فصلنامه اندیشه

با توجه به رشد سریع پوهنتون هرات و دسترسی استادان به منابع و امکانات عظیم علمی و همچنان در پیوست با ظرفیت سازیهای علمی طی سالیان گذشته و اکنون و با توجه و پشت کار مسؤولین بخشهای مربوطه در مدیریت نشرات پوهنتون هرات، جمع آوری مقالات علمی استادان به سر عت روی دست گرفته شده است، در فصلنامۀ اندیشه به نشر میرساند. انتشار مجلۀ علمی- پژوهشی پوهنتون هرات یکی از سمبولهای حیات و حرکت این کانون علمی است. انتشار مجلۀ اندیشه در تابستان سال 1381 آغاز شد و تا کنون که شماره 37 آن زیر چاپ میباشد، مرتب به نشر رسیده، کیفیت چاپ و محتوای علمی آن مورد توجه بوده است. نشر بیش از یکصد مقالۀ علمی – تحقیقی در هشت فصل گذشته شاهدیست بر گفته های مان و این در حالیست که به اثر توجهات ریاست پوهنتون زمینه های همکاری مادی مرکز تحقیقات پالیسی نیر به فصلنامه اندیشه جلب گردیده، این مرکز قسمتی از هزینه های چاپی فصلنامه اندیشه را پرداخته است.

اندیشه به عنوان یک مرجع بسیار مهم علمی و با انتشار مقاله های علمی استادان و پژوهشگران پوهنتون هرات توانسته است، مورد استفادۀ علمی اکثر محققان کشور قرار گیرد. گفته آید که شماره گان مختلف و مسلسل فصلنامۀ اندیشه مداوم به مراکز علمی و پوهنتونهای کشور گسیل گردیده، سپاسنامه های مراکز علمی کشور را نیز کسب کرده است.به دید می آید میشود که محصلان پوهنتون هرات با درک محتوای علمی و پژوهشی این فصلنامۀ علمی، مشتاقانه به مطالعۀ آن میپردازند و از آن به عنوان بهترین مرجع برای تحقیقات پایان نامه های خویش  در رشته های مختلف استفاده به عمل میآورند.

 

با وجودی که تا هنوز برای  فصلنامه تشکیل و بودجۀ خاصی از طریق وزارت محترم تحصیلات عالی در نظر گرفته نشده است ( تا سال 1390)؛ اما این نشریۀ علمی توانسته است فعالیتهای نشراتی خود را همچنان ادامه دهدو مصدر خدمات ارزندۀ علمی برای دانشجو و دانشپژوه گردد.

 

فصلنامۀ اندیشه میدان وسیعی برای اظهار مهارتهای نویسنده گی و تحقیقی کادر پوهنتون هرات میباشد که نتایج تحقیقات علمی شان را ازین طریق به اطلاع تشنه گان دانش و خرد گذاشته اند. در صورتی که برای این فصلنامه بودجۀ کافی در نظر گرفته شود میتواند با کیفیت و محتوای علمی و شماره گان بیشتر چاپ و نشر گردد.