اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات 

21 May, 2020

پوهنحی (شرعیات و علوم اسلامی) دیپارتمنت (فقه وقانون) کُد (28-32-B3-08-01-14) تعداد (یک) بست برای بار مجدد در سال 1399 به اعلان م

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات

19 May, 2020

اعلان کاریابی کادر علمی پوهنتون هرات

Announcement of employment of academic staff of Herat University Faculty of Literature

17 Nov, 2019

The University of Herat announces an academic position for the Department of English (Literature and Humanities) in 139

Announcement of Academic Staff Herat University Graduate School of Education

17 Nov, 2019

Herat University announces the re-opening of the Department of Psychology and Education Sciences in 1398.

Announcement of employment of scientific staff of Herat University of Medical Sciences

21 Nov, 2019

The University of Herat announces the reopening of the Department of Contagious Diseases and Subjects) in 1398.

Pages