معاونیت مالي و اداري

معاونيت اداري پوهنتون هرات بر اساس قوانین و مقررات نافذ در وزارت تحصیلات عالی جهت برآورده شدن اهداف گسترده و والا كه همانا ایجاد ادارۀ سالم و دور از مفاسد اداري و فراهم آوری تسهیلات لازم درسی- پژوهشی باشد، اهتمام میورزد. به بیان دیگر از اهم وظایف این معاونیت، تطبيق قوانين، مقررات، لوايح، مصوبات و احكام مقامات ذيصلاح، استفادۀ مطلوب از بودجۀ منظور شده، صرفه جويي، انتقال عوايد پوهنتون به حساب واردات دولت و فراهم آوري به موقع نيازمنديهاي پوهنځی های پوهنتون و انکشاف ساحات گوناگون این نهاد علمی میباشد.

 

معاونیت اداری انجام امور زیر را از سالها بدین سو در دست اجرا داشته است: تأديۀ حقوق كارمندان، اجرای حواله هاي قراداديها، مراسلات، انتقال مصارف برق، آب و تليفون، عملي شدن تعيينات عمومي پوهنتون طبق تشكيل منظور شده، تطبيق برنامه های توسعه وي در بخشهاي فضاي سبز پوهنتون، امور حفاظتي، نظارتي، امنيتي، ترانسپورتي، حفظ و مراقبت از تأسيسات، اموال منقول و غير منقول پوهنتون، رسيده گي به امور مربوط به تعداد 500 تن محصل ليليه، دفاع از تشكيل ترتيب شده جهت تطبيق سيستم رتب جهت ازدياد معاشات به حضور نمايندة با صلاحيت اصلاحات اداري در مقر وزارت تحصيلات عالي از موضوعاتی است که این معاونیت در راستای انجام درست و به موقع آن تلاش ورزیده است.

 

به همین ترتیب تهيه وتدارك اجناس مورد نياز شعبات و پوهنحئيها، اجرا و طي مراحل اسناد محسوبي اجناس خريداري شده و جمع و قيد به جمع معتمدين، تدوير جلسات داوطلبي مواد اعاشه وي و عايداتي و طي مراحل قانوني آن، بررسي و موجودي سالانه تمام ديپوها، دفاتر ديپارتمنتهاي پوهنحئيهاي مربوطه و جمع و قيد اجناس به دفاتر جنسي مديريت محاسبه جنسي پوهنتون هرات، غرس نهالها و گلهاي زينتي، راه اندازي حشرهاي عمومي، صفايي و پاك كاري مناطق، جوي كشي، خط اندازي راههاي اصلي و  فرعي مطابق به نقشه سايت پوهنتون هرات، ايجاد فضاهاي سبز، آبياري، ايجاد پاركينگ براي وسايط استادان و محصلان مطابق نقشه، از دیگر كاركردهاي مهم اين معاونيت ميباشد.

 

لازم به ذکر است بر اساس همین کوششها در این اواخر پیرامون اعاشه و اباته، به اعمار یک تعمیر آشپزخانه به سیستم عصری برای محصلان لیلیه میتوان اشاره کرد. و همچنان برای رفاهیت و بنا به تقاضای سایر محصلان و اساتید محترم پوهنتون هرات مجدداً کافتریا و دفتر چاپ و فتوکاپی اسناد درسی محصلان به سیستم عالی راه اندازی گردیده است.

 

هم اکنون محصلان و استادان پوهنتون هرات از فضای مناسب درسی، صنوف مجهز به سیستم کمپیوتر و پروژکتور، لابراتوارهای مجهز، کارگاههای آموزشی و امکانات علمی و اکادمیک جهت تدریس استفاده مینمایند. همچنین نیازمندی پوهنحئیها و شعبات اداری مرکز پوهنتون با در نظر داشت امکانات بودجه وی تقریباً مرفوع و تحت نظر هیأت معینه مطابق قانون تدارکارت خریداری میشود.

 

بر اساس تلاشهای پوهنتون هرات امروزه این نهاد از يك پوهنتون حوزه وي به يك پوهنتون ملي تبدیل شده است.

 

افزون برآنچه آمد، چهار آمریت مهم زیر اثر معاون مالی و اداری مشغول وظیفه هستند (آمریت منابع بشری، آمریت ارتباط وآگاهی عامه، آمریت مالی و اداری و آمریت تهیه وتدارکات) که به ترتیب به وظایف شان اشاره میشود:

 

  • آمریت منابع بشری:  وظیفة استخدام کارکنان، ترتیب برنامه و سوانح کاری، تحلیل ساختار تشکیلاتی، کنترول از طرح مکانیزم داخلی، تقرر، تبدیل، تقاعد، و... را بر عهده دارد.
  • آمریت ارتباط و آگاهی عامه: که مسئولیت  برگزاری سمینارها،کارگاهها، هماهنگ کردن مصاحبه های اختصاصی، نشر و پخش جریده های علمی – پژوهشی و خبری پوهنتون و .... را داراست.
  • آمریت تهیه و تدارکات:  که وظایفی همچون نظارت از پروسة خریداریهای پوهنتون، عرضة خدمات برای ریاست و پوهنحیها مختلف، و.... را عهده دار است.
  • آمریت مالی و اداری:  وظایف نظارت بر بودجه، وارسی از  مراحل اجرای معاشات کارمندان و استادان ، کنترول و تقسیم بندی بودجه از جملة وظایف این آمریت میباشد.