دیپارتمنت مهندسی

دیپارتمنت مهندسی در سال 1389 در چوکات پوهنحی انجینیری پوهنتون هرات در نتیجه توامیت­های علمی با پوهنتون هارتفورد امریکا ایجاد شد.

مهندسی در واقع، هنر و فن دیزاین و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ همآهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانهاست. مهندسی علاوه بر این که یک رشته تخنیکی است، تخصصی مربوط با شرایط فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. به همین علت آموزش در رشته مهندسی به عنوان یک تخصص چند رشته ای، علاوه بر این که شامل مباحث تخنیکی میشود، بر خلاقیت، ذوق هنری، بنیان های زیبا شناسی و مهارت های حرفه ای تکیه دارد و نیزاز مباحث علوم اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی بهره میگیرد.

اهداف علمی – آموزشی دیپارتمنت مهندسی

با توجه به اینکه دیپارتمنت مهندسی به عنوان یکی از کانون های مهم علمی شهر نیز محسوب میگردد، در این راستا نیز این دیپارتمنت اهداف مشخصی دارد از جمله:

  • بلند بردن سطح علمی اساتید با استفاده از بورسیه ها و برنامه های کوتاه مدت آموزشی در داخل و یا خارج از کشور
  • ایجاد زمینه برای تحقیقات علمی اساتید
  • ایجاد زمینه برای برقراری ارتباطات مفید علمی با دیگر دانشگاه های داخل و خارج از کشور
  • استفاده از دانشجویان خلاق جهت پیشبرد تحقیقات علمی خارج از برنامه های آموزشی
  • آموزش محصلان مطابق با معیار های جهان
  • به وجود آوردن توانایی استفاده از دانش روز
  • آماده سازی محصلان برای فعالیت در این رشته

کریکولم درسی

کریکولم دیپارتمنت مهندسی مطابق به نیازهای علمی و مسلکی جامعه بوده که مفردات آن با همکاری پوهنتون هارتفورد ایالات متحده آمریکا بر وفق استانداردهای بین المللی تهیه گردیده است. کریکولم دیپارتمنت مهندسی دارای ١٥٧ كردیت بوده که شامل ٦ مضمون انتخابی میباشد.کریکلم جدید به صورت خلاصه شامل ١٢٪ مضامین پوهنتون شمول، ٣٠٪ مضامین اساسی و ٥٨٪ مضامین اختصاصی میباشد.