اقتصاد

معرفی پوهنځی اقتصاد

تاریخچه

پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات نظر به ضرورت جامعه در سال 1369 هجری شمسی به اساس پلان انکشافی وزارت تحصیلات عالی افغانستان تأسیس گردید. اولین دوره فارغان این پوهنځی درسال 1373 تقدیم جامعه گردید. هم اکنون (سال 1395) تعداد محصلان که در این دانشکده در سه دیپارتمنت اقتصاد ملی، اقتصاد تصدی و بانکداری مشغول تحصیل میباشند به 687 نفر میرسد. تعداد اساتید این پوهنځی 22 نفر بوده که از جمله 7 نفرشان مصروف تحصیل در مقطع دوکتورا در کشورهای آلمان، ترکیه، جاپان و جمهوری اسلامی ایران میباشند و پروسه تدریس در این پوهنځی در سه دیپارتمنت (اقتصاد ملی، اقتصاد تصدی و بانکداری) به وسیلۀ بقیۀ استادان این به پیش برده میشود.

رسالت و مأموریت

-                     آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های اقتصاد و مدیریت

-                     همکاری های علمی در اجرای پلانهای انکشافی کشور با موسسات دولتی و غیر دولتی ذیربط

-                     ارتقاء کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی

-                     تولید علم و دانش

-                     آموزش و یادگیری

-                     ترویج استفاده از دستاوردهای علمی به سطح وسیع در کشور بطور عملی و نظری

-                     همکاری و تبادل معلومات با کلیه مراکز علمی خارج از پوهنتون

-                     تحقیق و پژوهش

دیدگاه پوهنځی

ارتقاء جایگاه پوهنځی اقتصاد به عنوان پوهنځی برتر در میان پوهنځی های اقتصاد پوهنتون ها در سطح افغانستان الی سال 2018.

ارزشهای بنیادین

پوهنځی اقتصاد به منظور تدوین و تعیین اهداف، توقعات و معیارهای عملکرد سازمانی خود بر ارزش های کلیدی و مهم تکیه نموده و این ارزش ها را سر لوحه پلان ها و عملکردهای خویش قرار داده است. ارزش های کلیدی که پوهنځی خود را متعهد به رعایت آنها می داند قرار ذیل اند:

-            تخصص گرایی و شایسته سالاری

-            تعهد و مسئولیت پذیری

-            ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی

-            توجه به کیفیت در همه ابعاد و فعالیت ها

-            تأکید بر روحیه همکاری و کار گروپی

 

 

 

اهداف و مقاصد

اهداف کلان این پوهنځی ماحول محورهای استراتژیک چهارگانه تحصیلی، تحقیقی، تعامل همراه جامعه و مدیریت نیروی انسانی به شرح ذیل می باشد:

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی

-                     ارائه خدمات علمی – تحصیلی در بالاترین سطح ممکن برای محصلان و دیگر متقاضیان

-                     آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در پوهنځی

-                     ارتقاء سطوح تحصیلی و رتب علمی اساتید پوهنځی

-                     فراهم کردن زمینه تحصیلات به سویه ماستری برای فارغ التحصیلان

-                     برخورداری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوژی ممد تحصیلی

اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی

-                     ارتقاء سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی

-                     ارتقاء فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب با دیپارتمنت های پوهنځی

اهداف مرتبط با استراتژی نقش پوهنځی در جامعه

-                     حفظ و ارتقاء جایگاه اجتماعی پوهنځی

-                     فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متشبثین و افراد مسلکی در پوهنځی

-                     انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایت و کشور

اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت و منابع بشری

-                     تعمیق فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی

-                     ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی

-                      ارتقاء مدیریت منابع بشری با تأکید بر جذب، حفظ و انکشاف

توامیت های علمی

پوهنځی اقتصاد با بهره مندی از پروگرام توأمیت پوهنځی های اقتصاد افغانستان با کشور آلمان، از سال 2002  با دانشگاه رور بوخوم آلمان توأمیت داشته که حاصل آن ارتقاء سطح تحصیلی 12 نفر از استادان به سویه ماستری بوده است و هم اکنون 5 نفر از اساتید این پوهنځی در همین پوهنتون، شامل تحصیل در دوره دوکتورا هستند.  همچنین فرصت های باالقوه تحصیل برای دیگر استادن نیز در آینده به سویه دوکتورا از جانب این دانشگاه میسر خواهد شد. قابل ذکر است که دانشکده اقتصاد توانسته است نصاب تحصیلی خویش را با همکاری این پوهنتون با معیارهای بین المللی برابر ساخته و شرایط تطبیق آن را بر آورده سازد. همچنان این پوهنځی اخیرا با دفتر پروگرامUSWDP (پروگرام حمایت از پوهنتون ها و  تقویت نیروی بشری) تفاهم نامه ای را به امضا رسانده که بر مبنی آن پروگرام های مشترکی برای تقویت نیروی بشری اجرا خواهد شد. طبق این تفاهم نامه پوهنځی اقتصاد قادر خواهد بود که پروگرام ماستری را تا سال 2017  برای محصلین رشتۀ مدیریت تجارت و همچنان کمیونیتی کالج (Community College ) را برگزار نماید.

معرفی دیپارتمنتها

دیپارتمنت اقتصاد تصدی

دیپارتمنت اقتصاد تصدی منحیث اولین دیپارتمنت در سال 1371 نظر به ضرورت جامعه و نیاز بازارکار به کدر مسلکی در این رشته، در چوکات دانشکده اقتصاد پوهنتون هرات تأسیس گردید. از آنجایی که تصدیهای تولیدی و خدماتی جزء لاینفک اقتصاد هر کشور به شمار می روند. بهبود و ترقی آنها می تواند تأثیرات مثبت و عمیقی بالای رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.همچنین احساس نیاز مبرم سازمانهای مختلف كشور به افرادی كه علاوه بر دانش كاربردی خود در رشته های تجربی، نیاز به فراگیری دانش مدیریت دارند و خلايی كه توسط مدیران رده بالا و رده های میانی حس می شد، انگیزه اصلی برای ایجاد رشته اقتصاد تصدی در پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات گردید.

دیدگاه و چشم انداز دیپارتمنت اقتصاد تصدی عبارت از بیانیه و سندی است که دیپارتمنت اقتصاد تصدی را در سطح پوهنځی اقتصاد از سایر دیپارتمنت ها متمایز مینماید. که عبارت است از: تربیه و ارتقاء سطح دانش متخصصین و کادرهای مسلکی در امور مدیریت موسسات کوچک در سطح کشور

دیپارتمنت اقتصاد تصدی با بهره جویی از ارزش های مهم در پوهنځی اقتصاد و در جهت تأکید با حصول اهداف، مقاصد و تکمیل رسالت و مأموریت خویش بر یک تعداد ارزش های کلیدی و مهم تکیه نموده و این ارزش ها را سر لوحه پلان ها و عملکردهای خویش قرار داده است. ارزش های کلیدی که دیپارتمنت خود را متعهد به رعایت آنها می داند قرار ذیل اند:

-           تخصص گرایی و شایسته سالاری

-           تعهد و مسئولیت پذیری

-           ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی

-           توجه به مدیریت کیفیت جامع در تمام امور دیپارتمنت

-           تأکید بر روحیه باورمندی، همکاری و کار گروپی

دیپارتمنت اقتصاد تصدی، با توجه به چشم انداز فوق الذکر، فلسفه وجودی و فعالیت خویش را در قالب مأموریت و رسالت خاص گنجانده است. در بیانیه مأموریت دیپارتمنت اقتصاد تصدی به فکتورهای مهم پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی ذینفعان کلیدی (داخلی و خارجی) توجه صورت گرفته است.

·          آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های مدیریت امور تصدی های دولتی و خصوصی

·          همکاری های علمی در اجرای پلانهای استراتژیک و عملیاتی امور اداری و مدیریتی موسسات دولتی و غیر دولتی

·          ارتقاء کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی

·          تولید علم و دانش در زمینه مدیریت و امور اداری

·          آموزش و یادگیری

·          ترویج استفاده از دستاوردهای علمی به سطح وسیع در سیستم اداره و دفترداری بطور عملی و نظری

·          همکاری و تبادل معلومات با کلیه دیپارتمنت ها در سطح پوهنځی، پوهنتون و سطوح بالاتر

·          تحقیق و پژوهش در زمینه های مدیریت

اهداف کلان: این اهداف دیپارتمنت ماحول محورهای استراتژیک چهارگانه تحصیلی، تحقیقی، تعامل همراه جامعه و مدیریت نیروی انسانی به شرح ذیل می باشد:

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی

-       ارائه خدمات علمی – تحصیلی در بالاترین سطح ممکن برای محصلان و دیگر متقاضیان رشته مالی و بانکداری

-       آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در دیپارتمنت

-       تلاش در زمینه فراهم کردن امکانات و فرصت های ارتقاء سطوح تحصیلی و رتب علمی اساتید دیپارتمنت

-       تلاش در جهت فراهم کردن زمینه های تدویر دوره تحصیلی ماستری در رشته مدیریت و اداره نیروی انسانی

-       تلاش در خصوص بهره مندی از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوژی ممد تحصیلی

اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی

-       ارتقاء سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی اعضای کدر علمی دیپارتمنت  و محصلان

-       ارتقاء فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب در رشته های اقتصاد تصدی

-       اهداف مرتبط با استراتژی نقش پوهنځی در جامعه

-       حفظ و ارتقاء جایگاه دیپارتمنت به یک مرجع علمی-کاربردی معتبر برای تصدی ها کشور

-       فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متشبثین و افراد مسلکی در فعالیت های علمی، تحقیقی و عملی دیپارتمنت

-       تلاش در جهت انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط

اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت و منابع بشری

-            تعمیق فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی در میان اعضای کدر علمی و اداری دیپارتمنت

-            ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی در امور تدریسی، علمی و اداری اعضای کدر علمی

-            تقویت مدیریت منابع بشری با تأکید بر جذب، حفظ و انکشاف نیروهای متخصص مورد نیاز

اهداف در زمینه نقش دیپارتمنت در پوهنځی و جامعه

-           وجود ظرفیت باالقوه برای گسترش همکاری با محیط

-     تناسب امور درسی و مباحث علمی بر پاسخ گویی به روند رو به رشد بخش صنعت و مدیریت تصدیهای دولتی و خصوصی در کشور

 

 

کریکولم درسی

سمستر اول صنف اول

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

3

اساسات علم اقتصاد I

2

اساسی

2

اساسات اداره تشبثات

3

اساسی

3

محاسبه مالی I

4

اساسی

3

ریاضی I

5

پوهنتون شمول

2

انگلیسی I

6

اساسی

3

احصائیه I

7

اساسی

2

سنجش های اقتصادی

8

 

19

مجموع کریدت ها

       

سمستر دوم صنف اول

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

2

تاریخ نظریات اقتصادی

2

پوهنتون شمول

2

تاریخ معاصر

3

اساسی

3

محاسبه مالی II

4

اساسی

2

ریاضی II

5

پوهنتون شمول

2

انگلیسی II

6

اساسی

3

احصائیه I

7

اساسی

2

اساسات امورمالی عامه

8

اساسی

2

مبادی حقوق

9

 

19

مجموع کریدت ها

 

 

 

 

 

سمستراول صنف دوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

3

اقتصاد خرد I

2

اساسی

3

سنجش مصارف

3

پوهنتون شمول

2

انگلیسی تخصصی

4

اساسی

2

احصائیه II

5

اساسی

2

اقتصاد کلان I

6

پوهنتون شمول

2

انفورماتیک

7

اساسی

2

اقتصاد مناقلات

8

اساسی

2

اساسات تمویل و سرمایه گذاری

9

اساسی

2

حقوق اقتصادی I (حقوق تجارت)

10

 

21

مجموع کریدت ها

 

 

 

 

سمستر دوم صنف دوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین سمستردوم

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

2

اقتصاد کلان II

2

اساسی

2

تمویل و سرمایه گذاری

3

اساسی

2

احصائیه II

4

اساسی

2

سنجش مصارف

5

اساسی

2

انگلیسی تخصصی

6

اساسی

2

اساسات منجمنت

7

اساسی

2

اقتصاد زراعتی

8

اساسی

2

پروگرامینگ

9

اساسی

2

حقوق اقتصادی II (حقوق شرکتها)

10

 

19

مجموع کریدت ها

   

 

 

     

 

 

سمستراول صنف سوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

اساسی

2

اساسات اقتصاد بین الملل

1

اساسی

2

مبادی سیاست های اقتصادی

2

اساسی

2

مبادی مارکیتنگ

3

تخصصی

2

مدیریت کنترول کیفیت(نورم و استندرد)

4

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

5

اختیاری

2

محاسبه دولتی

6

اساسی

2

اساسات پول و بانک

7

تخصصی

2

تجارت الکترونیک

8

تخصصی

2

مدیریت منابع بشری

9

 

17

مجموع کریدت ها

سمستردوم، صنف سوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

اختیاری

2

اقتصاد منطقوی

1

تخصصی

2

کار ورزی (Enternship)

2

اساسی

2

مالیه گذاری

3

تخصصی

2

مدیریت تشبثات

4

تخصصی

2

مدیریت ریسک تصدی

5

اساسی

2

اقتصاد افغانستان

6

اساسی

2

روش تحقیق

7

تخصصی

2

مدیریت مالی پشرفته

8

تخصصی

2

بازاریابی تصدی به تصدی

9

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

10

 

19

مجموع کریدت ها

   

 

 

سمستر اول، صنف چهارم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

تخصصی

2

بررسی  و کنترل

1

تخصصی

3

مدیریت پروژه

2

تخصصی

3

تحلیل حاصل و مصرف

3

اساسی

3

ایکونومتری

4

تخصصی

2

مونوگراف

5

پوهنتون شمول

1

تقافت اسلامی

6

تخصصی

2

حسابرسی

7

تخصصی

2

روش تحقیق

8

 

18

مجموع کریدت ها

   

 

 

سمستر دوم، صنف چهارم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

تخصصی

3

مدیریت استراتیژیک

2

اساسی

2

اقتصاد محیط زیست

3

تخصصی

2

مدیریت اسلامی

4

 

8

مونوگراف

5

 

16

مجموع کریدت ها

           

 

 

دیپارتمنت اقتصاد ملی

معرفی دیپارتمنت اقتصاد ملی

اهمیت فراگیری علم اقتصاد به مثابه یکی از شاخه های علوم اجتماعی ریشه در نیازمندی های نا محدود و روزافزون بشریت با توجه به منابع کمیاب دارد. تقویت سکتورهای اقتصادی در یک کشور متضمن رشد و انکشاف بوده و منتج به بهزیستی و ارتقای سطح زندگی افراد آن جامعه میگردد. از آنجا که رشد و انکشاف اقتصادی مستلزم آموزش و فراگیری علم اقتصاد بوده، در بسیاری جوامع و کشورها دانشگاه های معتبری مصروف تحقیق و مطالعه عمیق در زمینه علم اقتصاد میباشند. نیازمندی به آموزش علم اقتصاد در هر جامعه اعم از انکشاف یافته و رو به انکشاف محسوس است، خاصتاً در کشور ما افغانستان به حیث یک مملکت عقب مانده و رو به انکشاف از اهمیت زیادی برخوردار است.به تأسی از همین اهمیت و نیازمندی دانشکده اقصاد پوهنتون هرات اقدام به تاسیس دیپارتمنت اقتصاد ملی در سال 1383 به مثابه یک کانون علمی در گسترۀ تحقیق مسایل اقتصادی نموده تا با جمع نمودن کادرهای جوان و مجرب در این زمینه موجب تربیت و آموزش نسل جوان و مشتاقان علم اقتصاد گردد.

دیپارتمنت اقتصادملی در نظر دارد تا با استفاده از اعضای هیئت علمی متعهد و مجرب، گام موثری در جهت تربیت نیروی کار کشور منطبق با الگوی فرهنگ اسلامی بردارد. در این راستا با توکل بر خدا و اتکا به اعضای کدر علمی، کارکنان، محصلین و امکانات دست داشته سعی بر ارتقای کیفیت آموزش دارد. با توجه به مطالب مذکور انتظار می رود طی سال های آینده دیپارتمنت اقتصاد ملی به جایگاه مناسبی در کشور برسد و شامل ارزشهای فوق میباشد:

-                     حفظ مبانی کرامت انسانی در راستای باور های دینی، فرهنگی و ملی در تمامی مراتب

-                     ارتقای دانش اقتصادی بر اساس معیار های جهانی و بومی

-                     گسترش فرهنگ اخلاق حرفه ای در مسایل اقتصادی

-                     تربیت دانش آموختگان متعهد، توانمند و با انگیزه

-                     نوگرایی در آموزش و کشف استعداد های خلاق

-                     استفاده از کدر علمی متعهد، مجرب و خدمتگذار

دیپارتمنت اقتصادملی با پلان، نظارت و ارزیابی مستمر آموزش نیروی انسانی در جهت توسعه آموزشی و بهبود سلامت جامعه و کارایی اقتصادی جامعه نگر بر اساس آخرین و جدیدترین روش های آموزشی اقدام می نماید.

دیپارتمنت اقتصاد ملی بخاطر برآورده ساختن اهداف و دیدگاه خویش آماده است مطابق نیازهای جامعه با داشتن استادان مجرب و امکانات دردست داشته به امور علمی و تدریسی و تحقیقات خویش مؤفقانه ادامه دهد. ماموریت این بخش علمی تلاش در جهت اکمال و تحقق مؤفقانه نصاب تحصیلی و پیشبرد فعالیت های علمی و اکادمیک در جامعه نیازمند تحصیل کشور میباشد.

 

 

اهداف دیپارتمنت

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی

-                     ارایه خدمات علمی- تحصیلی در بالا ترین سطح ممکن برای محصلان

-                     آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در دیپارتمنت

-                     ارتقا سطوح تحصیلی رتب علمی اساتید دیپارتمنت

-                     برخورداری از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوزی ممد درسی

اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی

-                     ارتقا سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی محصلین

-                     ارتقا فعالیت های ترویجی ، علمی و تحقیقی متناسب با دیپارتمنت

اهداف مرتبط با استراتژی نقش دیپارتمنت در جامعه

-                     فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متثشبثین و افراد مسلکی در دیپارتمنت

-                     انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط در سطح ولایت و کشور

اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت ومنابع بشری

-                     ترویج فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی

-                     ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی

-                     ارتقا مدیریت منابع بشری با تاکید برجذب ، حفط و انکشاف

 

کریکولم درسی

سمستر اول صنف اول

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

3

اساسات علم اقتصاد I

2

اساسی

2

اساسات اداره تشبثات

3

اساسی

3

محاسبه مالی I

4

اساسی

3

ریاضی I

5

پوهنتون شمول

2

انگلیسی I

6

اساسی

3

احصائیه I

7

اساسی

2

سنجش های اقتصادی

8

 

19

مجموع کریدت ها

   

 

 

 

 

سمستر دوم صنف اول

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

2

تاریخ نظریات اقتصادی

2

پوهنتون شمول

2

تاریخ معاصر

3

اساسی

3

محاسبه مالی II

4

اساسی

2

ریاضی II

5

پوهنتون شمول

2

انگلیسی II

6

اساسی

3

احصائیه I

7

اساسی

2

اساسات امورمالی عامه

8

اساسی

2

مبادی حقوق

9

 

19

مجموع کریدت ها

       

سمستراول صنف دوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

3

اقتصاد خرد I

2

اساسی

3

سنجش مصارف

3

پوهنتون شمول

2

انگلیسی تخصصی

4

اساسی

2

احصائیه II

5

اساسی

2

اقتصاد کلان I

6

پوهنتون شمول

2

انفورماتیک

7

اساسی

2

اقتصاد مناقلات

8

اساسی

2

اساسات تمویل و سرمایه گذاری

9

اساسی

2

حقوق اقتصادی I (حقوق تجارت)

10

 

21

مجموع کریدت ها

   

 

 

سمستر دوم صنف دوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین سمستردوم

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

2

اقتصاد کلان II

2

اساسی

2

تمویل و سرمایه گذاری

3

اساسی

2

احصائیه II

4

اساسی

2

سنجش مصارف

5

اساسی

2

انگلیسی تخصصی

6

اساسی

2

اساسات منجمنت

7

اساسی

2

اقتصاد زراعتی

8

اساسی

2

پروگرامینگ

9

اساسی

2

حقوق اقتصادی II (حقوق شرکتها)

10

 

19

مجموع کریدت ها

       

سمستر اول، صنف سوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

تخصصی

2

اساسات اقتصاد بین الملل

1

اساسی

2

مبادی سیاست های اقتصادی

2

تخصصی

3

تیوری انکشاف

3

تخصصی

2

محاسبه دولتی

4

تخصصی

3

اقتصاد عامه

5

پوهنتون شمول

1

 ثقافت اسلامی

6

اساسی

2

مبادی مارکیتنگ

7

تخصصی

2

اقتصاد کار

8

اساسی

2

اساسات پول و بانک

9

تخصصی

2

موسسات صنعتی

10

 

21

مجموع کریدت  ها

       

سمستر دوم، صنف سوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

تخصصی

2

اقتصاد بین الملل

1

تخصصی

2

اقتصاد منطقوی

2

تخصصی

2

بودجه عامه( سیاست)

3

اساسی

2

اقتصاد افغانستان

4

تخصصی

2

سیاست انکشاف

5

تخصصی

3

مصارف عامه

6

تخصصی

2

کار ورزی (Enternship)

7

اساسی

2

روش تحقیق

8

تخصصی

2

سیستم مالی

9

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

10

 

20

مجموع کریدت  ها

   

 

 

سمستر اول، صنف چهارم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

اساسی

3

مدیریت پروژه

1

تخصصی

3

تحلیل حاصل و مصرف

2

اساسی

3

ایکونومتری

3

تخصصی

2

مونوگراف

4

پوهنتون شمول

1

تقافت اسلامی 

5

اختیاری

2

حسابرسی

6

تخصصی

2

روش تحقیق

7

 

16

مجموع کریدت  ها

   

 

 

سمستر دوم، صنف چهارم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

تخصصی

2

سیاست های پولی اروپا

2

اساسی

2

اقتصاد محیط زیست

3

تخصصی

2

اقتصاد اسلامی

4

 

8

مونوگراف

5

 

15

مجموع کریدت  ها

 

 

دیپارتمنت بانکداری

معرفی دیپارتمنت بانکداری

    دیپارتمنت بانکداری بنابر ضرورت سنجی و مطالعه نیاز بازار کار برای کدر مسلکی در این رشته به سال 1393 در چوکات پوهنځی اقتصاد تأسیس گردید. سیستم مالی و بانکی کشور از جمله بخش های مهم اقتصادی کشور بشمار می رود که در پی تحولات چشمگیر دهه اخیر پیشرفت ها و گام های قابل توجه ای در متبارز ساختن نقش خود در اقتصاد کشور حاصل نموده است. بانکداری در افغانستان از بدو تأسیس در سال 1312 تا یک دهه اخیر گسترش چشمگیری نداشته است ولی بنا بر تکیه به نظام اقتصادی کشور و انفاذ قوانین جدید تجارتی و بانکی از لحاظ کمی و کیفی رشد قابل ملاحظه ای داشته است. در راستای تقویت این رشد و همسو نمودن فعالیت های بانکداری در کشور با توجه به نیاز و ضرورت های کشور و جامعه افغانی فقدان کدر مسلکی در این رشته از جمله مسائل چالش برانگیز می تواند دانسته شود. لذا بر این ملحوظ پوهنځی اقتصاد با بررسی  نیاز فزاینده بازار کار به کدرهای مسلکی در بانکداری اقدام به تدویر این رشته در چوکات پوهنځی را از مدت های مدید بدینسو روی دست گرفته بود که نهایتا در سال 1393 بعد از تعدیل و اصلاح نصاب درسی این رشته فعالیت دیپارتمنت بانکداری در چوکات پوهنځی آغاز گردید.

 

دیدگاه و چشم انداز این دیپارتمنت شامل تربیه و ارتقاء سطح دانش متخصصین و کادرهای مسلکی در امور مالی و بانکی در سطح کشور میباشد.

دیپارتمنت بانکداری با بهره جویی از ارزش های مهم در پوهنځی اقتصاد و در جهت تأکید با حصول اهداف، مقاصد و تکمیل رسالت و مأموریت خویش بر یک تعداد ارزش های کلیدی و مهم تکیه نموده و این ارزش ها را سر لوحه پلان ها و عملکردهای خویش قرار داده است. ارزش های کلیدی که دیپارتمنت خود را متعهد به رعایت آنها می داند قرار ذیل اند:

-      تخصص گرایی و شایسته سالاری

-      تعهد و مسئولیت پذیری

-      ابتکار و نوآوری در فعالیت های تحصیلی و تحقیقی

-      توجه به مدیریت کیفیت جامع در تمام امور دیپارتمنت

-      تأکید بر روحیه باورمندی، همکاری و کار گروپی

دیپارتمنت بانکداری، با توجه به چشم انداز فوق الذکر، فلسفه وجودی و فعالیت خویش را در قالب مأموریت و رسالت خاص گنجانده است. در بیانیه مأموریت دیپارتمنت بانکداری به فکتورهای مهم پاسخ گویی به نیازها و مسائل اساسی ذینفعان کلیدی (داخلی و خارجی) توجه صورت گرفته است.

-            آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های مدیریت مالی و بانکداری

-            همکاری های علمی در اجرای پلانهای استراتژیک و عملیاتی مالی و بانکی همراه  بانکها و موسسات دولتی و غیر دولتی

-            ارتقاء کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی

-            تولید علم و دانش در زمینه های مالی و بانکداری

-            آموزش و یادگیری

-            ترویج استفاده از دستاوردهای علمی به سطح وسیع در سیستم مالی و بانکی کشور بطور عملی و نظری

-            همکاری و تبادل معلومات با کلیه دیپارتمنت ها در سطح دانشکده، دانشگاه و سطوح بالاتر

-            تحقیق و پژوهش در زمینه های تخصصی مالی و بانکداری

دیپارتمنت بانکداری به تأسی از پلان استراتژیک پوهنځی و اهداف معینه در آن اهداف کلان خویش را در چهار استراتژی جداگانه تعیین و تدوین می نماید.

اهداف کلان: این اهداف دیپارتمنت ماحول محورهای استراتژیک چهارگانه تحصیلی، تحقیقی، تعامل همراه جامعه و مدیریت نیروی انسانی به شرح ذیل می باشد:

اهداف مرتبط با استراتژی تحصیلی

-            ارائه خدمات علمی – تحصیلی در بالاترین سطح ممکن برای محصلان و دیگر متقاضیان رشت مالی و بانکداری

-            آماده نمودن امکانات تحصیلی برای رشد فردی در دیپارتمنت

-            تلاش در زمینه فراهم کردن امکانات و فرصت های ارتقاء سطوح تحصیلی و رتب علمی اساتید دیپارتمنت

-            تلاش در جهت فراهم کردن زمینه های تدویر دوره تحصیلی ماستری در رشته مالی و بانکداری

-            تلاش در خصوص بهره مندی از پیشرفته ترین تجهیزات و تکنالوژی ممد تحصیلی

اهداف مرتبط با استراتژی تحقیقی

-      ارتقاء سطح توانمندی های تحلیلی و تحقیقی اعضای کدر علمی دیپارتمنت  و محصلان

-      ارتقاء فعالیت های ترویجی، علمی و تحقیقی متناسب در رشته های مالی و بانکی

اهداف مرتبط با استراتژی نقش پوهنځی در جامعه

-  حفظ و ارتقاء جایگاه دیپارتمنت به یک مرجع علمی-کاربردی معتبر برای موسسات مالی و بانکداری کشور

-  فراهم نمودن امکانات حضور فعال موسسات، متشبثین و افراد مسلکی در فعالیت های علمی، تحقیقی و عملی دیپارتمنت

-  تلاش در جهت انکشاف همکاری های علمی، تحصیلی و تحقیقاتی با مراکز ذیربط

اهداف مرتبط با استراتژی مدیریت و منابع بشری

-            تعمیق فرهنگ قانون مداری و ضابطه گرایی در میان اعضای کدر علمی و اداری دیپارتمنت

-            ترویج و استفاده از سیستم موثر ارزیابی در امور تدریسی، علمی و اداری اعضای کدر علمی

-            تقویت مدیریت منابع بشری با تأکید بر جذب، حفظ و انکشاف نیروهای متخصص مورد نیاز

 

کاریکولم درسی دیپارتمنت بانکداری

سمستر اول صنف اول

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

3

اساسات علم اقتصاد I

2

اساسی

2

اساسات اداره تشبثات

3

اساسی

3

محاسبه مالی I

4

اساسی

3

ریاضی I

5

پوهنتون شمول

2

انگلیسی I

6

اساسی

3

احصائیه I

7

اساسی

2

سنجش های اقتصادی

8

 

19

مجموع کریدت ها

       

سمستر دوم صنف اول

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

2

تاریخ نظریات اقتصادی

2

پوهنتون شمول

2

تاریخ معاصر

3

اساسی

3

محاسبه مالی II

4

اساسی

2

ریاضی II

5

پوهنتون شمول

2

انگلیسی II

6

اساسی

3

احصائیه I

7

اساسی

2

اساسات امورمالی عامه

8

اساسی

2

مبادی حقوق

9

 

19

مجموع کریدت ها

       

 

 

سمستراول صنف دوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

3

اقتصاد خرد I

2

اساسی

3

سنجش مصارف

3

پوهنتون شمول

2

انگلیسی تخصصی

4

اساسی

2

احصائیه II

5

اساسی

2

اقتصاد کلان I

6

پوهنتون شمول

2

انفورماتیک

7

اساسی

2

اقتصاد مناقلات

8

اساسی

2

اساسات تمویل و سرمایه گذاری

9

اساسی

2

حقوق اقتصادی I (حقوق تجارت)

10

 

21

مجموع کریدت ها

   

 

 

سمستر دوم صنف دوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین سمستردوم

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

اساسی

2

اقتصاد کلان II

2

اساسی

2

تمویل و سرمایه گذاری

3

اساسی

2

احصائیه II

4

اساسی

2

سنجش مصارف

5

اساسی

2

انگلیسی تخصصی

6

اساسی

2

اساسات منجمنت

7

اساسی

2

اقتصاد زراعتی

8

اساسی

2

پروگرامینگ

9

اساسی

2

حقوق اقتصادی II (حقوق شرکتها)

10

 

19

مجموع کریدت ها

   

 

 

 

سمستر اول، صنف سوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

اختیاری

2

اساسات اقتصاد بین الملل

1

اساسی

2

مبادی سیاست های اقتصادی

2

اساسی

2

مبادی مارکیتنگ

3

اختیاری

2

مدیریت کنترل کیفیت

4

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

5

اختیاری

2

محاسبه دولتی

6

اساسی

2

اساسات پول و بانک

7

تخصصی

2

مدیریت منابع بشری

8

 

15

مجموع کریدت  ها

   

 

 

 

 

سمستر دوم صنف سوم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

تخصصی

2

بانکداری الکترونیک

1

اساسی

2

اقتصاد افغانستان

2

تخصصی

2

بازاریابی تصدی به تصدی

3

اساسی

2

روش تحقیق

4

تخصصی

2

مدیریت مالی پیشرفته

5

تخصصی

2

مدیریت ریسک مالی

6

تخصصی

2

مدیریت تشبثات

7

تخصصی

2

کار ورزی (Enternship)

8

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

9

 

17

مجموع کریدت  ها

   

 

 

سمستر اول، صنف چهارم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

تخصصی

2

بررسی  و کنترل

1

تخصصی

3

مدیریت پروژه

2

تخصصی

3

تحلیل حاصل و مصرف

3

اساسی

3

ایکونومتری

4

تخصصی

2

مونوگراف

5

تخصصی

2

بانکداری الکترونیک

6

تخصصی

2

حسابرسی

7

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

8

تخصصی

2

روش تحقیق

9

 

20

مجموع کریدت ها

   

 

 

 

 

سمستر دوم، صنف چهارم

نوع مضمون

تعدادکریدت

مضامین

شماره

پوهنتون شمول

1

ثقافت اسلامی

1

تخصصی

2

مدیریت دارایی و دیون بانک

2

تخصصی

2

بازاریابی خدمات مالی

3

اساسی

2

اقتصاد محیط زیست

4

تخصصی

6

مونوگراف

6

تخصصی

2

بانکداری اسلامی

7

 

15

مجموع کریدت  ها

                                                                                                                  

ساختار تشکیلاتی پوهنځی

شهرت مسؤولان اداری و آمران دیپارتمنت های پوهنځی

1.                  پوهنیار عبدالله یمائی سرپرست پوهنځی

2.                  پوهنیار عبدالقیوم قائم معاون پوهنځی

3.                  پوهنیار جاوید تقی پور آمر دیپارتمنت اقتصاد ملی

4.                  پوهنیار زمری دانش آمر دیپارتمنت اقتصاد تصدی

5.                  پوهنمل فریحه امین حیدری آمر دیپارتمنت بانکداری

امکانات و تجهیزات پوهنځی

کامپیوتر لب:  درلب کامپیوتر پوهنځی اقتصاد 48 پایه کامپیوتر موجود است که بنابر نبود تشکیل از خود محصلان پوهنځی برای مدیریت آن استفاده میگردد و نیز استادان برای تدریس سافت ویر های احصائیوی، حسابداری و پروگرام های تخصصی کامپیوتر ازاین مرکز استفاده مینمایند.

کتابخانه: كتابخانه پوهنځی اقتصاد در ابتداي فعاليت خود داراي حدود 3000 جلد كتاب دررشته اقتصاد، مديريت وحسابداری بوده و به منظور غنامندي آن تلاش صورت گرفته و اكنون  تعداد آن به حدود 7500 جلد رسيده وامكانات لازم مطالعه نیز مهیا میباشد.

مرکز تحقیقات علمی: مرکز تحقیقات علمی پوهنځی اقتصاد پوهنتون هرات در  اوایل سال ۱۳۹۳ به منظور ارتقا سطح دانش علم اقتصاد در ابعاد بین المللی بویژه در سطوح ملی و انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی و توسعوی مورد نیاز جامعه به اساس هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی شروع به فعالیت نمود.در آغاز کار، مرکز تحقیقات علمی برای اجرای امورات محوله و انجام بهتر تحقیقات علمی در داخل وخارج پوهنځی توسط اساتید، محصیلین و محقیقین روی ایجاد طرزالعمل های معین کار نمود، ناگفته نباید گذاشته که این مرکز در وهله دوم سریعا فعالیت اصلی خویش را که همانا انجام تحقیقات علمی به منظور توسعه دانش اقتصاد است، شروع نمود.

کمیتۀ تضمین کیفیت:کمیتۀ تضمین کیفیت پوهنځی اقتصاد بنا به ایجابات بهبود کیفیت تحصیلات عالی در این نهاد تحصیلی و بنا به حکم مقامات ذی صلاح در سال 1391 در چوکات این پوهنځی تحت عنوان کمیتۀ فرعی تضمین کیفیت با 3 نفر عضو شروع به فعالیت نمود. در جریان دوسال گذشته، فعالیت های که مبتنی بر اهداف تعیین شدۀ این کمیته طرح شده بود به انجام رسیده.

ساختمان وصنوف درسی پوهنځی: در ساختمان کامپلکس پوهنتون هرات ساختمان جداگانه برای این پوهنځی در نظر گرفته شده است و متأسفانه دو منزل از این ساختمان در اختیار این پوهنځی قراردارد که البته این دو منزل جای کافی برای اطاق کاراساتید و صنوف درسی نمی باشد. تمام صنوف درسی این پوهنځی به پروژکتور مجهز میباشد. امکانات سرما و گرما برای صنوف و اطاق کار اساتید قناعت بخش نمی باشد.

آمار و حقایق

 تعداد محصلان

ازبدو تاسیس پوهنځی اقتصاد ازسال1369 الی سال 1394 به تعداد2727 تن شامل گردیده که ازاین تعداد 1421 تن الی اخیر سال 1394 فارغ التحصیل شده اند.

 

 

 تعداد فارغان

تعداد فارغان از این پوهنځی در جدول زیربه اساس سال های مختلف نشان داده شده است.

 

شماره

سال

تعداد فارغان

تعداد

پسر

دختر

1

1373

9

7

2

2

1374

5

5

0

3

1375

16

16

0

4

1376

7

7

0

5

1377

14

14

0

6

1378

7

7

0

7

1379

10

10

0

8

1380

4

4

0

9

1381

9

8

1

10

1382

19

16

3

11

1383

25

21

4

12

1384

81

74

7

13

1385

91

70

21

14

1386

44

38

6

15

1387

80

56

24

16

1388

83

64

19

17

1389

58

39

19

18

1390

109

77

32

19

1391

115

95

20

20

1392

200

154

46

21

1393

236

214

22

22

1394

199

154

45

مجموع

1421

1150

271

 

 استادان

در حال حاضر تعداد استادان این پوهنځی 22 تن میباشد که ازجمله  هفت تن آنها شامل تحصیل در مقطع دکترا در کشورهای آلمان، ترکیه، جاپان وجمهوری اسلامی ایران میباشند بنا پروسه تدریس دراین پوهنځی توسط 15 تن استاد در سه دیپارتمنت (اقتصاد ملی، اقتصاد تصدی و بانکداری ) به پیش برده میشود.

امور علمی اکادمیک در پوهنځی اقتصاد توسط22 تن استاد از طبقه ذکور و اناث به پیشبرده میشود که نام، سطح تحصیل وسایر مشخصات شان در جدول زیر خلاصه شده است.

شماره

نام وتخلص

سطح تحصیلات

رتبه علمی

ملاحظات

1

سلطان احمد تره کی

ماستر

پوهنمل

شامل پروگرام دکترادرکشورترکیه

2

میر غلام عثمان بارز

ماستر

پوهنمل

 شامل پروگرام دکترا درکشورجرمنی

3

محمدداود تیموری

ماستر

پوهنمل

شامل پروگرام دکترادرکشور جرمنی

4

فرید احمد فرزام

ماستر

پوهنمل

شامل پروگرام دکترادرکشورجاپان

5

محمد ناصر معین

ماستر

پوهنمل

خدمتی در پوهنځی انجینیری

6

فریحه امین

ماستر

پوهنمل

 

7

عبدالقدوس ابراهیمی

ماستر

پوهنیار

شامل پروگرام دکترادرکشورایران

8

رحیم نظری

ماستر

پوهنیار

شامل پروگرام دکترادرکشور جرمنی

9

سید ازمری دانش

ماستر

پوهنیار

 

10

عبدالله یمائی

ماستر

پوهنیار

 

11

ماریا کبیری

ماستر

پوهنیار

 

12

پرویزاحمد ولی زاده

ماستر

پوهنیار

شامل پروگرام دکترادرکشورجاپان

13

وحید احمدوهابزاده

ماستر

پوهنیار

 

14

محمد عثمان عادل

ماستر

پوهنیار

 

15

بشیر احمد بشارت

ماستر

پوهنیار

 

16

عبدلقیوم قائم

ماستر

پوهنیار

 

17

جاوید تقی پور

ماستر

پوهنیار

 

18

حسیب مجددی

لیسانس

پوهیالی

 

19

پیمانه حمید

لیسانس

پوهیالی

 

20

یلدا اریب

لیسانس

پوهیالی

 

21

محب الله قادرنیا

لیسانس

پوهیالی

 

22

خاطره ناصری

لیسانس

پوهیالی

 

 

فعالیتهای علمی

لست کنفرانس ها ومقالات ارایه شده توسط اساتید

شماره

اسم و تخلص

رتبه علمی

تحقیقات علمی انجام شده

تحقیقات علمی در حال اجرا

1

فریحه امین حیدری

پوهنمل

1.                    Child labor in Herat province

2.                    Inventory of parking, parking facilities and parking behavior in Herat province

3.              نقش تحصیل و سواد زنان بالای وضعیت اقتصادی خانواده هایشان در ولایت هرات

4.                    عناصر مهم در ساختار اداره و منجمنت

5.              بررسی سیستم های کمی تصمیم گیری در مدیریت موسسات صنعتی ولایت هرات

6.                    بررسی اثرات اقتصادی آلودگی آب ها در ولایت هرات

7.                    نقش تجارت در انکشاف اقتصادی کشور های روبه انکشاف

بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذار بالای مولدیت نیروی کار در موسسات صنعتی ولایت هرات

2

وحید احمد وهاب زاده

پوهنیار

1.                    Assessment of Current taxation in Afghanistan

2.                    اشکال حقوقی تصدی ها

3.                    بررسی وضعیت توزیع مجدد درآمد در افغانستان ( مطالعه موردی ولایت هرات )

ارزیابی سیستم مالی در افغانستان

3

بشیر احمد بشارت

پوهنیار

1.                    The potential of Afghan products in the international markets

2.                    بررسی نقش تخصص و تقسیم کار بر انکشاف اقتصادی جوامع

3.                    راهکارهای تنظیم بازیافت زباله های شهری و اثرات آن بالای وضع اقتصادی

بررسی نقش بازار یابی تصدی به تصدی در استفاده از مواد خام داخلی

4

محمد عثمان عادل

پوهنیار

1.                    Economic Return to schooling in Afghanistan

2.                    بازدهی اقتصادی آموزش

3.                    تاثیر فرهنگ تکلف گرایی بر رفتار مصرف کنند

 

5

جاوید تقی پور

پوهنیار

1.                    Challenges and proposals for developing a commercial banking system in Afghanistan

2.                     حمایت از سرمایه گذاری در تصدی های صنعتی

 

6

فرید احمد فرزام رحیمی

پوهنمل

1.                    Community driven development in Afghanistan

2.                    تاثیر خروج نیروهای بین المللی بالای سرمایه گذاری ها در ولایت هرات

 

7

ماریا کبیری

پوهنیار

1.                    رضایت مشتری منحیث عنصر اساسی مارکتینگ

2.                    کالا های عمومی و نقش دولت در مقابل

3.                    نقش اطلاعات و فناوری اطلاعات ( IT ) در حوزه بازاریابی و تجارت

4.                    ترجمه کتابت مراحل مدیریت عمر پروژه

5.                    Analysis the relationship between inhabitants and their urban environment

 

8

یلدا اریب

پوهیالی

1.                    بررسی نقش بسته بندی در توسعه فروش محصولات مواد غذایی

2.                    بررسی عوامل موثر در توسعه فروش

 

9

محمد حسیب مجددی

پوهیالی

بررسی اقلام عموده صادراتی ولایت هرات و نقش آن در تجارت خارجی

 

10

رحیم نظری

پوهنیار

1.              تاثیر خدمات قرضه های کوچک بر ایجاد درآمد استفاده کننده گان آن در ولایت هرات

2.                    نقش دولت در انکشاف اقتصادی

3.                    ترجمه لکچر نوت بانکداری  financial intermediary theories banking operation

4.                    ترجمه بخشی از کتاب  financial institution and markets

5.              ترجمه لکچر نوت بازار های سرمایه  bazaar study, operation research about  TVET( Technical vocational and training educational in Afghanistan

 

11

سید زمری دانش

پوهنیار

1.                    تحقق عملی در مورد برندهای بین المللی از دیدگاه مصرف کننده گان

2.                    سیاست انکشاف در کشورهای در حال توسعه

 

12

عبدالقیوم قائم

پوهیالی

1.                    بیمه و اهمیت اقتصادی آن

2.                    مدیریت ریسک و عناصر کنترل کننده ریسک

3.                    Female labor force  participation and its influencing factors  in the urban areas of Afghanistan “case study Herat city”

 

13

پرویز احمد

پوهنیار

The impact of household assets and activities on income poverty in rural area of Afghanistan 

 

14

سلطان احمد تره کی

پوهنمل

1.                    تاثیر کاهش تعرفه های تجارتی روی کاهش فقر در افغانستان

2.                    نقش کریدیت های زراعتی در انکشاف افغانستان

 

15

میر غلام عثمان بارز حسینی

پوهنمل

1.                    قرضه های کوچک و نقش آن در کاهش فقر

2.                    تحلیل و بررسی نقش نیروی کار و چگونگی آن در افغانستان

3.                    مدیریت ذخایر در ادارات عامه

4.                    کیفیت در تحصیلات عالی یا  quality in higher education

5.                    پوهنتون هرات پوهنتون برتر

ناکامی بازار و ضرورت مداخله دولت در اقتصاد

16

محمد داود تیموری

پوهنمل

1.                    عوامل تعیین کننده درآمد خانواده ها در ولایت هرات

2.                    طریقه ها و میتود های تولید در تصدی های صنعتی

 

17

محمد ناصر معین

پوهنمل

بررسی انتقادی از نظام نرخ تبادله در افغانستان

بررسی نقش بانک مرکزی در ثبات سویه قیم در افغانستان

18

عبدالله یمائی

پوهنیار

1.                    Accounting norms in Afghanistan and the people who apply them 

2.                     ترجمه کتاب اقتصاد کلان

3.                    بانک مرکزی افغانستان و وظایف آن

1.              دارایی های ثابت و محاسبه استهلاک در موسسات دولتی

19

عبدالقدوس ابراهیمی

پوهنیار

1.                    بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و توانمند سازی نیروی انسانی

2.                    سیاست های ضد تورمی

 

 

فعالیت ها و پروگرام های آینده

ایجاد دیپارتمنت های جدید و تدویر تحصیلات عالی ماستری

فعال سازی دیپارتمنت تجارت در سال ۱۳۹۶

ایجاد دیپارتمنت احصائیه

ایجاد دیپارتمنت انکشاف اقتصادی

ایجاد دیپارتمنت بازاریابی

تدویر تحصیلات ماستری رشته ادارهء تجارت در سمستر خزانی سال ۱۳۹۶

ایجاد Community Collage در غالب پوهنځی اقتصاد در ختم سال ۱۳۹۵

فراهم سازی امکانات تحصیلی بالاتر برای اعضای کادر علمی (ماستری و دوکتورا)

معرفی اساتید ماستر به تحصیلات دورهء دوکتورا

معرفی (3) تن از اعضای کدر علمی به تحصیلات دورهء ماستری

چاپ و نشر مجله علمی و تحقیقی

راه اندازی مجله علمی و تحقیقی/گاهنامه پوهنځی تا ختم سال 1395

 

 

پل های ارتباطی

شماره تلفن: +93 40 226726

شماره مبایل: + 93 788711300

ایمیل: herat_economics_f@yahoo.com

نشانی: مجتمع پوهنتون هرات، سمت شمال، حاشیه سرک رودکی، پوهنځی اقتصاد