طب

معرفی پوهنحئی طب

تاریخچه پوهنحی:

پوهنحی طب معالجوی به عنوان یک نهاد تحصیلی در جهت ترویج فرهنگ حاکمیت قانون و تربیه کدر های مسلکی (دوکتور معالج با همت جمعی از اساتید افتخاری و تلاش مقام محترم ولایت و ریاست محترم پوهنتون هرات در سال 1369 خورشیدی مطابق به 1992 میلادی  با پذیرش 25 محصل از طبقه ذکور و اناث تاسیس و افتتاح گردید.

 

اهداف بر آورده شده وظیفوی:

1.       ایجاد تجربه و تخصص عملی برای محصلین در بخش تدریس نظری و درس عملی ستاژ در شفاخانه.

2.       تربیه کدرعلمی دربخش های مختلفه معالجوی

3.       با تدویر سمینارهای تخصصی عملی ایجاد زمینه ارتباط موثر بین عرصه اجتماعی عملی و علمی در بلند بردن سطح دانش مسلکی استادان و محصلان درعرضه خدمات صحی و همچنان اموزش روش تحقیقات  مسلکی

4.       بلند بردن ظرفیت علمی اساتید پوهنحی با بورسیه های بلند مدت، کوتاه مدت و سیمینار های آموزشی مانند روش تحقیق میتود های تدریس

5.       تطبیق کریکلم های پیش بینی شده مطابق معیار های ملی و بین المللی.

انواع فعالیت های اجراء شده وظیفوی

1.       پیشبرد دروس محصلین به صورت منظم و هدفمند

2.       برنامه های عملی تدریس  تشخیص و تداوی امراض

3.       سمینار ها و کنفرانس های علمی طبی

4.       برنامه های ظرفیت سازی برای اساتید بصورت بالمقطع.

5.       برنامه های جانبی ظرفیت سازی برای محصلین مانند

6.       برنامه های تقویت زبان تخصصی انگلیسی و کمپیوتر

7.       نوشتن مقالات و آثار علمی توسط اساتید.

در بخش ساختمانی و تجهیزات:

این پوهنحی از سال 1371 الی سال 1387 در ساختمان های دولتی مربوط به ریاست صحت عامه ، تربیه معلم یا کمیساری نظامی و اخیرا در کمپلکس پوهنتون امور تدریسی را به پیشبرده فعلا بطور اختصاصی کدام تعمیر برای تدریس و شفاخانه ندارد.

این پوهنحی دارای بخش های اصلی چون صنوف مجهز به چوکی،  پروجکتور،میزخطابه و دیگر امکانات صنفی دیپارتمنت هایی مجهز به الماری میز چوکی و امکانات مورد نیاز ،کتابخانه ای مجهز به الماری های پیشرفته میز های مطالعه و حدود هشت هزار جلد کتاب های مربوط به رشته های مختلف است.

 

در بخش علمی و اکادمیک :

در بخش کار های علمی و اکادمیک این پوهنحی باید تذکر داد که از زمان تاسیس تا کنون در هر سمستر مقالات علمی و تحقیقی در عرصه های طب معالجوی تحریر شده که مجموعا تعداد آنها به 75 مقاله میرسد.

 

در بخش انکشاف نصاب درسی و مفردات درسی پوهنحی :

·        اشتراک در سمپوزیم ایجاد کاریکولم استندرد ملی برای پوهنحی طب .

·        ایجاد کتاب مفردات به تمامی مضامین جدید و سابق با در نظر داشت موضوعات جدید.

·        ایجاد کمیته در ساختار پوهنحی برای به روز نمودن دایمی مفردات و کاریکولم ها با توجه به نیازمندی .

در بخش ظرفیت سازی:

تعداد استادانیکه به ماستری و دکتورا اعزام شده اند.

پوهنحی

سال

اناث

ذکور

مجموعه

نوع بورسیه

طب معالجوی

1385

/

2

2

ماستری

1386

/

2

2

ماستری

1388

/

1

1

دوکتورا

1389

/

1

1

ماستری

1391

/

3

3

ماستری

1392

/

2

2

ماستری

1392

/

1

1

دوکتورا

1393

/

/

/

 

مجموعه

/

12

12

 

 

 

تعداد استادانیکه تقررحاصل نموده اند.

پوهنحی

سال

اناث

ذکور

مجموعه

ملاحظات

 

 

 

 

 

 

طب معالجوی

1380

/

/

/

 

1381

/

/

/

1382

/

1

1

1383

/

/

/

1384

1

4

5

1385

/

3

3

1386

/

/

/

1387

/

/

/

1388

/

/

/

1389

/

/

/

1390

1

2

3

1391

1

2

3

1392

4

2

6

1393

3

/

3

 

1394

1

2

3

مجموعه

 

11

16

27

 

تعداد اساتید که ترفیع نموده اند

نامزد پوهیالی

پوهیالی

پوهنیار

پوهنمل

پوهندوی

پوهنوال

پوهاند

مجموعه

4

10

16

10

5

3

1

49

 

 

تعداد اساتیدی که جهت اشتراک در پروگرامهای کوتاه مدت به خارج از کشور سفر نموده اند

پوهنحی

اناث

ذکور

مجموعه

طب معالجوی

1

22

23

مجموعه

 

1

22

23

         
 

 

تعداد محصلان جذب شده طی 16 سال

شماره

پوهنحی

دیپارتمنت

سال

اناث

ذکور

مجموعه

1

طب

معالجوی

1380

-

45

45

2

1381

21

45

66

3

1382

27

52

79

4

1383

14

25

39

5

1384

7

31

38

6

1385

14

38

52

7

1386

23

37

60

8

1387

59

59

118

9

1388

69

102

171

10

1389

47

95

142

11

1390

54

117

171

12

1391

125

99

224

13

1392

79

81

160

 

1393

80

107

187

 

1394

61

89

150

 

1395

80

82

162

مجموعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد فارغان پوهنحی طب طی 18 سال

شماره

پوهنحی

دیپارتمنت

سال

ذکور

اناث

مجموعه

1

طب

معالجوی

1377

14

0

 

2

1378

37

0

 

3

1379

52

0

 

4

1380

47

0

 

5

1381

45

0

 

6

1382

60

0

 

7

1383

59

9

68

8

1384

49

9

58

9

1385

43

19

62

10

1386

49

13

62

11

1387

47

21

68

12

1388

47

16

63

13

1389

13

8

21

14

1390

30

7

37

15

1391

24

11

35

16

1392

24

16

40

17

1393

39

44

83

18

1394

54

41

95

مجموعه

733

214

947

 

در بخش امور محصلان:

1-    تشویق بر استفاده از منابع علمی معتبر

2-    تشویق محصلان به استفاده از کتابخانه

3-    تدویر سیمینار های علمی برای ارتقای دانش محصلان

4-    تدویر ورکشاپ های تکنیکی – علمی برای ارتقای سطح پرکتیک و علمی محصلان

5-    ایجاد شورای محصلان نخبه که رابطه بین محصلان و ریاست پوهنتون برقرار میکنند.

6-    بر گزار نمودن مسابقات ورزشی برای محصلان

دربخش خدمات محصلان:

1-    تجهیز کتابخانه

2-    آماده ساختن  تکنالوژی معلوماتی یا computer lab

 

در بخش لیلیه ها و خدمات رسانی:

جهت  رسیدگی به شکایات و نظریات محصلان رئیس پوهنحی بر اساس تقسیم اوقات معینه از لیلیه بازدید نموده و نظریات محصلان را به ریاست پوهنتون منتقل نموده اند.

جهت  اجرای هرچه بهتر بدل اعاشه محصلان و جلوگیری از تاخیر در امر پرداخت بدل اعاشه در هرسمستر لیست محصلان از صنوف مختلف جداگانه ترتیب و بعد از تائید ریاست پوهنحی به ریاست پوهنتون ارسال گردیده است.

 

در بخش سیمینار ها و کنفرانس ها:

سال

مقاله

کنفرانس

سیمینار

1385

5

-

-

1386

4

-

-

1387

4

4

-

1388

10

2

-

1389

8

2

-

1390

6

3

2

1391

8

2

1

1392

10

10

2

1393

/

4

1

1394

15

15

-

مجموعه

71

42

6

 

در بخش تهیه تدارکات و خدمات :

تهیه و تدارکات که شامل مواد درسی،میز ،چوکی و سایر لوازم میگردد تا حتی المقدور توسط معاونیت محترم مالی و اداری صورت گرفته و در کنار آن پوهنحی طب از طریق جذب کمک های خارجی در قسمت تهیه مواد و لوازم درسی برای کارهای عملی اقدامات موثری را نموده است.

دربخش بهبود ظرفیت های انسانی:

اعزام استادان به بورسیه ها و فلوشیپ های کوتاه مدت و بلند مدت، ماستری و دکتورا

تدویر کنفرانس ها جهت ارتقای ظرفیت کاری و بشری استادان

در بخش محیط زیست و حفظ و مراقبت:

سهم گیری در نهال شانی، صفایی و ایجاد محیط سبز در پوهنتون جدید

دست آورد ها و نتایج حاصل شده از اجراات:

1.       زیربنا ها بهبود یافته است طوریکه:

-        افزایش ظرفیت پذیرش:

-        گسترش حوزه فعالیت:

-        جلب کمکهای مالی دونرها اشخاص و موسسات:

·        همکاری مالی دفتر PRT  در تجهیزات کتابخانه ای و امکانات دفتری 

·        همکاری JICA  کشور جاپان در پروگرام medical education

·        همکاری padva university  کشور ایتالیا

·        همکاری gelling university کشورآلمان

رفع مشکل و چالش های امنیتی:

جهت رفع چالش های امنیتی برای محصلان توصیه میگردد که در صورت مشاهده هر نوع مورد مشکوک اداره پوهنحی در جریان بگذارند.

نواقص موانع و مشکلات در جریان فعالیت های وظیفوی:

عدم موجودیت ساختمان دائمی، عدم موجودیت شفاخانه کدری،کمبود کارمندان بخش اداری  

قابل ذکر است که به زودی یک تعمیر از بلاک های مربوط لیلیه پوهنتون بصورت موقت به دسترس شفاخانه کدری پوهنحی طب قرار داده خواهد شد.

تجارب حاصل شده از تطبیق پلان و اهداف وظیفوی:

پیشرفت امورات اداره

جلب رضایت مراجعین

انجام کارها به موقع در اداره

جلوگیری از ضیاع وقت

توقعات براورده شده مرتبط به اهداف کاری:

انجام کارهای اداره طبق قانون و مقررات و پلان پیشبینی شده

تطبیق 90 فیصد پلان پوهنحی