مرکز تحقیقات علمی

پوهنتونها درواقع مراکز تحقیقاتی وپژوهشی ، آموزشی وترویجی میباشند؛ به عبارت دیگر فعالیتهای علمی، تحقیقی ، فن آوری ، ترویج وکاربردی ساختن علوم درتمام عرصه ها ازجمله وظایف اصلی پوهنتونهای کشور است. خوشبختانه به اثرسعی وتلاش هیئت علمی پوهنتون هرات بعد از 22 سال مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات درماه اسد سال 1389 ازجانب مقام وزارت تحصیلات عالی منظور شد ودر سال 1390 درتشکیل پوهنتون هرات شامل گردیدکه فعلا دارای یک بست آمریت ودو مدیریت (مدیریت علوم طبیعی ومدیریت علوم اجتماعی) میباشد.

علاوه برآن، این مرکز دارای پنج کمیته  است که عبارتند از :

 1. کمیتۀ ساینس وتکنالوژی
 2. کمیتۀ انسان ومحیط زیست
 3. کمیتۀ فن ترجمه
 4. کمیتۀ مطالعات صلح وجندر وحقوق بشر
 5. کمیته مطالعات انکشاف بشری

قابل یادآوریست که کمیته های تحقیقات درتمام پوهنځی های پوهنتون هرات تاسیس گردیده است که دربخشهای مربوط ورشته های گوناگون برای هماهنگ ساختن تحقیقات درعرصه های مربوطه فعالیت مینمایند .

در حال حاضر مسئولیت مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات را پوهنوال دکتور خلیل احد آذر به عهده داشته، مدیریت علوم طبیعی آن را خانم سلیمانی و مسئولیت بخش علوم اجتماعی را خانم بارکزایی به عهده دارد.

 

همین قسم درترکیب هر پنج کمیتۀ مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات استادان از پوهنځی های 16 گانه پوهنتون هرات شرکت دارند وباعشق وعلاقه درتمام فعالیتها وامور مربوطه اشتراک میورزند .

درآینده آرزو مندیم که  مرکز تحقیقات علمی با تمام مراکز تحقیقات کشور ومنطقه وجهان ارتباط علمی - تحقیقی محکم واستوار برقرار کند، تا بیشتر بتواند به وظایف واهداف عالی خود نایل آید.

(( ما باید ابتکارونوآوری را جایگزین تقلید واقتباس نماییم ))

 

وظايف مركز تحقيقات علمي پوهنتون

مركز تحقيقات علمي وظايف زير را انجام ميدهد:

 1. تنظيم، رهنمايي و مساعدت در امور تحقيقات علمي پوهنتون و ساير مؤسسات علمي افغانستان و دانشمندان خارج كادر علمي؛
 2. فراهم آوري تسهيلات ممكنه جهت تحقيق براي محققان داخلي و خارجي؛
 3. مساعدت علمي و مشورتي با وزارت خانه ها، تصديها و ساير مؤسسات، اعم از دولتي و خصوصي، مطابق به لوايح و طرز العملهاي خاص؛
 4. اجراي امور علمي، تحقيقي و مشورتي دولتي و خصوصي در مقابل حق الزحمه كه توسط شوراي تحقيق تعيين ميشود؛
 5. تهيه اسناد و گزارشهاي تحقيقاتي از منابع داخلي و خارجي به غرض استفاده محققان؛
 6. نشر نتايج تحقيق طبق پاليسي نشراتي دولت جمهوري اسلامي افغانستان از طريق مجله اختصاصي و ساير نشرات مؤقت و غیر مؤقت و غير موقوت؛
 7. برقراري و تحكيم روابط و همكاري متقابل با مؤسسات علمي و تحقيقاتي مختلف داخلي و خارجي؛
 8. تقديم راپور فعاليتها و مصارف پروژه هاي تحقيقي و عوايد به مقام رياست پوهنتون؛
 9. آشنا ساختن محصلان و محققان جوان به روشهاي تحقيق علمي از طريق داير نمودن سمينارها، كنفرانسها، كورسها و وركشاپها؛
 10. جلب بيشتر كمكهاي كشورهاي کمک کننده و مؤسسات ملي و بين المللي، طبق پاليسي دولت جمهوري اسلامي افغانستان، به منظور انكشاف تحقيقات علمي؛
 11. اجراي وظايف تحقيقاتي علمي كه از طرف مقامات صالحه به اين مركز سپرده ميشود؛
 12. اجراي امور مربوط به (كميسيون ملي ساينس و تكنالوي) و كميتۀ ملي افغاني (انسان و محيط زيست)؛
 13. اجرای امور مربوط به (انکشاف بشری، مطالعات صلع وجندر حقوق بشرواصول فن ترجمه).

شوراي تحقيق

شوراي تحقيق مرجع عالي اتخاذ تصاميم و طرح پاليسي مركز تحقيقات علمي بوده، صلاحيت تعيين و پرداخت كليه مصارف پروژه هاي تحقيقي را داراست. فيصله هاي اين شورا پس از تاييد رئيس پوهنتون و منظوري وزير تحصيلات عالي و مسلكي اعتبار دارد.

اين شورا مركب است از نماينده­گان با صلاحيت پوهنځی ها كه از طرف مجلس رؤساي پوهنحئها تعيين ميگردد. وظايف مشخص شوراي تحقيق عبارت است از:

 1. بررسي پروژه هاي تحقيقي پيشنهاد شده؛
 2. بررسي گزارشهاي تحقيقي؛
 3. تنظيم امور حسابي و مالي مركز تحقيقات علمي؛
 4. غور بر پيشنهاد پروژه هاي تحقيق و موافقت به اجراي آن؛
 5. تعيين ميعاد تكميل پروژه ها؛
 6. ارزيابي پروژه هاي تحقيقي و تعيين حق التحقيق؛

آمریا رئیس مركز تحقيقات علمي در رأس شوراي تحقيق قرار دارد اجراي كليه امور را پيش ميبرد.

 

پیشنهادات

 1. اعمار یک باب تعمیر مستقل به مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات به زیربنای 1000 مترمربع در سه طبقه؛
 2. تجهیز کتابخانه مرکز تحقیقات علمی؛
 3. تجهیز لابراتوار ها؛
 4. تجهیز اتاق کنفرانس؛
 5. تجهیز اتاق انترنیت ؛
 6. ازدیاد درتشکیلات وپرسونل اداری مرکز تحقیقات علمی؛
 7. شامل ساختن مرکز تحقیقات علمی در بودجه پوهنتون هرات؛
 8. تمویل پروژه های تحقیقاتی استادان ومحصلان پوهنتون هرات ؛
 9. تأسیس مرکز چاپ ونشر درچوکات مرکزتحقیقات علمی جهت چاپ  ژورنالهای علمی ، بولتینها ونتایج  گزارشهای تحقیقاتی، تیزیسها ورساله های علمی استادان وبعضی منوگرافهای محصلان؛
 10. تأسیس مدیریت پژوهشهای کاربردی در چوکات مرکز تحقیقات علمی پوهنتون هرات؛
 11. تأسیس مرکز مطالعات پژوهشی محصلان پوهنتون هرات در چوکات مرکز تحقیقات علمی؛
 12. تهیه وسایل سمعی وبصری مورد ضرورت؛
 13. برگزاری ورکشاپها، کنفرانسها،‌ سمپوزیمها، کورسها، جهت ارائه مقالات علمی- پژوهشی ، انتقال یافته های تحقیقاتی، ارتقای ظرفیت نشریات ترویجی ، طرحهای تحقیقاتی، ‌دستورالعملهای ترویجی، ‌تراکسهای تحقیقی ، ترویجی و مشوره های علمی ...؛
 14. چاپ ژورنال علمی پوهنتون هرات به 3 زبان دری، پشتو وانگلیسی در هرسال؛
 15. تجهیز کمیته های تحقیقاتی پوهنځی های 16 گانه پوهنتون هرات به کمپیوتر، ‌پرنیتر، ‌اسکنر، میز و چوکی، ‌الماری، قرطاسیه ....