هفته نامه

از آنجایی که اطلاع رسانی به موقع و مستند با معیارهای ژورنالیزم از مهمترین موضوعاتی است که یک سازمان به آن باید توجه نماید، پوهنتون هرات هم در سدد آن شد تا با نشر خبرنامه یی (هفته نامه) چنین رسالتی را به عهده گیرد. هفته نامۀ پوهنتون هرات  به منزلۀ خبرنامۀ رسمی پوهنتون نقش مهمی را در انعکاس واقعیتهای موجود در مجموعۀ علمی و اداری پوهنتون ایفا مینماید. این نشریه با قطع و صحافت جدید با شماره گان بیشتر به همکاری مطبعۀ آزادی هرات در چهار صفحه به قطع A3 به چاپ میرسد.

 

هفته نامۀ پوهنتون هرات به تیراژ یکهزار نسخه به چاپ میرسد که شامل موضوعات خبری، گزارشهای تحلیلی، ملاقاتها، کنفرانسهای علمی و مسایل علمی مربوط به پوهنتون هرات میباشد؛ به ادارات دولتی، نهادهای جامعۀ مدنی و دیگر مراکز علمی در سطح ولایت هرات و مرکز کشور ارسال و پخش میگردد. هفته نامه به نوبۀ خود با وجود نبود امکانات مالی و تخنیکی لازمه توانسته است خدمات ارزشمندی را در زمینۀ اطلاع رسانی شفاف و دقیق انجام دهد.