Erasmus+

قابل توجه استادان و دانشجویان پوهنتون هرات؛

پوهنتون هرات به برنامه تبادله آکادمیک اراسموس پیوسته و در مرحله اول تفاهمنامه‌ای با پوهنتون سانتیاگود کامپوستلا در کشور اسپانیا امضا نموده است.

در جریان سالهای 2017- 2018 به تعداد چهارتن از اساتید پوهنتون هرات به مدت یک هفته برای تدریس و دو تن از دانشجویان برای تحصیل در مقطع لیسانس به این پوهنتون سفر خواهند نمود.

 اساتید محترم پوهنتون هرات که واجد شرایط زیر باشند الی 30 نوامبر 2016 غرض اشتراک دربرنامه درخواست خود را مطابق به شرایط زیر  و بر اساس فرمه‌ی ضمیمه شده میتوانند به دفتر مدیریت عمومی روابط فرهنگی، توامیت و قراردادهای علمی پوهنتون هرات تسلیم دهند.

شرایط استادان:

1- عضو کادر علمی پوهنتون هرات باشند؛

2- خارج از رشته های ذکر شده در ضمیمه B نباشند؛

3- باید حداقل سطح B1 اسپانیایی و یا B2 انگلیسی را داشته باشند.

شرایط دانشجویان:

1- باید در پروگرام لیسانس (تمام وقت، روزانه) ثبت نام باشند؛

2- در زمان درخواستی، محصلین باید 15% از کل کردیت های دوره تحصیل خود راختم کرده باشند؛

3- در زمان اعزام، محصلین باید حداقل 30 کریدت باقی داشته باشند؛

4- اولویت به دانشجویانی است که دارای سطح A2 یا B1 اسپانیایی را دارا باشند؛

محصلین واجدالشرایط تا ختم فبروری 2017 وقت دارند تا درخواست خود را به دفتر مدیریت عمومی روابط فرهنگی، توامیت و قراردادهای علمی تسلیم نمایند.

رشته های قابل انتخاب در پیوست موجود است.

تذکر: انتخاب متقاضیان طی یک پروسه شفاف توسط پوهنتون هرات و پوهنتون سانتیاگو انجام خواهد شد.

 

جهت کسب معلومات بیشتر با استاد ثریا بهروزیان (مسوول پروژه) به تماس شوید:

ثریا بهروزیان

International@hu.edu.af

0093 77741 44 43 :شماره تماس