقای ظرفیت های مسلکی در ورکشاپ روش جدید تدریس (OBE-E

دلو 22, 1396

ویچسلاو نیکراسوف مسؤول بخش فرهنگی سفارت کشور روسیه وهیئت همراهش با پوهنیار عبدالله یمایی معاون علمی و سرپرست پوهنتون هرات در حالی که

دلو 22, 1396

محمد نذیر سکندری معاون مالی واداری پوهنتون هرات برنامه های آموزشی آمریت تکنالوژی معلوماتی پوهنتون هرات را نقطه عطفی در ارتقای س