چهارمین دو سالانه نقاشی پوهنحی هنرهای پوهنتون هرات