شورای علمی

شورای علمی یکی از بزرگترین مراجع تصمیم گیری در امور مختلف اکادمیکی در پوهنتون هرات میباشد که به ریاست رئیس پوهنتون هرات، جلسات آن دایر میگردد. تدویر جلسات شورای علمی ماهوار برگزار میشود، اما گاهی هم بر حسب نیاز به صورت فوق العاده  دایر میگردد. اعضای شورای علمی شامل رئیس و معاونان پوهنتون، رؤسای پوهنځی ها، 2 نفر استادان بلند رتبۀ از هر پوهنځی و آمر مرکز تحقیقات علمی میباشد. شورای علمی پوهنتون هرات بر مبنای برنامه یی که در آغاز سال از طرف معاونیت علمی ارایه وتصویب میشود، فعالیت مستمر دارد. در جلسات ماهوار شورای علمی به این زمینه ها پرداخته میشود:

 • پالیسی تحصیلات عالی و تحقیقات علمی

 • ارزیابی و تثبیت نصاب درسی

 • برنامه های درسی و پژوهشی و برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت انکشافی

 • طرح و تعدیل اسناد تقنینی

 • تأسیس

 • توسعه

 • انسجام یا انحلال پوهنځی ها و دیپارتمنتهای فارغ ده و غیر فارغ ده

 • تقرر

 • انفکاک

 • ترفیع اعضای کادر علمی

 • ایجاد کمیته ها و ارزیابی فعالیتهای هیئت رهبری پوهنتون هرات.