ساینس

معرفی پوهنځی ساینس پوهنتون هرات

پوهنځی ساینس یکی از واحد های علمی, آکادمیک, تربیتی وآموزشی پوهنتون هرات است که در برج جوزای سال 1384, از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی رسماً تاًسیس و افتتاح شده است. کاریکولم درسی این پوهنځی مطابق به کاریکولم منظور شده وزارت تحصیلات عالی وتأییدی مؤسسه DAAD  آلمان می باشد که قسماً با معیارات آکادمیکی جهانی برابری کرده و درسیستم درسی آن اصول کریدت تطبیق میشود.

مدت تحصیل محصلان هشت سمستر درطول چهار سال بوده, به سویه لیسانس از این دانشکده فارغ میشوند. سکانداری ریاست این پوهنځی به عهده پوهنیار الحاج محمد ناصر جاهد غمی می باشد.

 این پوهنځی دارای 28 نفر استاد شامل کدر است که از جمله 6 نفر ماستر و22 نفر لیسانس هستند که از این جمله، دو نفر در دورۀ ماستری مشغول تحصیل در خارج از کشور بوده و دو نفر در حال سپری نمودن دوره دکترا در خارج از کشور میباشند.

این پوهنځی دارای چهار دیپارتمنت می باشد:

الف: دیپارتمنت فزیک: دراین دیپارتمنت تعداد اساتید کادری 6 نفر می باشند.

مضامینی که توسط اساتید این دیپارتمنت از صنف اول الی چهارم  هماهنگ با نصاب درسی تدریس میشود عبـــــارتند از:

 1-ریاضی عمومی (1.2) ؛2 - فزیک عمومی (1.2) ؛ 3- الجبر خطی (2.1) ؛ 4- انالیز (4.3.2.1)؛ 5- وکتور انالیز (2.1)؛ 6- فزیک میکانیک   7- فزیک مدرن   8- فزیک کوانتم  9- فزیک الکترونیک   10- فزیک جامدات   11- فزیک هسته   12- فزیک روشهای ریاضی در فزیک  13- فزیک ترمودینامیک   14- احصاییه   15- احتمالات    16- اسپکتروسکوپی   17-  جبر مدرن 18- لابراتوار میخانیک .

ب: دیپارتمنت کیمیا: در این دیپارتمنت فعلاٌ 7 نفر استاد کدری مصروف تدریس میباشند.

مضامینی که توسط استادان این دیپارتمنت از صنف اول الی چهارم تدریس میشود عبارتند از:

1- کیمیای عمومی  2- ریاضی عمومی  3- تاریخ معاصر   4- کمپیوتر   5- ثقافت اسلامی  6- انگلیسی  7- فزیک عمومی   8- روانشناسی  9-کیمیای غیر عضوی  10- کیمیای محاسبوی   11- کیمیای تحلیلی توصیفی   12 – ریاضی عالی 13- ترمودینامیک  14- متیود های فزیک وکیمیا   15- ساختمان مالیکولی   16- رادیوشیمی  17- کتنیک کیمیا   18 – تکنالوژی کیمیاوی   19- سپکتروسکوپی  20- کیمیای پولمیر  21-  مواد ملونه   22-  کیمیا کلوییدی  23- مواد طبیعی  24- کرستل شیمی  25-  بیوشیمی 26 – سیمینار

ج: دیپارتمنت بیولوژی: در این دیپارتمنت فعلاٌ (6) نفر استاد کادر مصروف کار است.

          مضامینی که توسط استادان این دیپارتنت از صنف اول الی چهارم تدریس میشود عبارتند از:

1- بیولوژی عمومی  2- کیمیای عمومی  3-  فزیک عمومی  4-  کمپیوتر  5- تاریخ معاصر   6- انگلیسی  7-  ثقافت اسلامی  8- ریاضی عمومی  9- روانشناسی  10-  سیستماتیک (1.2) ؛  11- بیولوژی حجره   12- حیوانات فقاریه   13-  کیمیای عضوی (1) ؛  14- اناتومی مورفولوژی وامپریولوژی   15-  فزیولوژی نباتی  16- فزیولوژی حیوانی  17- هستولوژی  18- میکروبیولوژی  19-  بیوشیمی  20-  پرازیتولوژی    21- جنتیک   22 – بیوتکنالوژی  23- انتومولوژی 24- اناتومی مقایسوی  25-  سیمینار  26 -  تکامل 27-  جغرافیه حیوانات  28-   ایکالوژی  29-  محافظت محیط. 

د: دیپارتمنت ریاضی: در این دیپارتمنت (5) نفر استاد کدر مصروف تدریس میباشند.

مضامینی که توسط استادان این دیپارتمنت از صنف اول الی چهارم تدریس میشود عبارتند از :

1- ریاضی عمومی 1, 2-  فزیک عمومی 1, 3- آنالیز 1 ,2- اساسات ریاضی  , 3- الجبر خطی 2 , 4-  هندسه تحلیلی 2 , 5- الجبر معاصر ,6- معادلات تفاضلی , 7- آنالیز تطبیقی  ,8-   آنالیز مختلط ,  9- احتمالات  , 10- آنالیز وکتوری  , 11- توپولوژی  ,12-  نظریه اعداد  , 13- احصاییه ,  14- ریاضی گسسته  ,15- میخانیک نظری  , 16- سیمینار .

لابراتوار ها

1- دیپارتمنت کیمیا دارای سه لابراتوار بوده که شامل لابراتوار کیمیای عمومی, لابراتوار کیمیای فزیکی, لابراتوار گازکروماتوگرافــی می باشد.  این لابراتوارها توسط یک نفر لابرانت، فعا­ل بود و کارهای لابراتواری برای محصلان تدریس میشود.

2- دیپارتمنت بیولوژی دارای یک لابراتوار بنام لابراتوار بیولوژی می باشد که تجربیات لابراتواری برای محصلان آموزش داده میشود.

3- دیپارتمنت فزیک دارای چهار لابراتوار فزیک اپتیک, فزیک برق , فزیک مدرن و لابراتوار فزیک پایه  میباشد که درین لابراتوارها توسط لابرانت و استادان مربوطه تجربیات لابراتواری برای محصلان آموزش داده میشود.

4- دیپارتمنت ریاضی دارای لابراتوار متمتیکا می باشدو انجام تجربیات  مربوط به ریاضیات برای محصلان، توسط استادان این دیپارتمنت به پیش برده میشود. همچنان این لابراتوار مجهز به 10 پایه کمپیوتر فعا­ل میباشد.

5- لابراتوار تغذیه وانالیز مواد غذایی که اخیراً توسط موٌسسه سلواک اید کشور سلواک و پوهنتون تخنیکی راتیسلاوا به این پوهنځی اهدا شده و دارای دو بخش میکروبیولوژی مواد غذایی و تحلیل وتجزیه مواد غذایی میباشد. دراین لابراتوار تمام مواد غذایی صادراتی و وارداتی می تواند درصورت نیاز  از نظر کیفیت و آلودگی مورد تحلیل، تجزیه وبررسی قرار بگیرند.

کتابخانه

          این دانشکده از سال 1386 دارای یک کتابخانه میباشد که در آن تقریبا بیشتراز 4000 هزار جلد کتب مختلف در رشته های ریاضی, فزیک, کیمیا, بیولوژی, انگلیسی  به زبان های فارسی دری, پشتو, انگلیسی وآلمانی موجود است. توزیع کتب برای مطالعه محصلان و استادان روزانه از ساعت 9 صبح الی 3 بعداز ظهر صورت میگیرد.

جلسات پوهنځی

1- شورای علمی

2- دیپارتمنت ها

3- جلسه استادان

4- اعضای جلسات مذکور استادان کادر علمی پوهنځی میباشند. جلسه شورای علمی درهرماه یک بار بطورعادی دایر میگردد. جلسات دیپارتمنت ها نیز هرماه یکدفعه بطور عادی دایر می شود؛ اما جلسه استادان در هر سمستر دو بار و در طول سال چهار الی پنج بار برگزار میشود.

استادان همکار خارجی

        ازبدو تأسیس این پوهنځی موٌسسه DAAD آلمان نظر به تفاهم نامه همکاری که با وزارت محترم تحصیلات عالی دارد، استادان خارجی را جهت تدریس و آموزش های لازمه به این پوهنځی اعزام و همکاریهای زیادی در قسمت کاریکلوم و تجهیز لابراتوارها نموده است.

1- پروفیسور روشوا دررشته ریاضی.

2- پروفیسور لویت ویلر در رشته ریاضی.

3- پروفیسور باقر فرنگیس در رشته فزیک.

4- پروفیسور امان الله راسخ دررشته بیولوژی.

5-پروفیسور علی آقا نحیف دررشته بیولوژی.

6- پروفیسور حبیب زی دررشته ریاضی.

7-پروفیسور مینکسی دررشته ریاضی.

8-پروفیسور راموزی دررشته فزیک.

9-پروفیسور واگنر دررشته کیمیا.

10- دکتور فلیپ واگنر دررشته بیولوژی.

11- دکتور راف گوکش دررشته ریاضی.

12- فریدریک گاز.

تعداد فارغان پوهنځی

شماره

تعداد فارغان پوهنځی

ذکور واناث

ملاحظات

1

فارغان دوره اول سال 1387

82 نفر ذکور واناث

 

2

فارغان دوره دوم سال 1388

75 نفر ذکور واناث

 

3

فارغان دوره سوم سال 1389

56 نفر ذکور واناث

 

4

فارغان دوره چهارم سال 1390

92 نفر ذکرو واناث

 

5

فارغان دوره پنجم سال 1391

100نفر ذکور واناث

 

6

فارغان دوره ششم سال 1392

142نفر ذکور واناث

 

7

فارغان دوره هفتم سال 1393

139 نفر ذکور واناث

 

8

فارغان دروه هشتم سال 1394

220نفر ذکور واناث

 

 

احصاییه محصلان سال 1394

شماره

صنوف پوهنحئ

مجموع تعداد داخله

1

چهارم ریاضی وفزیک

139

2

سوم ریاضی وفزیک

172

3

دوم ریاضی وفزیک

113

4

چهارم کیمیا وبیولوژی

117

5

سوم کیمیا وبیولوژی

165

6

دوم کیمیا وبیولوژی

155

7

صنف اول تعداد محصلان سال 1394

440

مجموع

1301 نفر

 

 

 

 

احصاییه محصلان سال 1395

شماره

صنوف پوهنحئ

مجموع تعداد داخله

تعداد پسر

تعداد دختر

1

چهارم ریاضی وفزیک

178

فزیک 52

فزیک 9

2

سوم ریاضی وفزیک

111

68

43

3

دوم ریاضی وفزیک

136

فزیک29

فزیک 31

4

چهارم کیمیا وبیولوژی

129

28

77

5

سوم کیمیا وبیولوژی

127

71

26

6

دوم کیمیا وبیولوژی

128

37

91

7

صنف اول تعداد محصلان سال 1395

495

267

228

مجموع

1304

552

505

 

 

همکاری های موٌسسات دولتی وخارجی به پوهنځی ساینس

اول: در طی 7 سال فعالیت پوهنځی ساینس, موٌسسه DAAD در موارد زیر این پوهنځی را کمک و همکاری کرده است.

1- تجهیز سامان و لوازم لابراتواری مربوط کیمیا, بیولوژی, فزیک وکمپیوتر.

2- مقدار زیادی کتب درسی و مسلکی به کتابخانه.

3- اهدای 28 پایه میکروسکوپ و فعال سازی لابراتوار بیولوژی.

4- اعزام اساتید داخلی وخارجی از آلمان برای تدریس مضامین فزیک, بیولوژی و ریاضی.

5- آموزش چهار نفر استاد برای مدت دو ماه دربخش انالیز مواد غذایی در پوهنتون براتیسلاوا کشور سلواک.

6- نصب و فعال سازی دستگاه فیبرنوری.

7- فراهم سازی  زمینه تحصیل  برای دو نفر استاد  در رشته کیمیا و فزیک به سویه ماستر در آلمان.

8- اهدای میز و چوکی برای لابراتوار, الماریهای فلزی وچوکی.

9-فراهم سازی زمینه بازدید 14 نفر محصل پسر و دختر و چهار استاد از موسسات علمی آلمان درطی 7 سال گذشته به مدت ده روز الی یک ماه.

10- فعال سازی لابراتوار کیمیای فزیکی و کیمیای عمومی.

11- کمک های بانک جهانی.

12- اهدای بیش از 300 پایه چوکی جهت استفاده برای استادان و محصلان و یک تعداد الماری, میز اداری و پرینتر.

13- کشورسلواک نیز درسال 1394 دو لابراتوار کامل با تمام تجهیزات آن را بنام لابراتوار میکروبیولوژی مواد غذایی ولابراتوار تحلیل وبررسی مواد غذایی به این دانشکده اهدا نموده است.

14- کشور سلواک به تعداد 4 نفر استاد این پوهنځی را نیز دربخش لابراتوار تغذیه آموزش داده است.