معاونيت امور محصلان

معاونیت امور محصلان مسؤول اجرا و پیشبرد امور مربوط به محصلان بوده، از هنگام پذیرش و ورود به پوهنتون تا فراغت و معرفی محصل به وزارت تحصیلات عالی به عنوان فارغ التحصیل میباشد. محصلان از بدو ورود به پوهنتون با مراحل اداری و تحصیلی گوناگونی مانند ثبت نام، تبدیل، انفکاک، تاجیل، بدل اعاشه، شمولیت به لیلیه، ثبت و بایگانی نتایج امتحانات و ارسال آن به وزارت تحصیلات عالی و در فرجام اخذ ریزنمرات و گواهی پایان تحصیلات پوهنتونی، مواجه هستند. برای اجرای هریک از گامهای فوق واحدی در چارچوب معاونیت امور محصلان فعالیت مینماید که هر کدام در حوزه فعالیت و وظایف خویش پاسخگوی مطالبات محصلان و مراجعان میباشد. همچنین معاونیت امور محصلان بنا بر ارتباط مستقیمی که با محصلان و امور مرتبط با محصلان دارد، مسؤول نظارت بر اجرای برنامه های مرتبط با محصلان در پوهنتون و ناظر ارائه خدمات با کیفیت به محصلان است. از حسن اجرای برنامه ها و ارائه خدمات، به مقامهای بالاتر گزارش میدهد.

 

علاوه بر موارد فوق، معاونیت امور محصلان برای انکشاف علمی، فرهنگی و اجتماعی محصلان و رشد ظرفیت ایشان طرح، پیشنهاد و اجرای سیاست ها و برنامه های مؤثری در این راستا را رسالت محوری خویش میداند.

 

معاونیت امور محصلان دریچه ارتباط محصلان با پوهنتون هست که از این رهگذر مشکلات، پیشنهادات و انتقادات محصلان به پوهنتون منتقل میگردد و از سوی دیگر محصلان از این کانال ارتباطی از دستاوردها و برنامه های انکشافی پوهنتون آگاه میشوند.

معاونیت امورمحصلان تا حال به نحو احسن در یک پروسۀ شفاف کرده است  که به بخشی ازآنها به طور خلاصه اشاره میشود:

 • در اجرای امور محوله، اوامر و هدایات  مقامات ذیصلاح  را مد نظر دارد، قوانین، مقررات و لوایح را کاملاً تطبیق مینماید.
 • از امور توزیع دیپلوم و ترانسکریپت برای فارغان و توزیع کارت هویت برای محصلان حاضر در پوهنتون نظارت همه جانبه مینماید تا از تخطی  و سهل انگاری در این امور جلوگیری به عمل آید.
 • طی مکاتیب رسمی به تمام پوهنحئیها هدایت داده شده است تا کمیتۀ نظم و دسپلین در تمام پوهنحئیها تأسیس شود.
 • در قسمت منفکی، تأجیل، محصلین مستحق لیلیه و بدل اعاشه، نظارت مستقیم دارد تا حق محصلین از این ناحیه پایمال نگردد.
 • معاونیت امور محصلان همواره از  تقسیم اوقات درسی و امتحانات پوهنحئیها، توزیع اطاقهای درسی محصلان و نظارت از آنها، برگزاری جلسات جهت بهبود کیفیت درسی با رؤسا و استادان پوهنحئیها، بازدید از جریان امتحانات و حفظ دوسیه های محصلین در یک آرشیو مشخص نظارت به عمل می آورد.
 • مدیریت ورزش، مدیریت عمومی استادان و محصلان و مدیریت محصلان در چوکات معاونیت امور محصلان فعالیت مینماید که در زیر به شرح بعضی از وظایف شان پرداخته میشود:

مدیریت عمومی استادان ومحصلان که بنابر ماهیت و چگونگی فعالیتهای شان به معاونیتهای علمی و امور محصلان ارتباط مستقیم دارند و تحت رهنمایی معاونان علمی و امور محصلان اجراآت میکنند، یکی از عمده ترین واحدهای پوهنتون به ارتباط امور استادان و محصلان به حساب میآیتد.

امور استادان و محصلان در رابطه به مسایل پلانها و پروگرامهای پوهنتون دربخش محصلان واستادان فعالیت میکند و متصدی انجام و نظارت امور مربوط به استادان محصلان ، پلان و پروگرامهای پوهنتون است و این وظایف را از طریق مدیریت های استادان و محصلان انجام میدهد:

 • اجرای امور مربوط به  ترتیب اجندای شورای علمی پوهنتون و تهیه مواد مربوط، سازماندهی و برگزاری جلسات ماهانه شورای علمی به صفت منشی؛
 • ارسال اخبار، تصاویب و یاداشتهای شورای علمی به مراجع مربوطه؛
 • طی مراحل اسناد بورسیه های کوتاه مدت و بلندمدت استادان؛
 • طی مراحل اسناد ترفیع و تقرر استادان؛
 • هماهنگی و سازماندهی طی مراحل اسناد مربوط به استادان و محصلان به ریاستهای امور محصلان، کمیتۀ کانکور،ریاست انسجام امور اکادمیک و آمریت ارتباط خارجه وزارت تحصیلات عالی؛
 • نظارت و بررسی از اجراآت اکادمیک پوهنحیها تحت رهنمایی معاونیت علمی؛
 • سازماندهی زمینۀ برگزاری کانکور های عمومی پوهنتون هرات؛
 • سازماندهی کانکور بورسیه های دورۀ لیسانس کشور هندوستان؛
 • حل مشکلات محصلان و پوهنحئیهای مختلف  پوهنتون در زمینه چگونگی تطبیق لایحه کریدت و اسناد مربوط به محصلان؛
 • سازماندهی تشکیل جلسات کمیسیون نظم و دسپلین و کمیسیون لایحه کریدت؛
 • سازماندهی زمینه برگزاری جلسات کمیته های تقرر و انفکاک و ترفیعات علمی و کمیتۀ توزیع بورسیه ها؛
 • تلاش در زمینۀ ایجاد دفتر خدمات محصلان در پوهنتون هرات و هماهنگی به عمل آمده در زمینه با ریاست امور محصلان وزارت تحصیلات عالی؛
 • ایجاد و تدویر شورای عمومی آمرین دیپارتمنت ها و مدیران تدریسی؛
 • از امور ورزشی محصلان بررسی گردیده، با مدیریت ورزش همکاری لازمه شده است و محصلینی که در پروگرامهای ورزشی اشتراک نموده اند به مراجع مربوطه معرفی و درباره همکاری به حاضری شان به پوهنحئیها هدایت داده شده است که تا حال مسابقات قناعت بخشی در بخشهای پسران و دختران راه اندازی گردیده است.

 

معاونیت امور محصلان پوهنتون هرات جلسات هفته وار را با مدیریتهای خویش دارد که این جلسات بر مبنای پلان استراتیژیک پوهنتون هرات صورت میگیرد. در چوکات معاونیت امور محصلان دفتر خدمات محصلان فعال است که کمیته های مربوطۀ آن، جلسات منظم دایر میکند و در فعالیتهای اجتماعی، سپورتی، صحی و روانی شرکت مینماید.