کتابخانه مرکزی و رودکی پوهنتون هرات

کتابخانه مرکزی و رودکی پوهنتون هراتکتابخانۀ مرکزی پوهنتون هرات در سال 1367، همزمان با تأسیس پوهنتون هرات در ساحۀ کنونی پوهنځی تعلیم و تربیه ایجاد شد. کتابخانه پس از دوران طالبان به سبب ضیقی جای به ساحات مختلفی؛ از جمله: آب بخش باد مرغان، ساحۀ کتابخانۀ عامه، جنوب تعمیر مقام ولایت و اکنون به تپۀ ارغوان در شمال پوهنتون هرات انتقال یافته است.

گفتنی است در کنار فعالیت کتابخانه، شعبۀ دیگر آن واقع در داخل مجتمع پوهنځی های پوهنتون هرات جهت تسهیلات  برای مراجعین، تحت نام کتابخانۀ رودکی در این اواخر تأسیس شده است.

کتابخانۀ مرکزی پوهنتون هرات از بدو تأسیس تا اکنون خدمات عرضۀ کتاب را برای استادان و محصلان رشته های گوناگون پوهنځی های پوهنتون هرات، طبق قوانین موجودۀ کتابخانه های مرکزی پوهنتونهای افغانستان در دست اجرا داشته است.

لازم به یاد آوری است که کارمندان کتابخانه ، به دوره های آموزشی  در زمینۀ کتابداری اشتراک کرده اند.

 در فراشد زمان تعداد کتب اهدایی و کمکهای نهادهای فرهنگی و ملی داخل و خارج کشور، افراد خیر و مؤسسات گوناگون بر غنامندی و رنگین ساختن عناوین کتابهای این کتابخانه افزوده است. در حال حاضر در کتابخانۀ مرکزی پوهنتون هرات دهها هزار جلد کتاب به زبانهای فارسی دری، پشتو، عربی، انگلیسی و آلمانی و هزاران شماره از نشریه ها و مجلات مختلف در زمینه های گوناگون  برای استفاده مراجعین وجود دارد.

در کنار سایر کمکها در این اواخر این کتابخانه به سیستم کمپیوتری و الکترونیکی عیار شده است و جهت راه اندازی سیستمهای نوین کتابداری، بیش از 10 پایه کمپیوتر باسایر ملحقات آن از جانب پوهنتون تخنیکی برلین و تیم PRT به کمک و همکاری پوهنیار عبدالرحمن شیرزاد استاد پوهنځی کمپیوتر ساینس پوهنتون هرات به این کتابخانه اهدا شده است. به علاوه محترم پوهنیار عبدالرحمن شیرزاد، نرم افزاری جهت جستجو و عرضۀ بهتر خدمات کتابداری در این کتابخانه و سایر کتابخانه های پوهنځی ها درست شده است که این موضوع کتابخانۀ مرکزی پوهنتون هرات را قادر خواهد ساخت تا جهت دیجیتالی ساختن کل سیستم این کتابخانه و قرار دادن آن در روی سیستم جهانی انترنت، گامهای عملی تری را بردارد و افقهای روشنتری را برای اصحاب جامعۀ اکادمیک پیشکش نماید. ( READ MORE ABOUT )

شعبات کتابخانۀ مرکزی پوهنتون هرات

 • بخش توزیع کتاب

 • بخش کارت کتلاک (مدیریت فنی)

 • بخش مرجع (رفرنس)

 • بخش افغانستان شناسی

 • بخش روزنامه ها، مجلات و کلکسیونها

تعداد کتابها

در حال حاضر تعداد کتابهای مورد استفاده  در کتابخانۀ مرکزی:

 • 16000  کتاب به زبان فارسی دری

 •  12000 کتاب به زبان انگلیسی

 •  3000 مونوگراف

 •  10000 شماره نشریه و مجله

 

تعداد کتابهای مورد استفاده  در کتابخانة رودكي:

 • 4029  به زبان فارسي دری

 • در کتابخانه ادوارد برون (داخل کتابخانة رودکی) 5015  کتاب به زبان آلماني 

 • تعداد مجموعی کتابها به زبانهای مختلف 40000 جلد.

تشکیل کتابخانۀ مرکزی

در تشکیل جدید سال 1391 کتابخانه دارای دو بست: مدیریت عمومی کتابخانه بست چهار و مدیریت کارت کتلاک بست پنجم است که نظر به حجم کار بسیار ناچیز است.

ساعات کاری

در شش ماه اول سال رسمیات از ساعت 8:00 صبح الی 4:00 عصر و در شش ماه بعدی از ساعت 8:30 صبح الی 3:30 عصر میباشد.

شرایط عضویت

برای استادان و کارمندان فورمۀ جداگانه توزیع و مشخصات شان در آن درج میگردد. کتابخانه بعد از طی مراحل و خانه پوری فورمه، کارت عضویت توزیع مینماید. با اندکی تفاوت، فورمۀ محصلان نیز توزیع میشود و آنها میتوانند بعد از طی مراحل آن عضویت کتابخانه را حاصل نمایند.

نکته: کارت عضویت محصلان برای مدت یک سال قابل اعتبار است و در آغاز سال جدید کارت مجدد توزیع میشود.

مقررات توزیع کتاب

کتاب به رؤیت کارت عضویت کتابخانه برای استادان ، کارمندان و محصلان پوهنتون به عاریت داده میشود. مدت توریع کتاب برای استادان و کارمندان دوهفته است؛ اما  قابل تمدید میباشد. ولی کتاب برای محصلان به مدت یک هفته توزیع میشود و قابل تمدید است. همچنین توزیع کتاب به داخل و بیرون از کتابخانه، نظر به شرایط و مقررات کتابخانه -  به استثنای کتابهای رفرنس که در داخل کتابخانه مورد استفاده قرار میگیرد به عاریت داده میشود.

بعضی از قوانین اخذ کتاب از کتابخانه

 1. کتاب به مدت دوهفته برای استادان و یک هفته برای محصلان به امانت داده میشود و در پایان این مدت در صورتی که کسی کتاب مذکور را از کتابخانه در خواست ننموده  باشد، دو باره تجدید میشود.

 2. کتابهای رفرنس (دیوانها، کتابهای یک جلدی و کتابهای نایاب) و مجلات، فقط در داخل کتابخانه مورد استفاده قرار میگیرد و از کتابخانه خارج نمیشود.

 3. کتابها باید در وقت معین آن مسترد شود و اشخاصی که کتاب را بیشتر از موعد معینۀ آن نگه میدارند با آنها برخورد قانونی صورت میگیرد.

 4. اشخاصی که کتاب را ناقص و یا مفقود کنند، سه الی ده برابر قیمت روز آن را باید بپردازند.

 5. ارائه نمودن کارت کتابخانۀ مرکزی پوهنتون در موقع اخذ کتاب امر حتمی است و مراجعان به رؤیت کارت کتابخانۀ مرکزی کتاب اخذ مینمایند و به اساس کارت هویت، محصلان میتوانند به داخل کتابخانه از کتابها استفاده نمایند؛ در هر صورت داشتن کارت پوهنتون حتمی است.

 6. مراجعین قبل از نزدیک شدن به قفسۀ کتب، باید بکس و سامان دست داشته خود را در جایی که در نظر گرفته شده است، بگذارند.

 7. کتاب به دقت کامل مورد استفاده قرار داده شود، از هرگونه عوامل که موجب خرابی آن گردد دور نگهداشته شود و همچنین از نوشتن و یادداشت به روی اوراق  آن جداً خودداری گردد.

 8. محصلان مسؤول کتابی هستند که به رؤیت کارت خود از کتابخانه اخذ نمودند و نباید کارت خود و یا کتاب را به شخص دیگری امانت بدهند؛ زیرا محصلان میتوانند مستقیماً از کتابخانه به رؤیت کارت خود کتاب اخذ نمایند.

 9. محصلان اضافه از یک کتاب در یک وقت برده نمیتوانند.

 10. دو هفته قبل از امتحانات نهایی تمام کتابها باید به کتابخانه تحویل داده شود.

 11. کتاب  هر وقت از طرف کتابخانه درخواست شده میتواند در صورت درخواست باید بلافاصله به کتابخانه تحویل داده شود.

 12. استادان نباید کتابهایی را که به نام خود از کتابخانه تحویل گرفتند، به محصلان و یا شخص دیگری بدهند؛ زیرا کلیة مسؤولیت به دوش ایشان است. در صورت تلف شدن و یا نقصان کتاب، مطابق ماده چهارم (4) جبران خساره نمایند.

 13. مدت اعتبار کارت کتابخانه مرکزی پوهنتون یکسال است و در آغاز هر سال کارت جدید توزیع میشود.

 14. در صورت مفقود و یا باطل شدن کارت کتابخانۀ مرکزی پوهنتون بلا فاصله باید کتابخانۀ مرکزی در جریان قرار گیرد.

 

سیستم الکترونیکی کتابخانه رودکی پوهنتون هرات

سیستم الکترونیکی کتابخانه رودکی پوهنتون هرات

سیستم الکترونیکی کتابخانه رودکی پوهنتون هرات

محیط و سیستم الکترونیکی کتابخانه رودکی پوهنتون هرات

سیستم الکترونیکی کتابخانه مرکزی پوهنتون هرات

سیستم الکترونیکی کتابخانه مرکزی پوهنتون هرات

افتتاحیه سیستم الکترونیکی کتابخانه رودکی پوهنتون هرات توسط پوهنیار عبدالرحمن شیرزاد

افتتاحیه سیستم الکترونیکی کتابخانه رودکی پوهنتون هرات توسط پوهنیار عبدالرحمن شیرزاد

افتتاحیه سیستم الکترونیکی کتابخانه رودکی پوهنتون هرات توسط پوهنیار عبدالرحمن شیرزاد

افتتاحیه سیستم الکترونیکی کتابخانه رودکی پوهنتون هرات توسط پوهنیار عبدالرحمن شیرزاد