کمیته تضمین کیفیت

ادارۀ تضمین کیفیت در اسد (1390) بعد از منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنتون هرات ایجاد گردید، هدف از تأسیس این اداره ارزشیابی خودی پوهنتون هرات وفراهم آوری زمینۀ ارزشیابی بیرونی پوهنتون هرات میباشد تا از لحاظ کیفیت پوهنتون هرات در سطح ملی و منطقه یی از اعتبار مناسبی برخوردار گردد.
در پهلوی ادارۀ تضمین کیفیت، کمیتۀ ارزیابی خودی پوهنتون به مسؤولیت  پوهنوال نجیب الله فریور فعالیت مینماید که  9 عضو دارد و از استادان بلند رتبۀ پوهنتون هرات به شرح زیر تشکیل گردیده است:
  1. پوهنوال غلام یحیی فرهنگ استاد پوهنځی ادبیات و علوم بشری
  2. پوهنوال عبدالرحیم امید آمر مرکز تحقیقات علمی پوهنتون
  3. پوهنوال نجیب الله فریور استاد پوهنځی تعلیم وتربیه
  4. پوهندوی عبدالظاهر محتسب زاده رئیس پوهنتون هرات
  5. پوهندوی خلیل احمد آذر استاد پوهنځی طب
  6. پوهندوی عبداللطیف فایق استاد پوهنځی شرعیات
  7. پوهنمل سید فرهاد شهیدزاد مدیر عمومی استادان و محصلان پوهنتون
  8. پوهنمل فایزه شهیر استاد پوهنځی هنرهای زیبا
  9. پوهنیار خلیل احمد فضل استاد پوهنځی حقوق
 
جلسات آن ماهوار (و در صورت ضرورت هفته یک بار) برگزار میگردد. این کمیته 2 ورکشاپ را برای مسؤولان و اعضای کمیته های پوهنځی  ها برگزار نموده است. در سطح پوهنځی ها 14 کمیتۀ فرعی فعالیت مینماید که هر کمیته 3 عضو دارد. ارزیابی خودی هر پوهنځی را همین کمیته ها انجام میدهد. مطابق با 12 معیار جهانی بعد تمام گزارشهای ارزیابی خودی پوهنحئیها را کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون بررسی، مطالعه و به شورای علمی پوهنتون ارائه میکند؛ سپس ادارۀ تضمین کیفیت پوهنتون گزارشهای ارزیابی خودی پوهنځی ها را  به اداره محترم تضمین کیفیت  و اعتبار دهی  وزارت تحصیلات عالی ارسال مینماید.
کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنتون هرات بر اساس معیارهای تعیین شده چون: اداره و صلاحیت آن، اعضای کادر علمی، برنامه های علمی، کتابخانه و سایر منابع معلوماتی، منابع فزیکی و تکنالوژیکی، منابع مالی، ارزیابی و پلانگذاری استراتیژیکی، بهبود و ارتقای کیفیت، سهم گیری در امور جامعه و انکشاف، صداقت، صراحت و شفافیت ارزیابی خودی را در پوهنتون هرات انجام میدهد.
 

تدویر وركشاپ رهنمودی تضمين كيفيت پوهنتون هرات

وركشاپ يكروزه رهنمودی تضمين كيفيت در پوهنتون هرات با حضور عدة كثيري از استادان ، هيئت رهبري پوهنتون هرات در سالون مولاناجامي (رح) داير گرديد. در صحبتهاي افتتاحيه اين وركشاپ پوهنمل ميرغلام عثمان بارز حسيني رئيس اسبق پوهنتون هرات ارزیابی خودی و بیرونی را در تحصيلات عالي سبب ارتقاي ظرفيت و پيشرفت پوهنتونها دانست و تربيۀ كادر هاي مسلكي و تخصصي را از وظایف پوهنتون دانست.
پوهندوي دكتور عبدالظاهر محتسب زاده رئيس پوهنتون هرات نيز طي صحبتي ارتقاي ظرفيت از طريق كميته هاي تضمين كيفيت را عامل اصلي دسترسي به نتايج خوب تحقيق دانست، انجام تحقيق را در حوزة پوهنتون ها سبب ايجاد دست آوردهاي علمي دانست.
در ادامة وركشاپ يكروزه پوهندوي دکتور خليل احمد آذر استاد پوهنځی طب گزارش فعاليتهاي كميتۀ ارزيابي خودي پوهنځی ها را ارائه نمود و پوهنوال عبدالرحيم اميد آمر مركز تحقيقات علمي پوهنتون هرات معيارهاي ارزيابي خودي مؤسسات تحصيلات عالي را به بررسی گرفت.
درقسمت دوم اين وركشاپ روساي پوهنځی هاي پوهنتون هرات، گزارش كاركردهاي كميته هاي هرپوهنځی را در رابطه با تضمين كيفيت ارائه نمودند. در پايان پوهنوال نجيب الله فريور گزارشي در زمينه چگونگي ارزيابي خودي در ارتقاي كيفيت به حاضرين وركشاپ ارائه نمود.
وركشاپ يكروزه با نتيجه گيري مثبت توسط پوهنوال محمد ناصررهياب معاون اسبق علمي پوهنتون هرات و قرائت دعاييه پوهنمل عبدالرؤوف ثاقب رئيس پوهنځی شرعيات خاتمه يافت؛ همچنان کمیتۀ  تضمین کیفیت پوهنتون دو گزارش از کارکردهای ادارۀ تضمین کیفیت را در جلسات گزارش دهی که دو مرتبه در وزارت محترم تحصیلات عالی بر گزار گردید ارائه کرد که مورد توجه همه جانبه قرار گرفت.