۲۸ اسد سالروز استرداد و استقلال افغانستان
نمایشگاه پرواز روح پوهنحی هنرها پوهنتون هرات
نمایشگاه تحول در معماری و بسوی تکنالوژی
نمایشگاه تحول در معماری و بسوی تکنالوژی
نمایشگاه فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات
نمایشگاه فزیک پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون هرات
نمایشگاه چشمک های رنگی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون هرات
چهارمین دو سالانه نقاشی پوهنحی هنرهای پوهنتون هرات
نمایشگاه چشمک های رنگی پوهنحی ژورنالیزم پوهنتون هرات
چهارمین دو سالانه نقاشی پوهنحی هنرهای پوهنتون هرات

Pages