حقایق و احصائیه

 

 

احصائیه محصلان برحال پوهنتون هرات در سال 1394

شماره

پوهنحی

تعداد محصلان

مجموع

پسران

دختران

1

طب

523

423

946

2

انجینیری

651

54

705

3

حقوق

423

249

672

4

اقتصاد

666

182

848

5

کمپیوترساینس

351

128

479

6

ساینس

678

406

1084

7

زراعت

636

46

682

8

شرعیات

748

353

1101

9

ادبیات

352

363

715

10

هنرها

116

141

257

11

تعلیم وتربیه

1203

1174

2377

12

اداره عامه

475

144

619

13

ژورنالیزم

346

69

415

14

وترنری

140

65

205

15

ستوماتولوژی

96

133

229

16

علوم اجتماعی

176

307

483

مجموع

7580

4237

11817