پوهنحی‌های پوهنتون هرات

 پوهحئی های پوهنتون هرات

Pپوهنحئي ادبيات و علوم بشري    سال تأسیس: 1367

ديپارتمنتها: دري، پشتو، انگليسي، عربي، آلماني، جامعه شناسي.

Pپوهنحئي هنرهاي زيبا                                             سال تأسیس: 1367

ديپارتمنتها: خطاطي،  نقاشي،  مينياتور، گرافیک.

Pپوهنحئي زراعت                                سال تأسیس: 1368

ديپارتمنتها: اگرانومی، حفاظۀ نباتات، باغداری، علوم حیوانی، توسعه و ترویج زراعتی، خاکشانسی، جنگلات منابع طبیعی، تکنالوژی مواد غذایی.

لابراتوراها: خاکشناسی، آب شناسی، علوم نباتی، علوم حیوانی، باغداری.

Pپوهنحئي اقتصاد                                سال تأسیس: 1369

ديپارتمنتها: اقتصاد تصدی، اقتصاد ملی، بانکداری، تجارت.

Pپوهنحئي طب                                      سال تأسیس: 1369

ديپارتمنتها: جراحي، داخله، اطفال، صحت عامه و امراض انتاني، هستوپتالوژي، پاراكلينيك اناتومي، اناتومی.

لابراتوارها: فيزيولوژي، اناتومي، هستوپتالوژي، ميكروبيولوژي.

Pپوهنحئي اینجينیري                          سال تأسیس: 1371

ديپارتمنتها: سیول، ارتیکیکچر، میکاترونیک، انجنیری شهرسازی.

لابراتوارها:  تست خاک، تست اسفالت، نقشه کشی.

Pپوهنحئي شرعيات و علوم اسلامي                       سال تأسیس: 1372

ديپارتمنتها:  فقه و اصول فقه،  تفسير شريف،  حديث شريف،  ثقافت اسلامي.

Pپوهنحئي حقوق و علوم سياسي    سال تأسیس: 1381

ديپارتمنتها: حقوق عامه، روابط بين الملل، حقوق خصوصي، ديپارتمنت اداره عامه، حقوق جزا.

Pپوهنحئي تعليم وتربيه      سال تأسیس دارالمعلمین: 1336 و پوهنحئی تعلیم وتربیه 1382

ديپارتمنتها: کیمیا، بیولوژی، ریاضی، فزیک، ادبیات دری، انگلیسی، تاریخ، جغرافیه، تعلیمات مسلکی و روانشناسی، مشاوره، تربیت بدنی، پشتو.

لابراتوارها: کیمیا، بیولوژی، ریاضی فزیک وجیولوژی.

Pپوهنحئي كامپيوترساينس                                       سال تأسیس: 1383

   نت ورک، دیتابیس، سافت ویر انجینیری.

Pپوهنحئي ساينس                                سال تأسیس: 1384

ديپارتمنتها: رياضي، فزيك، كيميا، بيولوژي ، تکنالوژی مواد غذایی.

لابراتوارها: كيمياي عضوي، كيمياي فزيك، بيولوژي، فزيك.

Pپوهنحئي ژورناليزم و ارتباطات جمعي             سال تأسیس: 1390

ديپارتمنتها: ژورنالیزم، روابط عمومی .

Pپوهنحئي علوم وترنري                                          سال تأسیس: 1390

ديپارتمنتها:  پري كلينك،  پاراكلينيك، تکنالوژی مواد غذایی، کلینک

Pپوهنحئي ادارۀ و پالیسی عامه    سال تأسیس: 1391

ديپارتمنتها:  ادارۀ عامه، مدیریت  انکشاف، پالیسی عامه.

Pپوهنحئي ستوماتولوژی                 سال تأسیس: 1392

ديپارتمنتها:  ستوماتولوژی، جرای اطفال، جراخی داخله.

Pپوهنحئي علوم اجتماعی                سال تأسیس: 1393

ديپارتمنتها:  جامعه شناسی، تاریخ، جغرافیه.