شرعیات و علوم اسلامی

{ کتلاک پوهنحی }

 

       تاریخچه پوهنحی.

 

پوهنحی شرعيات يكي از واحدهاي اساسي علمي وتدريسي به منظور تربيه اي كادرهاي متخصص دربخش هاي قضائي،حقوقي ومعارف اسلامي تاسطح ليسانس مي باشد كه درسال: 1372 به اثر توجه مقامات صالحه اي وقت دركنار پوهنحي هاي ديگر اين پوهنتون آغاز به فعاليت نمود.

اين پوهنحی دارای دورشته (فقه واصول فقه وتعليمات اسلامي) وچهار ديپارتمنت به شرح ذيل است:

1 دیپارتمنت (فقه وقانون).

2 دیپارتمنت (تفسیرشریف).

3 دیپارتمنت (حدیث شریف).

4 دیپارتمنت (ثقافت اسلامی).

اهداف برآوده شده  و ظیفوی.

1  تربیت کادرهای مسلکی درعرصه های قضاء‌ وحارنوالی.

2  تربیه کادرهای علمی ومسلکی درعلوم اسلامی وحقوق.

3  تربیه نمودن دعوتگران دینی.

4   تفهیم علمی ارزشهای اسلامی به اولاد کشور.

5  نشرواشاعه علوم اسلامی ازطریق فارغان این پوهنحی .

6   تربیه کادرهای متخصص درعرصه اسلام شناسی.

7 تدوین تیئوریها ونظریات درعرصه اقتصاد وبانکداری اسلامی.

8 ارایه خدمات علمی دربخش های تاریخ وتمدن اسلامی.

9 ترببه کادرهای علمی لازم برای بخش معارف کشور.

10 انجام تحقیقات فقهی، حقوقی وعلمی درموضوعات مختلف.

 

دربخش ساختمانی  و تجهیزات.

بوهنحی شرعیات پوهنتون هرات دارای تعمیرمستقل به تعداد چهارمنزل با تمام امکانات تدریسی ازقبیل صنوف درسی،چوکی های سالم وبرابر، کتابخانه ، مرکزانترنت ودیگرضروریات تدریسی می باشد.

DSC00024

نمایی ازتعمیرپوهنحی شرعیات  و علوم اسلامی.

 

 

 

نمای ازکتابخانه پوهنحی شرعیات.  

 

نمایی ازمرکزانترنت پوهنحی شرعیات

 

نمایی ازمحکمه تمثیلی  پوهنحی شرعیات.

 

نمایی از مدیریت تدریسی  و فایل های مرتب اسناد پوهنحی .

 

 

 

دربخش علمی  و اکادمیک.

همیشه این پوهنحی تلاش نموده استادان خویش را ازنگاه رتبه علمی ودرجه تحصیل بالاببرد که درجدول جداگانه توضیح داد شده است.

دربخش انکشاف نصاب درسی  و  مفردات درسی پوهنحی ها.

 

پوهنحی شرعیات پوهنتو ن هرات بامیزبانی ازتمام پوهنحی های شرعیات افغانستان نشست دوهفته ای را دراواخر سال 1390 دایرنمود که درآن کوشش گردید تانصاب درسی تمام پوهنحی های شرعیات افغانستان واحد گردد، بخصوص سیستم کریدیت.که دراین زمینه به نتیجه مثبت نیزرسیده اند.

دربخش انکشاف.

پوهنحی شرعیات درنظر دارد که دیپاتمنت های جدیدی ذیل را تاسیس نماید:

الف: ایجاد دیپارتمنت عقیده وفلسفه درسال 1395.

ب: ایجاد دیپارتمنت فقه وحقوق خصوصی درسال 1396.

ج: ایجاد دیپارتمنت اقتصاد وبانکداری اسلامی درسال 1397.

د: ایجاد دیپارتمنت فقه وحقوق جزاء درسال 1398.

ه: ایجاد دیپارتمنت تاریخ وتمدن اسلامی درسال 1399.

دربخش پوهنحی: ایجاد دوره ماستری.

دربخش ظرفیت سازی.

درحال حاضر اکثریت استادان این پوهنحی ماستر می باشند وچند تن از اساتید به دکتورا معرفی گردیده که دو تن عملا دوره دکتورای خویش را به طور عملی به پیش می برند.

 

کلینیک ها  و خدمات آن.

پوهنحی شرعیات کلینیک صحی ندارد که خدمات ارائه بدارد.

 

تعداد استادانیکه به ماستری  و دکتورا اعزام شده اند.

نوع بورسیه

مجموعه

ذکور

اناث

سال

پوهنحی

شماره

ماستری

2

2

0

1384

شرعیات

1

0

0

0

0

1385

شرعیات

2

ماستری

4

4

0

1386

شرعیات

3

0

0

0

0

1387

شرعیات

4

0

0

0

0

1388

شرعیات

5

ماستری

2

2

0

1389

شرعیات

6

ماستری

4

4

0

1390

شرعیات

7

ماستری

8

8

0

1391

شرعیات

8

ماستری

4

3

1

1392

شرعیات

9

یک تن دکتورا

ویک تن ماستری

2

2

 

1393

شرعیات

10

دروقت مقرری ماستربوده اند

4

4

 

1394

شرعیات

11

 

 

 

تعداد استادانیکه تقرر حاصل نموده اند.

ملاحظات

مجموعه

ذکور

اناث

سال

پوهنحی

شماره

 

1

1

0

1372

شرعیات

1

 

0

0

0

1373

شرعیات

2

 

0

0

0

1374

شرعیات

3

 

2

2

0

1375

شرعیات

4

 

1

1

0

1376

شرعیات

5

 

1

1

0

1377

شرعیات

6

 

1

1

0

1378

شرعیات

7

 

2

2

0

1379

شرعیات

8

 

3

3

0

1380

شرعیات

9

 

3

3

0

1381

شرعیات

10

 

5

5

0

1382

شرعیات

11

 

2

1

1

1383

شرعیات

12

 

2

2

0

1384

شرعیات

13

 

1

1

0

1385

شرعیات

14

 

3

3

0

1386

شرعیات

15

 

2

2

0

1387

شرعیات

16

 

0

0

0

1388

شرعیات

17

 

0

0

0

1389

شرعیات

18

 

0

0

0

1390

شرعیات

19

 

3

3

0

1391

شرعیات

20

 

5

5

0

1392

شرعیات

21

 

8

6

2

1393

شرعیات

22

 

4

3

1

1394

شرعیات

23

 

0

0

0

1395

شرعیات

24

 

 

 

 

 

 

 

 

تعداد استاداتیکه ترفیع علمی نموده اند.

مجموعه

پوهاند

پوهنوال

پوهندوی

پوهنمل

پوهنیار

پوهنحی

شماره

26

0

2

2

7

15

شرعیات

1

 

تعداد استادانیکه جهت اشتراک درپروگرامهای کوتاه مدت به خارج ازکشورسفرنمودند.

مجموعه

ذکور

اناث

پوهنحی

شماره

13

12

1

شرعیات

1

 

جمع کل

مجموع

 

تعداد محصلین

سال

دیپارتمنت

پوهنحی

شماره

اناث

 

ذکور

 

تفسیروحدیث

ففه وقانون

0

0

0

 //

تفسیروحدیث

59

29

0

29

1381

 //

ففه وقانون

شرعیات

1

30

6

24

 //

تفسیروحدیث

79

37

0

37

1382

 //

ففه وقانون

شرعیات

2

42

7

35

 //

تفسیروحدیث

81

50

0

50

1383

 //

ففه وقانون

شرعیات

3

31

9

22

 //

تفسیروحدیث

111

38

0

38

1384

 //

ففه وقانون

شرعیات

4

73

18

55

 //

تفسیروحدیث

154

37

0

37

1385

 //

ففه وقانون

شرعیات

5

117

34

83

 //

تفسیروحدیث

144

41

0

41

1386

 //

ففه وقانون

شرعیات

6

103

34

69

 //

تفسیروحدیث

131

53

0

53

1387

 //

ففه وقانون

شرعیات

7

78

26

52

 //

تفسیروحدیث

213

41

0

41

1388

 //

ففه وقانون

شرعیات

8

172

55

117

 //

تفسیروحدیث

141

36

0

36

1389

 //

ففه وقانون

شرعیات

9

105

28

77

 //

تفسیروحدیث

172

75

0

75

1390

 //

ففه وقانون

شرعیات

10

97

44

53

 //

تفسیروحدیث

 

192

50

0

50

1391

 //

ففه وقانون

شرعیات

11

142

74

68

 //

تفسیروحدیث

219

57

0

57

1392

 //

ففه وقانون

شرعیات

12

162

54

108

 //

تفسیروحدیث

449

56

0

56

1393

 //

ففه وقانون

شرعیات

13

393

123

270

 //

تفسیروحدیث

240

159

8

151

1394

 //

ففه وقانون

شرعیات

14

81

33

48

 //

تفسیروحدیث

240

91

5

86

1395

 //

ففه وقانون

شرعیات

15

149

85

64

 //

تفسیروحدیث

تعداد محصلان جذب شده طی 15 سال.

 

 

 

 

تعداد فارغان پوهنحی شرعیات  طی 14 سال.

جمع کل

مجموع

تعداد محصلین

سال

دیپارتمنت

پوهنحی

شماره

اناث

ذکور

تفسیروحدیث

ففه وقانون

18

11

0

11

1381

 //

ففه وقانون

شرعیات

1

7

0

7

 //

تفسیروحدیث

9

4

0

4

1382

 //

ففه وقانون

شرعیات

2

5

5

0

 //

تفسیروحدیث

24

19

0

19

1383

 //

ففه وقانون

شرعیات

3

5

5

0

 //

تفسیروحدیث

38

19

0

19

1384

 //

ففه وقانون

شرعیات

4

19

5

14

 //

تفسیروحدیث

58

35

0

35

1385

 //

ففه وقانون

شرعیات

5

23

6

17

 //

تفسیروحدیث

78

41

0

41

1386

 //

ففه وقانون

شرعیات

6

37

11

26

 //

تفسیروحدیث

83

34

0

34

1387

 //

ففه وقانون

شرعیات

7

49

16

33

 //

تفسیروحدیث

135

32

0

32

1388

 //

ففه وقانون

شرعیات

8

103

30

73

 //

تفسیروحدیث

125

36

0

36

1389

 //

ففه وقانون

شرعیات

9

89

27

62

 //

تفسیروحدیث

137

53

0

53

1390

 //

ففه وقانون

شرعیات

10

84

31

53

 //

تفسیروحدیث

251

103

0

103

1391

 //

ففه وقانون

شرعیات

11

148

60

88

 //

تفسیروحدیث

156

39

0

39

1392

 //

ففه وقانون

شرعیات

12

117

31

86

 //

تفسیروحدیث

170

72

0

72

1393

 //

ففه وقانون

شرعیات

13

98

44

54

 //

تفسیروحدیث

288

65

0

65

1394

 //

ففه وقانون

شرعیات

14

223

119

104

 //

تفسیروحدیث

 

دربخش امورمحصلان.

 اصلا امور محصلان مربوطه معاونیت محترم امورمحصلان می گردد، اداره پوهنحی شرعیات طبق قانون ولایحه آن چه که وظیفه اش بوده است انجام داده است.

دربخش خدمات محصلان.

نظر به امکانات دست داشته خویش این پوهنحی زمینه ای کارهای عملی را درکلینیک های حقوقی وموسسات حقوقی برای محصلین فراهم نموده است.

دربخش سیمینار ها  و کنفرانس ها.

این پوهنحی با داشتن کمیته تحقیقات علمی وکمیته ترفیعات علمی طبق مقررات برای استادان سیمینار ها وکنفرانس های را ارائه نموده وهمچنان خود اساتید این پوهنحی دربخش های مختلف علمی سیمینار ها کنفرانس های ارائه نمودند.

دربخش تهیه، تدارکات  و خدمات.

آنچه ازبخش معاونیت محترم مالی واداری داده شده به دسترس محصلین به اسرع وقت قرارگرفته است. ازقبیل آب سردکن، میز، چوکی ودیگرلوازم مورد ضرورت.

دربخش محیط زیست  و حفظ  و مراقبت.

ازآنجائیکه نظافت جزء ایما ن است این پوهنحی کوشش نهایی خویش را دراین عرصه نموده است به خاطربهتر توجه نمودن کمیته ای را به این عنوان تاسیس نموده است وسیمینارهای مختلف دراین زمینه نیز برگذارنموده است.

ازآنجائیکه تعمیرولوازم موجود درآن مال بیت المال است لذا مراقبت ازآن یک امر حتمی می باشد، که پوهنحی دراین زمینه سیع وکوشش نموده است.

 

 

 

 

دست آورد ها  و نتایج حاصل شده ازاجراات.

1 زیربنا ها بهبود یافته است طوریکه درجریان قرار دارید روزی این پوهنحی در زمینه جا به مشکل مواجه بود اما کنون یک تعمیرمستقل دارد.

2 افزایش ظرفیت پذیرش: بله سالانه پوهنحی شرعیات پذیرش آن روبه افزون بوده است.

3 گسترش حوزه فعالیت این پوهنحی نه تنها درمحدودیت خود آن بلکه درسطح پوهنحی های پوهنتون هرات می باشد، که زیر مجموعه دیپارتمنت ثقافت اسلامی است.

4 جلب کمکهای مالی دونرها اشخاص وموسسات: ریاست این پوهنحی تلاشهای زیاد در رابطه به جذب کمکها نموده که از آن جمله می توان تجهیز کتابخانه پوهنحی را نامبرد، تاسیس دوبخش انترنت با امکانات آن به محصلین ذکور واناث وهچنین مجهز نمودن بخش اداری ودیپارتمنت ها را به تکنالوژی روز.