حقوق و علوم سیاسی

معرفی پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

تاریخچه

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی به عنوان یک نهاد علمی – تخصصی در جهت ترویج فرهنگ حاکمیت قانون وتربیه کادرهای مسلکی، حقوقدانان، سیاستمداران، قضات، حارنوالان ، وکلای مدافع، کارکنان ادارات خدمات ملکی در سال 1381 خورشیدی مطابق به 2002 میلادی با همت جمعی از اساتید افتخاری، حمایت مقام محترم ولایت وتلاش های ریاست پوهنتون هرات با پذیرش "100" محصل از طبقه ذکور واناث تأسیس و افتتاح گردید. دوره تحصیل به منظور دریافت مدرک لیسانس در این پوهنحی هشت سمستر "چهارسال" را احتوا می نماید. از سال 1381 الی سال 1393 محصلانی که وارد این پوهنحی  میشدند  دوسال اول را به شکل عمومی تعقیب نموده ودر شروع سال سوم با داشتن حق انتخاب رشته بندی میشدند. اما از سال 1394 بنابر همکاری وزارت تحصیلات عالی در امتحان کانکور هر دو رشته از پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی به اعلان سپرده میشود و هر محصل با انتخاب رشته مورد نظر خود شامل پوهنحی میگردد.  رشته های موجود در این پوهنحی  عبارت است از قضائی - حارنوالی و اداری - دیپلوماسی میباشد.

امور اداری و درسی این پوهنحی توسط ریاست، معاونیت، مدیریت تدریسی، دیپارتمنت های مختلف، کتابخانه  و کلینیک حقوقی، به پیش برده میشود. درحال حاضر این پوهنحی دارای دیپارتمنت های حقوق عامه، روابط بین الملل، حقوق خصوصی و حقوق جزا  میباشد، که به تعداد 627 محصل (135 اناث، 492 ذکور) تحت نظر 27 تن استاد (9تن اناث و 18 تن ذکور) در دیپارتمنت های فوق الذکر مصروف تحصیل میباشند.

رسالت

فراهم نمودن زمینه آموزش حقوقی وسیاسی معیاری برای تمام کسانی که واجد شرایط علمی وآکادمیک باشند وایجاد ظرفیت های علمی کاربردی برای کسانیکه از این نهاد تحصیلی فارغ التحصیل میشوند. ایجاد ظرفیت های ارائه در جهت تولید دانش، تدریس معیاری، انجام برنامه های تحقیق وارائه خدمات با کیفیت که توان پاسخ گویی به نیاز های جامعه را داشته باشد ودر توسعه سیاسی، انکشاف اقتصادی، اجتماعی، حاکمیت قانون، وحدت ملی وثبات در افغانستان سهمگیری نمایند.

دیدگاه

ایجاد سیستم تحصیلات عالی، آموزش حقوقی دولتی که با کیفیت عالی جوابگوی نیاز های امروز جامعه، رشد و انکشاف افغانستان باشد. منتج به بهبود رفاه عامه، توسعه سیاسی و حاکمیت قانون گردیده، ارزش های ملی پایبند باشد. از استندرد های پیشرفته علمی و مدیریت عالی برخوردار بوده و در سطح بین المللی دارای اعتبار و جایگاه برجسته باشد.

مسؤولیت

 فراهم نمودن زمینه آموزش حقوقی و سیاسی معیاری برای تمام کسانی که واجد شرایط علمی و اکادمیک باشند و ایجاد ظرفیت های علمی کاربردی برای کسانی که از این نهاد تحصیلی فارغ التحصیل میشوند. ایجاد ظرفیت های لازم در جهت تولید دانش، تدریس معیاری، انجام برنامه های تحقیق و ارائه خدمات با کیفیت که توان پاسخگویی به نیاز های جامعه را داشته باشد و در توسعه سیاسی، انکشاف اقتصادی، انکشاف اجتماعی، حاکمیت قانون، وحدت ملی و ثبات در افغانستان سهم گیری نماید.

ارزش های بنیادین

·               باورمندی و احترام به ارزش های اسلامی؛

·               ارائه تحصیلات عالی حقوقی و سیاسی باکیفیت؛

·               تقویت وحدت ملی و ثبات سیاسی؛

·               حفظ اخلاق و کرامت؛

·               عدالت و برابری؛

·               تدریس و تحقیق معیاری و احترام به دستآورد های علمی دیگران؛

·               اداره سالم، مؤثریت و کارآیی.

اهداف ومقاصد علمی

Ø             پاسخدهی به نیاز های آموزشی و خواسته های افراد و مؤسسات از طریق انکشاف کاریکلم و معیاری ساختن نصاب درسی؛

Ø       تولید علم از طریق نهادینه ساختن فرهنگ تحقیقات علمی معیاری و ارائه تسهیلات لازم در زمینه ی طرح وانجام برنامه های تحقیقاتی به استادان و محصلان، که بتواند خلای موجود را از این ناحیه رفع نماید؛

Ø       ارتقای سطح برنامه های تحصیلی از لیسانس به ماستری و دکتری با درنظرداشت تکمیل شرایط مورد نظر قانونگذار، نیاز جامعه واستندردهای بین المللی؛

Ø       افزایش دسترسی به عدالت از طریق طرح یک سیستم آموزش عالی حقوقی-سیاسی کاربردی با کیفیت عالی، با در نظر داشت قوانین نافذه کشور نیاز های جامعه و معیار های جهانی؛

Ø             فراهم آوری زمینه های تحقیقات علمی-حقوقی جهت پیشرفت دانش و کاربردی ساختن مباحث حقوقی-سیاسی؛

Ø             ایجاد یک فضای اکادمیک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده ملاک های شایع و پذیرفته شده باشد؛

Ø       تربیه محصلان به مثابه شهروندان روشن فکر، مسؤول و منتقد، دارای ظرفیت لازم و اندیشه های مبتنی بر اساس تعهد اجتماعی، بردباری و احترام متقابل؛

Ø       رشد کادر علمی و کارمندان اداری تحصیلات عالی از طریق ارائه فرصت های تحصیلی بالاتر، کورس های کوتاه مدت، بازدید های متقابل و ایجاد فرهنگ آموختن مداوم.

توأمیت های علمی

تامین ارتباط اکادمیک بین این نهاد تحصیلی وسایر پوهنحی های حقوق دولتی در افغانستان به منظور همکاری در زمینه های همچون توحید ومعیاری نمودن کاریکلم واحد درسی، ایجاد برنامه های کلینیکی حقوق، نهادینه ساختن فرهنگ تحقیقات علمی و....صورت گرفته است.

تامین ارتباط با پوهنتون های برخی از کشورهای دیگر و نهاد های ملی و بین المللی، که قرار ذیل به برخی از آنها اشاره میشود.

Ø       پوهنتون واشنگتن از ایالات متحده امریکا به عنوان یک همکار، این پوهنحی را در زمینه های ارتقاء سطح دانش استادان از طریق اعطای بورسیه های ماستری و PHD  و تدویر برنامه های کوتاه مدت زبان در افغانستان و همکاری بخش مالی وزارت خارجه امریکا، در جهت نهادینه ساختن فرهنگ تحقیقات علمی، معیاری ساختن کریکلم درسی وهمچنان در جهت تدویر برنامه ماستری مشترک این پوهنحی را همکاری مینماید؛

Ø       این پوهنحی با برخی از پوهنتون های دیگر نظیر؛ پوهنتون استانبول و دوغوش در ترکیه، پوهنتون ملی مالیزیا، پوهنتون شاهد در جمهوری اسلامی ایران نیز تفاهم نامه همکاری مشترک انعقاد نموده است.

Ø       امضای تفاهم نامه همکاری بین فاکولته حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون هرات و فاکولته حقوق پوهنتون لیون 3 کشور فرانسه در آغاز سال 2015 صورت گرفته است.

Ø       در کنار پوهنتون های یاد شده برخی مؤسسات معتبر ملی وبین المللی نیز با این پوهنحی همکاری دارند: انستیتوت حقوق مقایسوی ماکس پلانگ از کشور جرمنی، بخش فرهنگی سفارت فرانسه در افغانستان، مؤسسه UNDP  ، مؤسسه ایتالیا کوپریشن، انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا USAIP  بنیاد جامعه باز OSF  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نمایندگی سازمان ملل جهانی صلیب سرخ درهرات، انجمن مستقل وکلای مدافع، محکمه استیناف ولایت هرات، حارنوالی استیناف ولایت هرات، ریاست عدلیه ولایت هرات وبرخی نهاد های دیگر که در زمینه های حاکمیت قانون، حقوق بشر ودموکراسی فعایت مینمایند.

معرفی دیپارتمنت ها

دیپارتمنت حقوق عامه

 این دیپارتمنت در سال 1381 به عنوان اولین دیپارتمنت پوهنځی حقوق و علوم سیاسی هرات تاسیس گردید.  حقوق عامه بیشتر به تبین روابط فرد و اجتماع با دولت و مباحث مربوط نظام حقوقی کشور و چگونگی پذیرش تفکیک قوا در آن میپردازد. در همین حال حقوق عامه یکی از اساسی ترین رشته های حقوق به شمار میرود، این دیپارتمنت علاوه بر اینکه بخش زیادی از  مضامین رشته قضایی حارنوالی را تحت پوشش قرار میدهد، برخی از مضامین مربوط به رشته اداری دیپلماسی را نیز ارائه مینماید. در حال حاضر دیپارتمنت مذکور دارای (9) کدر علمی میباشد.

اهداف علمی

1.             تولید دانش از طریق تربیه کادر علمی وبا درایت در عرصه های عدلی وقضایی برای خدمت به جامعه افغانستان؛

2.             بهبود کیفیت درسی در مطابقت با معیار های بین المللی از طریق اصلاح وتجدید نصاب درسی؛

3.             ایجاد فضای اکادمیک، بحث وتبادل نظر به منظور انتقال دانش تخصصی به محصلان وترویج فرهنگ محصل محوری؛

4.             تدویر سمینار های و ورکشاپ های علمی ونوشتن مقالات علمی وتحقیقی به منظور؛

5.             دور نگهداشتن نهادهای تحصیلی از هرگونه تعلقات سیاسی، مذهبی، قومی وگروهی و ایجاد فضای تحمل پذیری و وحدت ملی بین نسل  جوان؛

6.             گسترش فرهنگ حاکمیت قانون و شناخت آن با تدویر سمینارهای علمی وتربیه کادر تخصصی در عرصه  های حقوقی؛

7.             توانمند سازی محصلین با مهارت های علمی عدلی و قضایی در افغانستان از طریق آموزش های مسلکی و عملی – کلینیکی؛

8.             رشد فرهنگ مطالعه و تحقیق از طریق تدریس مباحث تحقیقی و انجام تحقیقات گسترده حقوقی در زمینه.

 

 

 

کریکلم درسی هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت حقوق عامه

که بطور نمونه اینجا فقط چند مضمون آورده شده است.

 

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

1

سازمانهای بین المللی

اساسی

4

2

حقوق محیط  زیست

اختیاری

2

3

سیتم های حقوقی معاصر

اساسی

4

4

حقوق مالی

اساسی

4

5

حقوق اساسی عمومی

اساسی

4

6

حقوق کار

اساسی

2

7

حقوق رسانه ها

اختیاری

2

8

اداره محلی

اختیاری

2

9

حقوق بین الملل عمومی

تخصصی

4

10

اداره ومدیریت

تخصصی

4

مجموع کردیت ها

32

         
 

دیپارتمنت روابط بین الملل

این دیپارتمنت در سال 1387 در چوکات پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تاسیس گردید. در این شاخه از علوم سیاسی، دیپلماسی تعامل با سازمانهای بین المللی مد نظر بوده و هدف، تربیت متخصصینی است که ضمن آشنایی با مواضع افغانستان در سازمانهای بین المللی، نسبت به مسایل روز و تحولات بین المللی درک درستی داشته باشند.  غایت تعیین شده رشتة (اداری و دیپلماسی) پوهنحی حقوق و علوم سیاسی هم تربیه کادر های مسلکی و حرفه ای در عرصه های؛ حقوق بین الملل، اصول روابط بین الملل، پالیسی جهانی، جهانی شدن، سیاست خارجی و ابزار های آن جهت تأمین منافع ملی کشور است. محصلین این دیپارتمنت بعد از پایان هشت سمستر و چهار سال تحصیلی در نهاد های مرتبط با رشته تحصیلی شان (اغلب در وزارت امور خارجه) به کار گماشته می شوند. در حال حاضر دیپارتمنت مذکور دارای (6) کدر علمی میباشد.

اهداف علمی

1.             انجام فعالیت های علمی- تحقیقاتی برای ارتقای دانش مسلکی در زمینه علوم سیاسی و روابط بین الملل؛

2.             تربیه کادر متخصص در حوزه روابط بین الملل

3.             تلاش در جهت کار بردی ساختن اصول و پرنسیب های علمی در عرصه روابط بین الملل؛

4.             تطبیق قوانین، مقررات، دساتیروبرنامه های وزارت محترم تحصیلات عالی؛

5.             تطبیق سیستم کردیت وتلاش در جهت نهادینه سازی معیاری این سیستم؛

6.             جستجوی راه های عملی وقانونی برای تامین ارتباط سازنده با نهادهای دخیل در سیاستگذاری خارجی و اجرای سیاست خارجی کشور، سازمانهای بین المللی و نمایندگی های سیاسی خارجی در افغانستان؛

7.             جستجوی راه های ممکن برای جلب همکاری های علمی نهادهای مشابه ملی و بین المللی؛

8.             برگزاری سمینار ها، کنفرانس ها، شبیه سازی و گفتمان های علمی .

کریکلم درسی

کریکلم درسی هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت حقوق عامه

که بطور نمونه اینجا فقط چند مضمون آورده شده است.

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

1

تاریخ افکار سیاسی

اساسی

4

2

مبانی علم سیاست

اساسی

4

3

تاریخ سیاسی جهان

اساسی

4

4

سیاست های بین المللی

تخصصی

4

5

اصول روابط بین الملل

تخصصی

4

6

مسایل سیاسی جهان

تخصصی

4

7

توسعه سیاسی

تخصصی

2

8

جغرافیای سیاسی

تخصصی

2

9

آداب وتشریفات دیپلماتیک

تخصصی

2

10

امنیت بین المللی

تخصصی

2

مجموع کریدت ها

32

         
 

دیپارتمنت حقوق خصوصی

این دیپارتمنت اخیراً در سال 1391 به منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات دانشکده حقوق و علوم سیاسی تاسیس گردیده است. حقوق خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین رشته‌های علم حقوق محسوب میگردد. در این رشته محصلین با قواعد حاکم بر روابط اشخاص در اجتماع (احوال شخصیه، حقوق تجارت، شرکت و مشارکتها، معاملات، بانکداری، حل منازعات و ... ) آشنا میشوند. این دیپارتمنت اکنون با (6) تن استاد فعالیت می نماید.

اهداف علمی

1-            سهمگیری فعال در پروسه تولید دانش حقوقی ازطریق مشارکت در تربیه کادر های علمی متخصص وآگاه با مسایل روز افغانستان؛

2-            ارتقاء سطح دانش استادان از طریق اعزام آنها به منظور سپری نمودن برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت ( ماستری و دکتری ) ؛

3-      نهادینه ساختن اجرای سیستم کریدیت به منظور ایجاد سهولت های آموزشی برای استادان و محصلان واز این طریق ارتقاء سطح دانش مسلکی آنها؛

4-            معیاری ساختن کریکلم و مفردات درسی مبتنی بر مقتضیات جامعه افغانستان و معیارهای پذیرفته شده جهانی؛

5-      همکاری در زمینه گسترش فعالیت های کلینیکی حقوقی به منظور کاربردی ساختن علم حقوق  وآشنا ساختن محصلان با چالش های حقوقی که فرا روی جامعه قرار  دارد؛

6-      تدویر سیمنارها و ورکشاپ های علمی در حوزه حقوق خصوصی ( احوال شخصیه، معاملات، تجارت وحل منازعات) به منظور ارتقاء سطح دانش استادان ومحصلان؛

7-      تلاش در جهت راه اندازی و اجرای پروژه های تحقیقات علمی توسط اساتید ومحصلین به منظور چالش شناسی معضلات اجتماع – حقوقی  وارائه راه حل های حقوقی – کاربردی در این زمینه؛

8-      همکاری در تعمیم حاکمیت قانون از طریق مشارکت در برنامه های آگاهی دهی حقوقی، ارتقاء ظرفیت و ارائه مشوره های لازم به نهادهای مربوطه.

کریکلم درسی

کریکلم درسی هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت حقوق عامه

که بطور نمونه اینجا فقط چند مضمون آورده شده است.

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

1

حقوق وجایب

اساسی

5

2

مبادی حقوق

اساسی

6

3

حقوق عینی

تخصصی

4

4

حقوق فامیل

تخصصی

4

5

حقوق میراث

تخصصی

4

6

اساسات حقوق اسلام

اساسی

4

7

حقوق کار

اختیاری

2

8

حقوق تجارت

تخصصی

4

9

حقوق بین الملل خصوصی

تخصصی

4

10

اصول محاکمات مدنی

اختیاری

4

تعداد کریدت ها

41

         
دیپارتمنت حقوق جزا

 این دیپارتنمت اخیراً در سال 1393 با منظوری وزارت تحصیلات عالی در چوکات پوهنحی حقوق و علوم سیاسی تأسیس گردیده است. جرم و جنایت از پدیده های مخل نظم و آسایش جامعه محسوب میگردد. به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و تطبیق ضمانت اجراها بر اعما­ل جرمی که صورت میگیرد، قانونگذار قواعدی را وضع نموده است. این رشته حقوق؛ جرایم و مجازات ها را در سطح ملی و بین المللی به محصلان حقوق میشناساند و محصلان با کسب این مهارت ها امکان انجام کار مسلکی در نهاد های چون حارنوالی، محاکم، وکالت دفاع و سایر بخشهای مربوطه را کسب مینماید. این دیپارتمنت اکنون با 5 تن استاد فعالیت می نماید.

اهداف علمی

1.             انکشاف کریکلم و معیاری ساختن نصاب درسی جهت پاسخدهي به نيازهاي آموزشي و خواسته های متقاضیان رشته حقوق جزا و علوم جنائی.

2.       بهبود کيفيت تدریس و تحقیق با سهم گیری فعال استادان و محصلین در پروسه تولید دانش حقوقی و مسلکی با در نظر داشت نیاز های جامعه افغانستان.

3.             افزايش دسترسي به عدالت

4.       مشارکت در سيستم اعتبار دهي و تضمین کيفيت در راستاي حصول اطمينان از کيفيت تحصیلی -تحقیقی و مفیدیت برنامه های مربوطه دیپاتمنت حقوق جزا و علوم جنائی.

5.             فراهم آوری زمینه های تحقیقات علمی- حقوقی جهت پيشرفت دانش و کاربردی ساختن مباحث حقوقی.

6.             اجرای لایحه و سيستم کريدت.

7.             همکاری درراستای تامین و تحقق فرهنگ حاکمیت قانون و ارایه مشوره های لازمه و عملی به نهاد های مربوطه قضایی و حقوقی.

8.       زمینه سازی جهت استفاده کادر علمی این دیپاتمنت از فرصت های تحصیلی ماستری, دوکتورا و برنامه های جانبی علمی جهت ارتقای دانش و ظرفیت مسلکی شان در کوتاه مدت و دراز مدت.

9.             ايجاد يک فضاي اکادميک که در آن بحث و تبادل نظر، پرسش نقادانه و انتقاد سازنده ملاک هاي شايع و پذيرفته شده باشند.

10.     تربيه محصلان به مثابهء شهروندان روشن فکر، مسئول و منتقد، داراي ظرفيت لازم و انديشه هاي مبتني براساس تعهد اجتماعي، بردباري و احترام متقابل.

کریکلم درسی

کریکلم درسی هشت سمستر تحصیلی دیپارتمنت حقوق عامه

که بطور نمونه اینجا فقط چند مضمون آورده شده است.

شماره

مضمون

نوعیت مضمون

تعداد کریدت

1

حقوق جزای عمومی

اساسی

4

2

حقوق جزای اختصاصی

تخصصی

4

3

کریمنولوژی

تخصصی

4

4

کریمنالیستیک

تخصصی

2

5

تحلیل قانون جزا

تخصصی

1

6

جزا شناسی

تخصصی

2

7

حقوق جزای بین الملل

تخصصی

4

8

اصول محاکمات جزای

تخصصی

4

9

طب عدلی

تخصصی

2

10

کلینیک حقوقی

تخصصی

2

مجموع  کریدیت ها

29

 

ساختار تشکیلاتی پوهنځی

 

شهرت مسوولان اداری وآمران دیپارتمنت های پوهنځی

Ø             پوهنمل غلام شاه عادل رئیس پوهنځی

Ø             پوهنیار انارگل منصوری معاون پوهنځی

Ø             پوهنمل خلیل احمد فضل آمر دیپارتمنت حقوق خصوصی

Ø             پوهنیار انارگل منصوری آمر دیپارتمنت حقوق جزا و علوم جنایی

Ø             پوهنیار جمشید نیکجو آمر دیپارتمنت حقوق عامه

Ø             پوهنیار حفیظ الله جواد آمر دیپارتمنت روابط بین الملل

 

امکانات وتجهیزات پوهنځی

کتابخانه: در طبقه سوم فاکولته حقوق وعلوم سیاسی دهلیز سمت چپ کتابخانه فاکولته قرار دارد. در این کتابخانه در حدود 10000جلد کتاب که از آنجمله 8000 جلد کتاب اختصاصی رشته های حقوق، اداره وسیاست و 2000 جلد کتاب عمومی درآن موجود است. لازم به ذکر که 1200 جلد کتاب به زبان انگلیسی نیز در بخش های مختلف در کتابخانه موجود است.

اتاق مطالعه: جهت استفاده بهتر از اوقات فراغت محصلان، اتاق مطالعه مجهز با وسایل مورد نیاز در طبقه دوم فاکولته حقوق وعلوم سیاسی موجود است.

کمپیوتر لب: به منظور ارتقاء ظرفیت ها و استفاده از منابع الکترونیک دو اتاق مجهز به تعداد 42 پایه کمپیوتر برای محصلان ذکور و اناث در طبقه دوم دهلیز سمت چپ فاکولته حقوق و علوم سیاسی موجود میباشد.

 

مراکز آموزش های علمی وعملی

کلینیک حقوقی

به عنوان مرکز آموزش مهارتهای عملی حقوقی  برای محصلان و همچنین مرکزی برای ارائه خدمات حقوقی رایگان در بخش های دفاع از مجرم بی بضاعت، مشوره دهی و آگاهی دهی حقوقی از سال 2009 فعالیت می نماید. در هر سال تحصیلی حدودا 765 تن از محصلان با آموختن مهارت های وکالت دفاع ومشوره دهی حقوقی ازین مرکز فارغ گردیده و به جامعه عدلی وقضایی کشور تقدیم میگردند.

مرکز آموزش های حقوقی

مرکز اموزش های حقوقی یکی از نهادهای فرعی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی بوده که جهت ارتقای ظرفیت حقوقدانان ، وکلا وحارنوالان در سال 2015 تاسیس گردیده است. این امر از طریق برگزاری ستاژ حارنوالی وستاژ وکالت و برنامه های کوتاه مدت اجرا می گردد .

مرکز حاکمیت قانون وحقوق بشر

برای به صحنه آوردن مفهوم حاکمیت قانون، ایجاد جامعه قانونمند و تلاش جهت کاهش فساد اداری و ارائه مشوره های مسلکی به ادارات دولتی این مرکزدر سال 2012 به همکاری موسسه (Public Private Partnership) توسط کشور ایالات متحده امریکا ایجاد شده است.

 

 

مرکز آموزش زبان فرانسوی

این مرکز به همکاری مالی و تخنیکی بخش فرهنگی سفارت فرانسه به منظور آموزش زبان فرانسوی به شکل عمومی و تخصصی در رشته حقوق از سه سال به این طرف فعالیت می کند.

مرکز آموزش زبان انگلیسی

این مرکز به همکاری مالی استقرار حاکمیت قانونی (DPK) در زمینه آموزش زبان انگلیسی حقوقی برای استادان و محصلان این پوهنحی از سال 2006 به این طرف فعالیت می نماید.

فعالیت های ورزشی تفریحی

 مسابقات رشته های مختلف ورزشی در چوکات ریاست پوهنتون هرات برگزارمیگردد. یکی از فعالیت های ورزشی محصل در دوران تحصیلی وی بوده و پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی همیشه در عرصه ورزش از جمله فوتبال، والیبال وشطرنج از تعدادی از پوهنحی ها پیشتاز بوده است.

فعالیت های علمی وعملی

اشتراک در محاکم تمثیلی از قبیل محکمه تمثیلی حقوق بین الملل عمومی مشهوربه Jessup   و حقوق رسانه ها که فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات درمسابقات داخلی وبین المللی بهترین نتیجه ممکن رادر طی سه سال گذشته از ان خود نموده است.                                

آمار وحقایق ( شامل آمار دانشجویان، فارغان واستادان به تفکیک جنس )

تعداد دانشجویان

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون ولایت هرات یکی از پوهنحی های مطرح در سطح کشور بوده از بدو تاسیس تا کنون توانسته است جایگاه ونقش علمی واکادمیکی خویش را با سعی تلاش استادان وهمکاران اداری پیدا نماید. و در حال حاضر به تعداد

لیست احصائیه محصلان پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی از بدو تاسیس تا سال 1394

شماره

سال

پذیرش

فارغان

پسر

دختر

1

1381

121

0

0

0

2

1382

120

0

0

0

3

1383

90

0

0

0

4

1384

50

71

54

17

5

1385

90

79

55

24

6

1386

103

53

42

11

7

1387

120

50

35

15

8

1388

186

60

42

18

9

1389

239

68

42

26

10

1390

252

72

49

23

11

1391

189

97

75

22

12

1392

150

187

130

57

13

1393

152

191

138

53

14

1394

150

155

84

71

مجموع

2012

1085

827

392

               
 

 

لیست استادان پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون ولایت هرات بابت سال 1394

شماره

اسم

تخلص

ولد

رتبه علمی

درجه تحصیل

سن

جنس

1

غلام شاه

عادل

غلام فاورق

پوهنمل

ماستر

38

مرد

2

محمد فریدون

سروش

عبداللطیف

پوهنمل

ماستر

42

مرد

3

خلیل احمد

فضل

فضل احمد

پوهنمل

ماستر

43

مرد

4

جمشید

نیکجو

محمد صدیق

پوهنیار

ماستر

37

مرد

5

میرویس

ایوبی

حاجی غنی

پوهنمل

ماستر

34

مرد

6

سیاوش

کریمی

عبدالغفور

پوهنیار

ماستر

37

مرد

7

لایقه

صداقت

میراحمد

پوهیالی

لیسانس

32

زن

8

عبدالرشید

فیضی

عطا محمد

پوهیالی

لیسانس

34

مرد

9

رحمت الله

حسنی

عبدالله

پوهنیار

ماستر

35

مرد

10

انارگل

منصوری

غلام فاروق

پوهنیار

ماستر

32

زن

11

وسیمه

بادغیسی

عبدالغفور

پوهنیار

ماستر

31

زن

12

هما

ولیزاده

عبدالجلیل

پوهیالی

لیسانس

27

زن

13

آصفه

خلیلی

یارمحمد

پوهیالی

لیسانس

30

زن

14

حفیظ الله

جواد

حبیب الله

پوهنیار

ماستر

31

مرد

15

مصطفی

ثاقب

عبدالروف

پوهنیار

ماستر

25

مرد

16

زلمی

مالیار

محمد اکبر

پوهیالی

لیسانس

28

مرد

17

نصیراحمد

صالحی

عبدالباقی

پوهیالی

لیسانس

28

مرد

18

احمد فواد

صدیق

عبدالله

پوهیالی

ماستر

29

مرد

19

سید علی النقی

معصومی

سید محمد ضیا

پوهنیار

ماستر

33

مرد

20

هارون

رحیمی

محمد عمر

پوهیالی

لیسانس

27

مرد

21

راضیه

طبیب زاده

غلام جیلانی

پوهیالی

لیسانس

27

زن

22

علی اصغر

مدبر

محمد جعفر

پوهنیار

ماستر

28

مرد

23

فردینا

احراری

عبدالرحمن

پوهیالی

لیسانس

24

زن

24

سمیه

رحیم زاده

عبدالرحیم

پوهیالی

لیسانس

24

زن

25

پامیر

حازم

عبدالبصیر

پوهیالی

لیسانس

28

مرد

26

حفیظ الله

صدیقی

محمد اعظم

پوهیالی

لیسانس

29

مرد

27

طوبا

جامی

اصیل الدین

پوهیالی

لیسانس

26

زن

                         
 

فعالیت های علمی ( شامل برگزاری همایش های علمی، سیمنارها، دستاورد ها، مقاله های علمی ).

تاریخ

عنوان فعالیت علمی

نوع فعالیت علمی

دیپارتمنت

تخلص

نام

رتبه علمی

1394

بررسی قواعد حاکم بر شرکت های سهامی

تدوین رساله تحقیقی

دیپارتمنت حقوق خصوصی

عادل

غلام شاه

پوهنمل

1391

بررسی مفهوم انحلال با مفاهیم مشابه در نظام حقوقی افغانستان و ایران

تألیف مقاله علمی

1394

 

 

1393

 

1.                   روش های نوین تدریس

 

2.                   شرایط تاسیس شرکت های سهامی

 

برگزاری سمینار علمی

1394

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی وکیل مدافع در فقه اسلامی و حقوق موضوعه

تدوین رساله تحقیقی

دیپارتمنت حقوق خصوصی

فضل

خلیل احمد

پوهنمل

1393

1392

1391

بررسی حق حبس

توضیح  مفاهیم اساسی در قراردادها

قرارداد حمل و نقل کالا

تألیف مقاله علمی

1394

1393

1394

1393

1392

 

بررسی قانون منع خشونت علیه زنان، راهکارها و چالش ها

بررسی جایگاه یمین در نظام حقوقی افغانستان

انحلال عقد ازدواج در نظام حقوقی افغانستان

عقد ازدواج در نظام حقوقی افعانستان

وظایف و مسئولیت های اعضای کادر علمی

برگزاری سمینار علمی

1393

1392

نوت درسی حقوق تجارت بین الملل

نوت درسی حقوق مالکیت معنوی

تهیه و ترتیب نوت درسی

دیپارتمنت حقوق خصوصی

رحیمی

هارون

پوهیالی

1392

حق تالیف در نظام حقوقی افغانستان

تألیف مقاله علمی

1392

بررسی وصیت واجبه در فقه و قانون مدنی افغانستان

برگزاری سمینار علمی

1394

نوت درسی حقوق وجایب

تهیه و ترتیب نوت درسی

دیپارتمنت حقوق خصوصی

 

احراری

 

فردینا

پوهیالی

1394

فلسفه قصاص در اسلام

تألیف مقاله علمی

1393

روش های تنفیذ وجیبه در نظام حقوقی افغانستان

برگزاری سمینار علمی

1394

نوت درسی اساسات حقوق اسلام

تهیه و ترتیب نوت درسی

دیپارتمنت حقوق خصوصی

صدیقی

حفیظ الله

پوهیالی

1393

فسخ عقد در نظام حقوقی افغانستان

برگزاری سمینار علمی

1394

1391

اسباب اختتام معاهدات بین المللی

همکاری در تهیه و ترتیب کتاب آگاهی دهی حقوقی

تدوین رساله تحقیقی

دیپارتمنت حقوق عامه

سروش

محمد فریدون

پوهنمل

1392

1393

1394

دفاع مشروع

شناسایی بین المللی دولت

مکانیزم حقوقی حل اختلافات بین المللی

تألیف مقاله علمی

1393

1392

1392

 

رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی

حمایت از غیرنظامیان در جنگ

معرفی ستاژ قضایی برای محصلان صنوف چهارم قضایی

 

برگزاری سمینار علمی

1390

نگارش رساله ماستری تحت عنوان بررسی انتخابات در نظام حقوقی افغانستان در پرتو اسناد حقوق بین الملل بشر دوستانه

تدوین رساله تحقیقی

دیپارتمنت حقوق عامه

مدبر

علی اصغر

پوهنیار

1392

1393

1392

 

برگزاری کنفرانس حقوق بشر دوستانه بین المللی

همکاری در برگزاری کنفرانس روش تحقیق

حق تشکیل اجتماعات در قانون اساسی افغانستان

 

برگزاری سمینار علمی

1392

 

 

1391

 

1392

نگارش پایان نامه ی دوره ی ماستری تحت عنوان (چگونه میتوان حقوق کودکان را گسترش داد و با ازدواج کودکان مبارزه کرد)

همکاری در نگارش کتاب درسی روش های بدیل حل منازعه

همکاری در نگارش خشونت علیه اطفال

 

تدوین رساله تحقیقی

دیپارتمنت حقوق عامه

بادغیسی

وسیمه

پوهنیار

1391

1393

تهیه و ترتیب لکچر نوت حقوق مطبوعات

تهیه و ترتیب لکچر نوت اصول قانونگذاری

 

تهیه و ترتیب نوت درسی

1393

همکاری در ارائه کنفرانس آموزش روش تحقیق

برگزاری سمینار علمی

1393

نگارش رساله ماستری تحت عنوان بررسی تطبیقی مصئونیت پارلمانی در قانون اساسی افغانستان و جمهوری ترکیه

تدوین رساله تحقیقی

دیپارتمنت حقوق عامه

نیکجو عزیزی

جمشید

پوهنیار

1391

افشای اسرار بیماران

تألیف مقاله علمی

1393

1393

همکاری در برگزاری کنفرانس حقوق بشر دوستانه بین المللی

کنفرانس حقوق شهروندی

برگزاری سمینار علمی

1393

نگارش رساله ماستری تحت عنوان(ضرورت ایجاد کلینیک حقوقی مبارزه با خشونت علیه زنان )

تدوین رساله تحقیقی

دیپارتمنت حقوق عامه

ثاقب

مصطفی

پوهنیار

1394

جهانی شدن و تاثیر جهانی شدن در اقتصاد افغانستان و سرمایه گذاری های خصوصی

تألیف مقاله علمی

1390

بررسی نظام سیاسی افغانستان و تاثیرات قوای سه گانه افغانستان

برگزاری کنفرانس علمی

1394

بررسی سازمان اداری افغانستان

تدوین رساله تحقیقی

دیپارتمنت حقوق عامه

صداقت

لایقه

پوهنیار

1391

بررسی جرایم و تخلفات اداری

تألیف مقاله علمی

1392

همکاری در تهیه رهنمود نگارش منوگراف برای محصلان

تهیه و ترتیب رهنمود

دیپارتمنت حقوق عامه

مالیار

زلمی

پوهیالی

1393

عقد اجاره و آثار آن در نظام حقوقی افغانستان

 

تالیف مقاله علمی

1393

 

1392

 

1392

چگونگی تاسیس کلینیک حقوقی و بررسی روش های آموزشی کلینیکی در جهان

واحدسازی کریکولم های کلینیک حقوقی افغانستان

چگونگی نوشتن منوگراف برای محصلان صنوف چهارم

 

برگزاری کنفرانس علمی

1394

نوت درسی حقوق محیط زیست

تهیه و ترتیب نوت درسی

دیپارتمنت حقوق عامه

حازم

پامیر

پوهیالی

1393

نظام ریاستی و پارلمانی

ارائه کنفرانس علمی

1394

نگارش رساله ماستری تحت عنوان بررسی تطبیقی رابطه سببیت در حقوق کیفری افغانستان و ایران

تدوین رساله تحقیقی

دیپارتمنت حقوق جزا

منصوری

انارگل

پوهیالی

1394

بررسی رابطه سببیت در حقوق جزای افغانستان

تألیف مقاله علمی

1391

برگزاری سمینار محیط زیست

برگزاری سمینار علمی

1391

 

1393

مدارک اثبات جرم براساس قانون اجراآت جزایی موقت

عوامل خشونت علیه زن و عکس العمل جزایی براساس قانون منع خشونت علیه زنان

 

برگزاری سمینار علمی

دیپارتمنت حقوق جزا

صالحی

نصیراحمد

پوهیالی

1393

بررسی اجراآت محکمه ابتداییه در خصوص دوسیه های واصله از حَارنوالی

برگزاری سمینار علمی

دیپارتمنت حقوق جزا

جامی الاحمدی

طوبا

نامزد پوهیالی

1392

برگزاری سمینار علمی حق دفاع مشروع

برگزاری سمینار علمی

دیپارتمنت حقوق جزا

طبیب زاده

راضیه

پوهیالی

1392

 

1394

راهکارهای تقنینی، قضایی و اجرایوی محو خشونت علیه زنان

کارکرد و نقش پوهنتون هرات در رابطه به تقلیل و محو خشونت علیه زنان

مقاله علمی

دیپارتمنت حقوق جزا

ولیزاده

هما

پوهیالی

1392

راهکارهایی جهت بهبود کارکرد کلینیک حقوقی پوهنتون هرات

ارائه کنفرانس علمی

1394

بررسی تطبیقی رابطه سببیت در حقوق کیفری افغانستان و ایران

تالیف مقاله علمی

دیپارتمنت حقوق جزا

منصوری

انارگل

پوهنیار

1392

 

1393

مکانیزم های کنترول اداره عامه در نظام حقوقی افغانستان

روش تحقیق در علوم سیاسی

کنفرانس علمی

دیپارتمنت روابط بین الملل

 

ایوبی

میرویس

پوهنمل

 

 

 

 

 

 

1391

اهمیت نفت در روابط بین الملل

کنفرانس علمی

دیپارتمنت روابط بین الملل

جواد

حفیظ الله

پوهنیار

1391

1392

1394

 

معضل ناامنی در افغانستان و راههای بیرون رفت آن

پروسه صلح در افغانستان

بررسی معضل برنامه هسته ای ایران

 

برگزاری برنامه های شبیه سازی در روابط بین الملل

1394

مسایل سیاسی جهان

تهیه و ترتیب نوت درسی

1391

بررسی ژئو پولیتیک هیرمند

کنفرانس علمی

دیپارتمنت روابط بین الملل

معصومی

علی النقی

پوهنیار

1392

نوت درسی مبانی علم سیاست

 

تهیه و ترتیب نوت درسی

دیپارتمنت روابط بین الملل

صدیق

احمد فواد

پوهیالی

1392

نقش قدرت ملی در روابط بین الملل

ارائه کنفرانس علمی

1394

1394

نوت درسی تاریخ افکار سیاسی

نوت درسی آداب و تشریفات دیپلماتیک

تهیه و ترتیب نوت درسی

دیپارتمنت روابط بین الملل

رحیم زاده

سمیه

پوهیالی

1393

علل عقب ماندگی کشور های جهان سوم

ارائه کنفرانس علمی

 

دستاورد ها

در طول 13 سال فعالیت؛ این پوهنحی شاهد موفقیت ها و دستاورد های زیادی بوده است که در ذیل به اهم آنها اشاره میگردد:

Ø             تقدیم 1085تن فارغ التحصیل ذکور واناث از رشته های اداری- دیپلماسی و قضایی حارنوالی در جریان سال های تحصیلی 1381 تا 1395 ؛

Ø             نهادینه ساختن سیستم کریدت  در این پوهنحی و ارائه خدمات لازم در قالب این سیستم به محصلان؛

Ø              جذب واستخدام 27 عضو کادر علمی با درنظرداشت لیاقت وشایستگی و با رعایت مقررات موجود در تحصیلات عالی افغانستان؛

Ø       ایجاد دیپارتمنت های حقوق عامه، حقوق خصوصی، روابط بین الملل وحقوق جزا وعلوم جنایی در مطابقت با قانون تحصیلات عالی ونیاز فاکولته،

Ø       ایجاد برنامه های جانبی همچون( کلینیک حقوق پوهنتون هرات، مرکز حاکمیت قانون وحقوق بشر، کلینیک حقوق ADR  یا روش های بدیل حل منازعه، مرکز آموزش زبان فرانسوی، مرکز آموزش زبان انگلیسی؛

Ø       تدویرسمینارها و ورکشاپ های علمی در زمینه های مختلف از جمله، سیستم کریدیت در تحصیلات عالی افغانستان، پروسیجر اجراآت جزایی و مدنی در نهاد های عدلی و قضایی کشور، انعقاد، اجراو آثار قرار داد ها، بررسی کنوانسیون های بین المللی درزمینه های همچون، حقوق زنان ، اطفال، محیط زیست، جرایم بین المللی، حقوق بین الملل بشردوستانه، انتخابات، حقوق بشرو.......ورکشاپ های متعدد به ارتباط کلینیک های حقوقی، دموکراسی وحاکمیت قانون، حکومت داری خوب وسایرموارد که به این فاکولته مرتبط میباشد.

Ø             تامین ارتباط اکادمیک بین این نهاد تحصیلی و سایر پوهنحی های حقوق دولتی در افغانستان .

Ø       تامین ارتباط با پوهنتون های برخی از کشور های دیگر و نهاد های ملی وبین المللی، مانند پوهنتون واشنگتن، پوهنتون استانبول و دوغوش در ترکیه، پوهنتون ملی مالیزیا UKM و پوهنتون شاهد در جمهوری اسلامی ایران؛

Ø             امضای تفاهم نامه همکاری بین فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات و فاکولته حقوق پوهنتون لیون 3 کشور فرانسه؛

Ø       آغاز کارهای مقدماتی به منظور انعقاد قرارداد همکاری با برخی از پوهنتون های کشور اندونیزیا. که به این منظور مذاکره و بحث حداقل با چهار پوهنتون ادامه دارد وامید داریم تا ختم سال 2015 میلادی بتوانیم با دو پوهنتون قرارداد همکاری را نهایی سازیم؛

Ø       در کنار پوهنتون های یاد شده برخی مؤسسات معتبر ملی وبین المللی نیز با این پوهنحی همکاری دارند: انستیتوت حقوق مقایسوی ماکس پلانگ از کشور جرمنی، بخش فرهنگی سفارت فرانسه در افغانستان، مؤسسه UNDP  ، مؤسسه ایتالیا کوپریشن، انستیتوت صلح ایالات متحده امریکا USAIP  بنیاد جامعه باز OSF  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نمایندگی سازمان ملل جهانی صلیب سرخ درهرات، انجمن مستقل وکلای مدافع، محکمه استیناف ولایت هرات، حارنوالی استیناف ولایت هرات، ریاست عدلیه ولایت هرات وبرخی نهاد های دیگر که در زمینه های حاکمیت قانون، حقوق بشر ودموکراسی فعایت مینمایند.

Ø             کسب دست آورد های علمی و ورزشی محصلان در رقابت های محاکم تمثیلی در داخل و خارج کشور، ازجمله:

Ø       کسب مقام اول در چند دوره از مسابقات محکمه تمثیلی ملی؛ اشتراک در رقابت های بین المللی و حایز شدن کسب مقام در این مسابقات بین المللی محکمه تمثیلی، اشتراک در مسابقات حقوق رسانه و کسب مقام در سطح ملی؛

Ø             کسب مقام های اول و دوم در مسابقات رشته های مختلف ورزشی درسطح پوهنتون هرات؛

Ø       راه اندازی برنامه های تحقیقات علمی برای محصلان و به تبع آن چاپ و نشرمجله تخصصی کاوش در حوزه حاکمیت قانون وحقوق بشر و نشر مستمر جریده دیواری محصلان پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی؛

Ø       چاپ ونشر کتاب ( آگاهی دهی حقوقی) و روش های بدیل حل منازعه و همچنان تکمیل تعدادی از لکچرنوت های درسی مطابق به معیارهای وزارت محترم تحصیلات عالی.

 

پل های ارتباطی

Ø             شماره تلیفون 040226757

Ø             شماره مبایل 0700402182

Ø             ایمیل law.pol2001@gmail.com

Ø             نشانی : پوهنتون جدید پوهنحي حقوق و علوم سياسي