ادبیات و علوم بشری

 

پوهنځی ادبيات و علوم بشري همزمان با تأسيس پوهنتون هرات درسرطان سال 1367 هجري خورشيدي تأسيس گرديد. اين پوهنځی كه نخستين پوهنځی درپوهنتون هرات ميباشد، درنخستين سال تحصيلي با بيست و پنج تن محصل ذكور و اناث كه از بين محصلان انيستيتوت پيداگوژي هرات انتخاب شده بودند آغاز به فعاليت نمود. درآغاز  اساتيدي چون عبدالرزاق نجومي منجم زاده  سيد نورالحق صبا   عبدالسلام حازم و مالكو جان به عنوان استادان اصلي اين پوهنځی و عبدالاحد ساغري  و يكي دو تن ديگر از استادان انيستيتوت پيداگوژي به عنوان همكار تدريس اين پوهنځی را مطابق با پلان تعليمي ديپارتمنت زبان و ادبيات دري پوهنتون كابل شروع نمودند. همانگونه كه ذكر شد اين پوهنځی فعاليت درسي خويش را با يك ديپارتمنت زبان و ادبيات دري آغاز نمود.

كدر علمي پوهنځی ادبيات درسال 1368 با عضويت چهارتن : عبدالرزاق نجومي منجم زاده  سيد نورالحق صبا   عبدالسلام حازم سیدیحیی حزین و مالكوجان تشكيل شد.

مضامين اساسي يي كه در اين ديپارتمنت تا سمستر هشتم تدريس شد عبارت بودند از :تاريخ ادبيات دري   متون نظم و نثر   دستور زبان (آواز شناسي ،  صرف و نحو ) زبانشناسي (مبادي زبانشناسي ،  زبانشناسي عمومي ، زبانشناسي تشريحي ، زبانشناسي تاريخي- مقايسي ، معنا شناسي ، واژه شناسي ) فنون ادبي ( بديع ، بيان ، فصاحت و بلاغت و عروض فارسي ) تيوري ادبيات ، سبكشناسي ادبي ، نقد ادبي ، ادبيات عرفاني و جامي شناسي.

درسال 1369 با پيوستن دو تن از اعضاي سر شناس و توانمند اكادمي علوم افغانستان به كدر علمي اين پوهنځی يعني پوهنمل محمد ناصر رهياب و مرحوم پوهنيار محمد مسعود رجايي و موجوديت چهارتن از استادان مجرب قبلي ديپارتمنت زبان و ادبيات دري مجهز به كدر نيرومند و مجرب گرديد كه تعداد آنها به شش تن رسيد. درسال 1370 باجذب دو تن از نخستين فارغان اين پوهنځی در كدرعلمي  تعداد اعضاي كدر علمي پوهنځی به هشت تن ازدياد يافت. نخستين فارغان اين ديپارتمنت درسال 1370 ده تن بودند.

درسال 1376 ديپارتمنت زبان و ادبيات انگليسي در چوكات اين پوهنځی تشكيل و ايجاد گرديد. پوهنځی ادبيات و علوم بشري تا سال 1380 با دو ديپارتمنت زبان و ادبيات دري و زبان و ادبيات انگليسي به فعاليت خويش ادامه داد تاتحولات ماه عقرب 1380 - به ويژه اول جدي همان سال – كه در اثر توجه جامعهء جهاني و مجاهدت مجاهد مردان كشور صفحهء جديدي در تاريخ سياسي و فرهنگي افغانستان گشوده شد.

بعداز تشكيل ادارۀ مؤقت افغانستان بر اساس بر نامه هاي انكشافي پوهنتون هرات دو ديپارتمنت جديد: زبان و ادبيات عرب و ژورناليزم در چوكات اين پوهنځی منظور گرديد. امور ايجاد وآغاز به فعاليت اين دو ديپارتمنت پس از معرفي جديدالشمولان سال تحصيلي 1381 اجراء شده كه در حال حاضر حدود یکصد وبیست محصل ازدو دورۀ این دیپارتمنتها فارغ التحصیل گردیده اند.

دیپارتمنت زبان وادبیات آلمانی درپی یک نیاز جدی به آموختن زبان آلمانی در سطح ولایت هرات احساس گردید در سال 1385 تأسیس گردید. پوهنځی ادبیات قبل از تأسیس این دیپارتمنت کورسهای زبان آلمانی را برای دوسال به همکاری خانۀ فرهنگ آلمان در هرات برای محصلان پوهنتون هرات دایر نمود که بعد ها براساس پلان انکشافی پوهنځی ریاست پوهنځی ادبیات به همکاری موسسۀ دی آ دی کشور آلمان طرح تاسیس دیپارتمنت آلمانی را تصویب نمود وبعد از منظوری مقام وزارت تحصیلات عالی نخستین صنف درسی آن را درسال تحصیلی 1385 آغاز نمود.

مزيد بر اينها در سال 1381 خورشیدی فرمان حامد کرزی رييس دولت انتقالی اسلامی افغانستان مبنی بر ايجاد دیپارتمنت زبان وادبيات پشتو در چوکات اين پوهنحی صادر گرديد و با تلاشهای فراوان مسوولان پوهنتون هرات و پوهنځی، درحال حاضر این دیپارتمنت هفت استاد و بیش از 200 محصل درین دیپارتمنت مصروف تحصیل هستند.

طرح های انکشافی پوهنځی ادبیات

          ازاین پوهنځی درطول تاریخ بیست وشش سالۀ آن پوهنځی ژورنالیزم و ارتباطات چمعی منشعب گردیده، همچنانکه دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنحی به پوهنحی جدیدالتاسیس علوم اچتماعی پیوسته است.

انکشاف پوهنځی ادبیات در طی سالیان زیاد خوب بوده چنانچه درحال حاضر پنج دیپارتمنت فعال فارغ ده در ترکیب 43 عضوکدر علمی فعالیت دارد.

تحصیلات عالی شبانه

این پوهنځی از سال 1391 به اینطرف نسبت تقاضای بی حد تشنگان دانش وآنانی که از تحصیلات عالی طی سالیان متمادی عقب افتاده بودند، برنامۀ تحصیلات شبانه را در دو دیپارتمنت دری وانگلیسی راه اندازی نموده ودرحال حاضر بیش ازچهارصد تن از محصلان ذکور واناث که اکثرشان ماموران دولت هستند درین بخش به ادامۀ تحصیل میپردازند.

تحصیلات عالی ماستری

در سال تحصیلی 1393 ریاست پوهنځی ادبیات وعلوم بشری موفق شد تا با تلاشهای مستمر، پیگیر و همکاری استادان دیپارتمنت فارسی دری و ریاست پوهنتون هرات، برنامه تحصیلات مقطع ماستری را درین دیپارتمنت منظور نماید. در دیپارتمنت دری این پوهنحی بورد ماستری بخاطر تدریس دوره تحصیلات ماستری ذریعۀ حکم شماره 4295/3055 مورخ5/7/1393  توسط وزیر محترم تحصیلات عالی منظور گردیده است که فعالیتهای علمی شان رسما ازتاریخ اول حمل 1394 آغازگردیده و به تعدا د 25 تن از استادان و محصلان فارغ سالهای قبلی پوهنتون هرات درین برنامه به مقطع ماستری ثبت نام گردیدند وهمین اکنون این برنامه وارد سال دوم تحصیلی گردیده است و درسال جاری 1395 هم به تعداد 26 تن از واجدان شرایط به این برنامه معرفی گردیده اند. اعضای بورد ماستری این پوهنځی را استادان ورزیده وباتجربۀ همین پوهنځی تشکیل میدهند که دارای سویه تحصیلی دوکتورا  و ماستری هستند:

1-    محترم پوهنمل دوکتور احمد غنی خسروی تخصص ادبیات فارسی دری از کشور هندوستان

2-    محترم پوهنیار دوکتور محمدالله افضلی  تخصص ادبیات فارسی دری از کشور هندوستان

3-    محترم پوهنوال محمد ناصر رهیاب ماستر ادبیات فارسی دری از پوهنتون کابل

4-    محترم پوهنوال فضل الرحمن فقیهی ماستر ادبیات فارسی دری از پوهنتون کابل

5-    محترم پوهنمل دوکتور محمد داوود منیر تخصص ادبیات فارسی دری از پوهنتون ملی تاجیکستان

6-    محترم پوهنمل دوکتور صلاح الدین جامی تخصص ادبیات فارسی دری ار پوهنتون ملی تاجیکستان.

 

رسالت پوهنځی ادبیات وعلوم بشری

درك ارزشهاي فرهنگي و ادبي كشور در سده هاي پيش و امروز ، آگاهي از چگونگي فرهنگ و ادب درخشان كشورو انتقال آن به نسلهاي آينده، تربيۀ جوانان كشور به منظور شناخت هرچه بيشتر ادب و فرهنگ اين ولا،  راهيابي زمينه هاي تحقيق   نقد و بررسي ادبيات كلاسيك و معاصر   آشنايي بازبانها و ادبيات كشورهاي متمدن دنيا ، ارتقای آگاهی جمعی از طريق رسانه ها ، دستيابی به ارزشهای اصیل جامعهء مدنی از طريق آزادی بيان و فنی و حرفه يی نمودن رسانه های ملی در اين ولا و نهایتاً آموختن زبان وادبیات ملتهای دیگر جهان درچوکات زبانها ی عربی ، انگلیسی وآلمانی از جمله اهداف پوهنځی ادبيات و علوم بشري پوهنتون هرات در اين خطهء ادب خيز و فرهنگ پرور ميباشد.

 

امکانات و خدمات پوهنځی

پوهنځی ادبیات و علوم بشری با توجه به اینکه نخستین پوهنځی در سطح پوهنتون هرات بوده در مجموعۀ ساختمانهای جدید پوهنتون تعمیر مستقل نداشته و در ماه ثور 1393 ساختمان مستقل پوهنځی با حضور وزیر تحصیلات عالی افتتاح گردید.

 این پوهنحی، توانسته است تا امکانات و تجهیزات لازم را در اختیار محصلان و استادان قرار داده و حداکثر استفاده از این منابع را می نماید. امکانات پوهنځی ادبیات و علوم بشری به شرح زیر است:

1)      کتابخانه تخصصی؛

2)      موجودیت صنوف درسی مجهز به پروژکتور ؛

3)      مرکز کارآموزی یا انترنشیپ (در حال راه اندازی)؛

4)      مرکز خدمات انترنت (در حال راه اندازی)؛

5)      برنامه های مشوره دهی به دانشجویان و جدید الشمولان؛

6)      سایت معلوماتی پوهنځی (درحال راه اندازی)؛

7)      سالن سمینارها و کنفرانس های علمی – تحقیقی؛

8)      جریدۀ دیواری محصلان.

9)      کتابخانه های اختصاصی در هر دیپارتمنت

 

 پوهنځی ادبیات وعلوم بشری دارای کتابخانه اختصاصی میباشدکه تا حدی جوابگوی نیاز های علمی محصلان بوده است و در اوقات رسمی به خدمت محصلان میباشد. کتابخانه های اختصاصی در هر دیپارتمنت نیز فراهم شده است که مآخذ معتبر هر رشته را احتوا میکند.

از نقطه نظر اداری پوهنځی ادبیات وعلوم بشری  شامل ریاست پوهنځی، معاونیت پوهنځی، مدیریت های تدریسی و اجرائیه، معتمد جنسی، مسوول کتابخانه  و دو کارمند خدماتی میباشد که درین پوهنحی مصروف خدمتگذاری برای استادان ومحصلان قرار دارند و صنوف درسی  مجهز به پروژکتور بوده و دیپارتمنتها و بخش های اداری ریاست پوهنځی با سیستمهای کامپیوتر وانترنت مجهز میباشد.

     

اهداف پوهنځی ادبیات و علوم بشری

دانشهای اجتماعی میخواهند با شناخت همه جانبه جامعه، جایگاه انسان کثیر السطوح و چند بعدی را دریابند؛ نمود و نمادهای فرهنگی او را برجسته سازند و راههای رسیدن به تعالی و بالنده­گی را با ساده ساختن زندگی و گذر از ویژه گی­های زیستی به  ویژه گی­های اجتماعی فراهم  و فراهمتر گرداند.

پوهنځی ادبیات و علوم بشری با داشتن دیپارتمنتهای زبان و ادبیات دری، زبان و ادبیات پشتو، زبانهای خارجی ( انگلیسی، عربی، آلمانی) در چنین راستایی حرکت میکند و اهداف زیرین را در امر دانش گستری، فرهنگ پروری و تخصص گرایی دنبال  می نماید:

 

اهداف علمی

اهداف علمی پوهنځی ادبیات وعلوم بشری درپی نیازهای مبرم علمی علاقه مندان این رشته طرح و تدوین یافته است. البته بعد از طی شرایط بحرانی که درپی سالیان جنگ و بدبختی نصیب مردم افغانستان گردیده است، توجه به علم وادب در رأس امور دولت وجامعه قرارگرفته است که تلاش و کوشش شبانه روزی می طلبد تا به این اهداف علمی نایل شویم:

-     رسیدن به خود کفایی علمی، مسلکی و تخصصی ، حرکت به سوی دانش مؤلد، ایجاد ظرفیتهای جدید و توانمند علمی و ارتقای سطح آگاهی محصلان جهت  فعالیت های مؤثر؛

-     ره بردن به زوایای دیروز و امروز جامعه، دریافت بودنیها و هستهای کشور تا جریانهای اصیل و کاذب از هم باز شناخته شوند، مناسبات برادری و همیاری و همکاری ملی تقویت و گسترش یابند، از تعصب و قشری گری کاسته شود و راههای درست رسیدن به تعالی پیگیری گردد؛

-     ارتقای کمی و کیفی پوهنځی ادبیات و علوم بشری، رهنمایی های علمی، مسلکی و تخصصی محصلان جهت یافتن توانایی های لازمی به خاطر رشد، انکشاف و توسعه دوامدار با در نظر داشت استراتیژی انکشاف ملی افغانستان؛

-     توجه به مردم شناسی و جامعه شناسی برای عبور آگاهانه از رکود و پسمانی مطابق معیارهای بشر شناسی معاصر و مشخص ساختن راههای اجتماعی طرح برنامه های توسعوی با توجه به روحیه و خواست مردم و تقاضای زمان و سرمایه گذاری مؤثر جهت نیل  و رشد به موقع کشور؛

-         ارایه دانشهای روزآمد، جهت آموزش و پرورش کدرهای ملی با  توانایی های کاری و آماده خدمت به جامعه کنونی افغانستان؛

-     آماده کردن آثار تحقیقی و پژوهشهای گروهی توسط استادان و محصلان برای پاسخ دادن به پرسشهای مهم و سازنده و رفع شماری از نیازمندیهای علمی – فرهنگی  کشور و در سطح متعالی تر نیازمندی های  منطقه یی  و جهانی؛

اهداف آموزشی

     این پوهنحی از روی نیازمندی‎های مبرم کشور در جهت پرورش محققان، ادیبان و نویسندگان در زمینة ادب و فرهنگ، و هم برای تربیت بهترین استادان که بتوانند فرزندان تشنه‎لب فرداهای وطن را از سرچشمه‎های غنی و ارزشمند ادب گذشتگان سیراب ساخته باشند و در حفظ و صیانت آن ارزش‎ها از دل و جان پاسداری نمایند، فعالیت مینماید. ازآن تاریخ تا اکنون، صدها فارغ‎التحصیل، نویسنده، محقق وآموزگار ورزیده به جامعه تقدیم داشته است. اهداف آموزشی مان را این ها تشکیل میدهد:

-     شناخت بهتر و بیشتر فرهنگ جامعه -  به  و یژه زبان وادبیات مردم ما – جهت  سود بردن از بایسته های فرهنگ ملی و عنعنات پسندیده و گریز از نابایسته ها؛

-     آشنایی با زبان و فرهنگ جهانی، برای انتقال علم و تکنالوژی جهانی و  استفاده  از توانایی های مؤثر فن آوریهای معاصر در راه ساختن آینده بهتر کشور؛

-     تقویت زبانهای ملی – به ویژه زبانهای رسمی کشور – نگهداشت این زبانها  و ارتقای آنها به عنوان زبانهای علمی – فرهنگی  تا توان ضبط و ارائه موضوعهای پیچیده فلسفی – علمی امروزین را داشته باشند؛

-     فهم و درک ادبیات دیروز و امروز کشور، حتی ادبیات جهان، به خاطر تربیت کسانی که بتوانند آثار ابداعی قابل اعتنایی تقدیم جامعه  نمایند؛

-     بالابردن توانایی های محصلان تا در آینده بتوانند در مؤسسه های پژوهشی و فرهنگی کار نمایند و خود به تولید آثار علمی – تحقیقی  ارزنده همت گمارند؛

-     تقویۀ آموزش زبانهای خارجی تا آنجا که توان  انتقال از زبانهای مبدأ به زبانهای مقصد، به کمال برسد و نیاز فراوان کشور ما به ترجمه، جهت انتقال علم و فن جهانی را تا اندازه یی بر طرف گردد؛

-     دانستن متخصصانه زبان عربی- زبان قرآن – برای آشنایی به فرهنگ اسلامی و تقویت آموزهای  دینی با تحقیق و تفحص در این راستا و با تألیف آثاری دراین زمینه؛

-     ترجمه داشته های علمی و فرهنگی کشور به زبانهای خارجی تا جایگاه و توانایی های تحقیقی و آکادمیکی که فراهم میشود برای جامعه جهانی معرفی گردد و سهم ما در فرهنگ جهانی نمود یابد.

شرایط شمولیت دانشجو

 قبل براین وقتی که فارغ‎التحصیلان صنف دوازدهم مکتب‎ها، پس از سپری کردن امتحان کانکور دراین پوهنځی معرفی می‎شدند و بعد از اخذ امتحان اختصاصی یا براساس لزوم دید شامل دیپارتمنت ها می‎شدند؛ اما فعلاً علاقمندان این پوهنځی به‎طور مستقیم از طریق امتحان کانکور و انتخاب شخص داوطلب، شامل هر دیپارتمنت می‎گردند.

نیاز سنجی آموزشی

نظر به نیازسنجی آموزشی که از دانشجو یان فارغ شده به صورت پرسش نامه ها انجام گرفته، و قسمی‎که با فارغان این پوهنځی به تماس استیم تقریباً تمام کسانی‎که از این پوهنحی فارغ شده‎اند، کارو وظیفۀ مناسبی دارند؛ یعنی جامعه به این تحصیل‎کرده‎ها نیازمند است خصوصاً در شرایطی‎که مؤسسات، ادارات، مکاتب خصوصی و دولتی، مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی، رسانه‎های صوتی و تصویری و نشریات رو به افزایش است، تمام فارغان ما به حال جامعه و مردم‎شان مفید واقع شده می‎توانند.

معرفی محتوا

ـ دورة تحصیل لیسانس چهار سال، یعنی هشت سمستر، دورة تحصیلات ماستری دوسال، یعنی چهار سمستراست.

سیستم کریدت از سال 1385 تا کنون درین پوهنځی روی دست گرفته شده است.

روشهای آموزش  و تدریس

درین پوهنځی زیادتر به شیوة آموزش شاگرد محوری توجه صورت میگیرد؛ با آن‎که استادان با چپترها و لکچرها، شاگردان را کمک می‎نمایند، وظیفة خانگی هم برای‎شان می‎دهند و ضمن سمینارها و کنفرانس‎ها و پروژه‎های تحقیقی، سطح دانش‎شان را بلند می‎برند.

شیوههای ارزیابی محصلان

 در مضمونهای مختلف شیوه‎های ارزیابی فرق می‎کند. در بعضی مضمونها در یک سمستر دو بار هر شاگرد ارزیابی می‎شود. امتحان  بیست فیصد و پنج فیصد اخذ می‎گردد و یا توسط کارهای خانگی و کنفرانس‎ها، شاگردان ارزیابی می‎شوند.

نمونه ای از برنامۀ درسی در دیپارتمنت دری این پوهنځی:

برنامۀ درسی مضمون:  تاریخ ادبیات

        عنوان برنامۀ تحصیلی: دور لیسانس

        نام موسسه تحصیلی: پوهنتون هرات

پوهنځی : ادبیات وعلوم بشری

دیپارتمنت: فارسی دری

        عنوان و کود مضمون:

تاریخ ادبیات (3)       2 کریدت در هفته 2 ساعت درسی 50 دقیقه یی LL-Da:4-112

پوهنمل سیدیحیی حزین اسم استاد مضمون با ذکر رتبه علمی:

آدرس تماس: پوهنځی ادبیات وعلوم بشری

شماره تلفون :0700419420 

hazin_2005@yahoo.com ایمل آدرس  

ساعات پذیرش محصلان در اوقات رسمی،هر روز رسمی

پیش نیاز های کورس: مضامین تاریخ ادبیات دوره های پیشتر

شرح کورس: معلومات محصلان در قسمت تاریخ و فرهنگ شان

اهداف آموزشی مضمون : آگاهی جوانان از چگونه گی تاریخ و ادب ادوار گذشته

روش  تدریس: بعد از لکچر سوال و جواب صورت می گیرد.

نحوۀ ارزیابی محصل:

حاضری صنفی 5%

سهم گیری در فعالیت های صنفی (پروسۀ آموزش و تدریس)10%

پروژه های صنفی (کارخانه گی) 10%

فعالیت های انفرادی و گروپی (کارعملی) 10%

امتحان وسط سمستر20%

 امتحان نهایی50%

مفردات درسی مضمون:

تاریخ ادبیات (عصر مغول قرن 7-8) هجری

هجوم مغول و تاتار

1-وضع اجتماعی قرن7-8-هجری       

برخی از فرق اسلامی

        وضع تصوف

2-وضع علوم در این عصر

        علوم شرعی

      علوم عقلی

       علوم ادبی

3-وضع عمومی زبان و ادبیات

    نفوذ ترکی- مغولی در زبان فارسی دری

4-ادامه سنت قدیم و ضعف تدریجی آن

    شعر مدحی و قصاید

   غزل

   داستان سرایی

   منظومه های عرفانی

   ساقینامه ها

5-شعرای پارسی گوی

    جلال الدین محمد بلخی

   مجد همگر

    امامی هروی

   افضل الدین کاشانی

   سعدی شیرازی

حافظ

سیف فرغانی

   کمال خجندی

   خواجوی کرمانی

   محمد کاتب بلخی

   از هری هروی

   امیر خسرو

   رکن الدین صاین

    ابن یمین فریومندی

   وجیبه الدین مشفقی

سلمان ساوجی

6-نثر دری در قرن 7و8 هجری

             تاریخ جهانگشا

             طبقات ناصری

            تاریخ یمینی

          جامع التواریخ

        تاریخ وصاف

        تاریخ گزیده

      روضه الصفا

         لباب الالباب

        انوار سهیلی

مواد و منابع درسی 7-

کتاب درسی

سایر مآخذ (مقالات، کتب و مجلات علمی، ویبسایتها) استفاده از کمپیوتر

 

دیدگاه

رسیدن به یک پوهنځی برتر در عرصۀ ارائۀ خدمات بهتر و به موقع برای استادان و محصلان. تلاش در راه انجام تحقیقات علمی در ارتباط به اوضاع ادبی و رشد وتحول زبان ها بویژه گسترش فرهنگ احترام به کاربرد زبان های ملی ورسمی کشور در همه عرصه ها و توجه به زبان ها ولهجه ها وشیوه های رایج افغانستان و حوزۀ تمدنی زبانی که ما متعلق به آن هستیم.

حوزۀ کاری دانش آموخته گان این پوهنځی

-کارشناس های امور فرهنگ وادب در اداره های مختلفی که در راستای فرهنگ وادب فعالیت دارند.

-ادبیات شناسی و تحقیق پیرامون وضعیت ادبی وزبانی در تمدن های مختلف.

-پرداختن به ترجمۀ کتب علمی سودمند برای مراکز آموزشی(مکاتب و پوهنتون ها).

- مشغولیت در انجمن ها ونهاد های ادبی و علمی.

-پرداختن به نوشتن مقاله ها و داستان های آموزشی برای قشرجوان و چاپ آثار علمی.

 

 

 

-      جدول اعضای کادر علمی پوهنځی ادبیات به تفکیک هر دیپارتمنت

وضعیت فعلی

دیپارتمنت

درجۀ تحصیل

رتبۀ علمی

تخلص

اسم

شماره

آمربورد ماستری

دری

ماستر

پوهنوال

رهیاب

محمدناصر

1

معاون پوهنځی

دری

ماستر

پوهنوال

فقیهی

فضل الرحمن

2

استاد

دری

لیسانس

پوهنمل

جامی

خلیل احمد

3

استاد

دری

دوکتورا

پوهنمل

خسروی

احمد غنی

4

رئیس پوهنځی

دری

لیسانس

پوهنمل

حزین

سید یحیی

5

استاد

دری

ماستر

پوهنیار

حسینی

سیدمسعود

6

استاد

دری

ماستر

پوهنیار

عمر

ماه جبین

7

آمر دیپارتمنت

دری

ماستر

پوهنیار

ظریف

مریم

8

استاد

دری

ماستر

پوهنیار

غفوری

زاهده

9

استاد

دری

دوکتورا

پوهنمل

منیر

محمد داوود

10

استاد

دری

دوکتورا

پوهنمل

جامی

صلاح الدین

11

استاد

دری

دوکتورا

پوهنمل

افضلی

محمدالله

12

استاد

انگلیسی

لیسانس

پوهنیار

باهر

حمیرا

13

استاد

انگلیسی

ماستر

پوهنمل

سرورزاده

توفیق

14

استاد

انگلیسی

لیسانس

پوهنیار

خسروی

عبدالرحمن

15

بورسیه کابل

انگلیسی

لیسانس

پوهنیار

خاموش

ضیاءالدین

16

استاد

انگلیسی

لیسانس

پوهیالی

سروری

کویتا

17

استاد

انگلیسی

لیسانس

پوهیالی

نور

شکوفه

18

استاد

انگلیسی

لیسانس

پوهیالی

کاکر

فواد

19

استاد

انگلیسی

لیسانس

پوهنیار

آذر

نجلا

20

استاد

انگلیسی

لیسانس

پوهیالی

تاجیک

امید

21

استاد

انگلیسی

لیسانس

نامزد پوهیالی

فرهمند

جعفر

22

استاد

انگلیسی

ماستر

پوهنیار

ملکی

محمدنعیم

23

بورسیه آمریکا

انگلیسی

لیسانس

پوهیالی

میری

میرعبدالله

24

آمردیپارتمنت انگلیسی

انگلیسی

ماستر

پوهیالی

صدیقی

خالد احمد

25

استاد

انگلیسی

ماستر

پوهنیار

نبی زاده

پری گل

26

استاد

عربی

ماستر

پوهنمل

اویس

عبدالوهاب

27

استاد

عربی

لیسانس

پوهیالی

محق

جواد

28

استاد

عربی

لیسانس

پوهیالی

نظری

سوما

29

آمر دیپارتمنت

عربی

لیسانس

پوهیالی

امینی

عبدالله

30

بورسیه قزاقستان

عربی

لیسانس

پوهیالی

ایثار

محمد صادق

31

بورسیه قزاقستان

عربی

لیسانس

پوهیالی

حبیبیان

عزت الله

32

استاد

عربی

ماستر

پوهنیار

فاضل

فضل احمد

33

بورسیه کابل

پشتو

لیسانس

پوهیالی

بهار

فردوس

34

آمر دیپارتمنت

پشتو

لیسانس

پوهیالی

عاکف

شکرالله

35

استاد

پشتو

لیسانس

پوهیالی

ناصری

عبدالواحد

36

استاد

پشتو

ماستر

پوهنیار

رحیمی

عبدالرحیم

37

بورسیه کابل

پشتو

لیسانس

پوهیالی

مهمند

فرهاد

38

بورسیه ننگرهار

پشتو

لیسانس

پوهیالی

میاخیل

عصمت الله

39

استاد

پشتو

ماستر

پوهیالی

اتمانخیل

محمدهاشم

40

استاد

آلمانی

لیسانس

پوهیالی

عثمانی

غلام ربانی

41

آمر دیپارتمنت

آلمانی

لیسانس

پوهیالی

رضازاده

یحیی

42

استاد

آلمانی

لیسانس

پوهیالی

ناصری

مسعود

43

 

 

نمودار شرح دانش آموخته­گان دیپارتمنت های مختلف پوهنځی ادبیات از بدو تأسیس تا اخیر سال 1394

ملاحظات

مجموع

دختر

پسر

سال

شماره

نخستین دور فارغان

10

8

2

1370

1

 

0

0

0

1371

2

 

14

10

4

1372

3

 

20

12

8

1373

4

عصر طالبان

3

.

3

1374

5

 

9

0

8

1375

6

 

2

0

2

1376

7

 

10

0

10

1377

8

 

3

0

3

1378

9

 

1

0

1

1379

10

دورۀ انتقالی حکومت مؤقت

7

5

2

1380

11

 

15

9

6

1381

12

 

19

9

10

1382

13

 

18

8

10

1383

14

 

70

33

37

1384

15

 

92

49

43

1385

16

 

109

56

53

1386

17

 

95

48

47

1387

18

 

96

37

59

1388

19

 

83

30

53

1389

20

 

142

74

68

1390

21

 

209

109

100

1391

22

 

172

96

76

1392

23

 

138

65

73

1393

24

 

118

60

58

1394

25

پل های ارتباطی

شماره تلفن ریاست پوهنځی:   009340226769

شماره مبایل رئیس پوهنځی: 0093700419420

hazin_2005@yahoo.com     ایمیل:

نشانی: هرات، خیابان دانشجو، پوهنتون هرات، پوهنځی ادبیات وعلوم بشری.