فعالیت ها و حوزه های کاری پوهنحی به گونه عمومی

اهداف ووظایف پوهنځی زراعت پوهنتون هرات

هدف از تاسیس پوهنحی زراعت در چوکات پوهنتون هرات بخاطر تحقق اهداف زیر میباشد.

1- تربیه محققان و کارشناسان فنی و مسلکی در بخش زراعت, علوم حیوانی ,  باغداری , حفاظه نباتات و توسعه وترویج زراعت .

2- بهره برداری علمی ثروت های طبیعی.

3- تحقیق و ترویج علوم زراعتی و مالداری مدرن .

4- بلند بردن مهارت های مسلکی و نو آوری در عرصه زراعت ومالداری.

5- سهم گیری در ساختن استرا تیژی های زراعتی و مالداری .

6- تربیه کادر های علمی برای زراعت پایدار.

8-  خود کفائی زراعتی و مالداری در افغانستان.

9- تغییر در دانش افراد مسلکی از طریق آموزش نو آوری ها در سیستم زراعت و مالداری.

10- تغییر در سیستم زراعت  سنتی بسوی زراعت مدرن، صنعتی و تجارتی

خدمات علمی: دروس تیوری وعملی بصورت منظم جریان دارد. خدمات تدریسی، کتابخانه ای ولابراتواری به حد توان به دسترس محصلان و استادان قراردارد و بر علاوه محصلین این پوهنحی دارای یک فارم آموزشی- تحقیقی در داخل مجموعه پوهنتون به مساحت چهارده جریب زمین میباشد که محصلین عزیز این پوهنحی تمام کار های عملی خویش را بر اساس تقسیم اوقات تعیین شده به پیش میبرند.هرچند این پوهنحی فارم بزرگ و اساسی به مساحت 120 هکتار زمین، در 27 کیلومتری شمال شهر هرات واقع در دشت حوض را داراست،اما متاسفانه به خاطر عدم تمویل و بودجه لازم از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی باداشتن تمام امکاناتی که در یک فارم آموزشی و تحقیقی ضرورت است، فعلا غیر فعال بوده و محصلین این پوهنحی ازان استفاده نمی نمایند. بر علاوه این پوهنحی دارای یک فارم مالداری کوچک با داشتن تژاد های گوسفند ، بز ، مرغ و گاو میباشد که در کنار فارم آموزشی این پوهنحی داخل تعمیر پوهنتون هرات موقعیت دارد، هم چنان این فاکولته  دارای فارم زنبورعسل است که محصلین دیپارتمنت علوم حیوانی بخاطر کار های عملی و بلند بردن دانش مسلکی خویش ازان استفاده مینمایند .

خدمات صحی:اخیرا کلینیک نباتی و حیوانی پوهنتون هرات افتتاح گردیده که امیدواریم خدمات صحی لازم بطور رایگان به همکاری اساتید محترم پوهنځیوترنری و دیپارتمنت حفاظه نباتات به ایشان ارائه شود.

خدمات مشوره دهی: همه ساله تمام محصلین صنف اول به گروپ های معین تقسیم گردیده و مسولیت مشوره دهی لازم درتمام ساحات که محصلین به مشکل روبرو میگردند، برای گروپهای مشخص بدوش اساتید این پوهنځی میباشد.

خدمات آسایشی: محصلین این پوهنحی برعلاوه خدمات فوق به خدمات آسایشی چون لیلیه ویا بدل اعاشه نظر به مقرره لیلیه پوهنتون هرات دسترسی دارند.محصلین دراین پوهنځی میتوانند پیشنهادات، نظریات، شکایات ویا انتقادات خویش را اعم از دختر و پسر بطور مستقل با ریس پوهنځی و یا استاد مربوطه در میان بگذارند که یقینا به رفع مشکل شان رسیدگی میشود