اهداف

هدف اول - تولید دستآورد های علمی Discovery:

- دریافت و تداوم برتری در تولید دست آورد های علمی؛

 • ایجاد انگیزه ها و محرکه هایی که سبب افزایش مؤثریت استادان در تحقیق میگردد؛
 • بهبود انگیزه ها برای توسعه همکاری و مشارکت در فعالیتهای تحقیقی مشترک؛

هدف دوم - آموزش علوم و تداوم آن learning:

 • دسترسی به سطح عالی آموزش از طریق برنامه های دارای کیفیت و ارزش عالی در تمام رشته های اکادمیک؛
 • افزایش تعداد استادان پوهنتون و مشارکت آنها در فعالیتهای آموزشی، توسعه برنامه ها برای استادان محصلان و کارکنان خدماتی برای افزایش قابلیتهای آنها در تدریس؛
 • ایجاد سهولت ها برای آموزش محصلان از طریق معرفی میتودلوژیهای ابداعی تدریس و وارد ساختن تکنالوژي در روند آموزش؛
 • اجرای برنامه های مطالعه و ارزیابی خودی به صورت سیستماتیک و دوره یی برای ارزیابی نتایج آموزش و موفقیتهای محصلان؛
 • توسعه ریفورم، اصلاح و اجرای نصاب درسی دوره لیسانس برای حصول اطمینان از توانمندی رقابتی محصلان؛
 • توسعه فرصتهای آموزشی و یاد گیری برای محصلان و افزایش مشارکت آنها در آموزش خدمات، تحقیقات، برنامه های مشارکت تجربی و میان رشته یی، برنامه های کاریابی، لکچرهایی که به سطح پوهنتون دایر میگردد، برنامه های بهبود محیط اسکان و برنامه های تحصیل و یا کار در خارج از کشور( برنامه های کارورزی).

هدف سوم - کاربردی ساختن علوم Engagement:

پوهنتون هرات از طریق کاربردی ساختن علوم به صورت مؤثر به رفع نیاز های علمی و انسانی جامعه میپردازد

 • ایجاد یک ساختار سازمانی برای انسجام مساعی پوهنتون در جهت حل مسایل کلیدی محلی، ملی و بین المللی به منطور افزایش انکشاف اقتصادی جامعه و بهبود کیفیت زنده گی؛
 • افزایش پارتنرشیپها برای تجارتی ساختن تحقیق، فعالیتهای تشبثاتی به حمایت شرکتهای نو تأسیس و همکاری با مؤسسات دولتی و خصوصی در ساحات تجارت، صنعت و زراعت؛
 • توسعه فعالیتهای رشته یی و میان رشته یی که کیفیت زنده گی را بالا میبرد.