معاونیت علمی

معاونيت علمي  در راه بلند بردن ظرفيت ها، بروز ساختن نصاب و مفردات درسي و ايجاد رشته هاي فارغ دِه مورد نياز بيشتر توجه نموده است. امروز 116 تن از استادان تحصيلات ماستري دارند و 12تن به تحصيلات دوكتورا مصروف هستند و استفاده از بورسیه های کوتاه مدت و کنفرانسها و سیمینارهای داخلی و خارجی زمینه سازی میشود. نصاب و مفردات همه فاكولته ها، به ویژه كامپيوترساينس،انجينري، اقتصاد، تعليم وتربيه، حقو ق و علوم سياسي، شرعيات و زراعت بر بنياد معيارهاي جهاني روز آمد شده و كتابهاي درسي و ممد درسي مورد نياز فراهم گرديده اند. همه استادان برنامه هاي درسي دارند. به ديپارتمنت ها فورمه ارزيابي فعاليتهاي درسي و ماوراي درسي استادان توزيع شده و همه كارها نظام مند گرديده است تا بشود لايحه كريدت، محصل محوري و پاسخگويي به حد اعلاي آن برسد و با بلند رفتن كميت، كيفيت نيز تعالي يابد. چنانکه به سوي ارزیابی خودی و تضمين كيفيت گامهاي بلندي برداشته شده است.

 

طي اين سالها استادان با نوشتن آثار معياري به رتبه هاي بالا ترفيع كرده اند، ازينرو كتابهاي درسي و ممد درسي، مقاله ها و رساله هاي تحقيقي چند برابر شده وبراي همه رشته ها، مواد درسي آماده گرديده است.

 

تأسيس مركز تحقيقات علمي، طرح پنجاه پروژه تحقيقاتي و راه اندازي تحقيقات گروهي به كمك استادان يك يا چند فاكولته از كارهاي مهم معاونيت علمي دانسته میشود. طبق برنامه، در سال 1392، نشریه«پژوهش» از طرف مرکز تحقیقات علمی جهت بازتاب دست آوردهای علمی وارد میدان میگردد.

 

ايجاد فاكولته هاي جديد مانند ادارۀ عامه، ارتقای ديپارتمنت هاي ژورناليزم و وترنري به فاكولته، ايجاد ديپارتمنت هاي غير فارغ ده و فارغ ده مانند ديپارتمنت هاي پشتو، تربيت بدني، حقوق خصوصي، تفسير و حديث شريف، ميكاترونيك، آركيتكچر، گرافيك، موسيقي، ترويج و توسعۀ زراعتي و جامعه شناسی سير صعودي انكشاف را نشان ميدهند و هنوز در سال 1392 پيشنهاد تأسيس پنج ديپارتمنت و ارتقای فاکولتۀ تعلیم و تربیه به پوهنتون و ايجاد فاكولته منابع آب، چشم به راه تأييد مقام محترم وزارت تحصيلات عالي است.

 

معاونيت علمي با تطبيق لوايح، مقرره ها و قوانين، وضع طرزالعملهای لازمی، تنظیم تقسیم اوقات جلسه های شوراها، کمیته ها و کمسیونها، نظارت همیشه گی از امور دیپارتمنتها برای ارتقای آنها به واحدهای اداری دارای اهداف مشخص، برنامه های مشخص و کارآیی بیشتر، برقرار کردن پیوند میان پوهنتون و بازار کار و حرکت به سوی تحقق برنامۀ استراتیژی پوهنتون هرات با محورهای تعلیم و تدریس، تحقیق و انکشاف و کاربردی ساختن علوم، نیز راه اندازي سيمينارها، نشستها و كارگاه ها، ايجاد فضاي گفتمان، چاپ و نشر آثار استادان، فصلنامۀ انديشه، جريدۀ هفته وار پوهنتون و ساير جرايد و نشريه ها فاكولته ها و معياري و روز آمد ساختن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي، براي همه فعاليتهاي علمي و تدريسي با توجه به كارهاي اكادميك در سطح جهاني، چوكات بندي ويژه يي دارد كه ميتواند شكوفايي را تضمين، كيفيت را بنيادي تر و علم و تكنالوژي و تخصص را در جامعه نهادینه سازد.