درباره پوهنتون هرات

ساختمان اصلی پوهنتون هراتپوهنتون هرات در سال 1367 تاسیس گردیده است. این موسسه در حال حاضر دارای 14 پوهنځی و سه فلیال (بادغیس، غور و فراه) است. پوهنځی های پوهنتون هرات عبارت اند از پوهنځی ادارۀ عامه، ادبیات، اقتصاد، انجینری، تعلیم و تربیه، حقوق و علوم سیاسی، زراعت هرات، ژورنالیزم، ساینس، شرعیات، طب، کمپیوتر ساینس، هنرهای زیبا و وترنری.

در حال حاضر در پوهنتون هرات حدود 10429 محصل اعم از پسر و دختر مصروف تحصیل اند. پوهنتون هرات پذیرای محصلان از سرتاسر کشور است که ازطریق امتحان کانکور ملی به این نهاد اکادمیک معرفی میگردند.

پوهنتون هرات 334 عضو کدری دارد که فعالیتهای تدریسی و اداری آن را پیش میبرند.اکثر استادان پوهنتون هرات دارای درجه لیسانس اند؛ اما 100 نفر ماستر و 2 تن داکتر دارد.

طی سالهای اخیر پوهنتون هرات توانسته است بایک تعداد پوهنتونهای خارجی چون ایالات متحده امریکا، جرمنی ، ایتالیا، تایلند، سلواکیا، ایران و هند روابط همکاری برقرار نماید. در نتیجه این همکاریها نصاب درسی در تعدادی از پوهنځی ها از قبیل اقتصاد، انجینری، کمپیوتر ساینس، ساینس ، زراعت و طب به صورت قسمی ویا کلی اصلاح گردیده است، مفردات درسی ترتیب و کتب درسی آماده شده است. علاوه برآن با همکاریهای علمی و تخنیکی پوهنتونهای مذکور با پوهنتون هرات زمینه برای تعداد زیادی از استادان مساعد گردیده است تا تحصیلات عالی ماستری را در خارج از کشور سپری نمایند.تاسیس و راه اندازی لابراتوار های مختلف در  پوهنځی های ساینس ، انجینری، زراعت، طب و کمپیوتر ساینس از نتایج همین همکاریهاست.

همکاریهای علمی با پوهنتون هرات و اجرای برنامه های انکشافی این پوهنتون از طرق کمک کننده های مختلف ازجمله بانک جهانی، USAID و DAAD صورت گرفته است.

پوهنتون هرات تا سال 1382 فاقد مجموعۀ ساختمانی مستقل تحصیلی بوده ودر منازل و ساختمانهای رهایشی در مناطق مختلف شهر هرات به صورت پراکنده فعالیت مینمود. اعمار مجموعۀ ساختمانی(کامپس) پوهنتون از سال 1382 به این طرف آغاز گردیده؛ ولی به علت نبود بودجۀ لازم تا کنون تکمیل نگردیده است. مصارف اعمار این مجموعۀ ساختمانی ازبودجه دولت تأمین میگردد.

تولید دستاوردهای علمی، انتقال دانش از راه آموزش و کاربرد علم ودانش در جهت رفع نیاز مندیهای جامعه و کشور از اهداف اساسی پوهنتون هرات است. این اهداف عناصر اساسی رسالت پوهنتون هرات را تشکیل میدهد که تحقق آنها پوهنتون را درموقعیت برتر قرارخواهد داد. تبدیل پوهنتون هرات به یک پوهنتون برتر که معیار های جهانی را تکمیل کند و آماده کاندیدا برای اعتبار دهی اکادمیک باشد
نیازمند استراتیژیهای طولانی مدت است. بنابرآن، پوهنتون هرات باپیروی از اهداف استراتیژی انکشاف ملی افغانستانNDS و به تاسی از اهداف استراتیژی ملی انکشاف تحصیلات عالی، استراتیژی پلان پنج ساله خویش را آماده نموده است. این استراتیژی که نتیجه کار مشترک رهبری پوهنتون هرات و پوهنحئیهای مختلف آن میاشد طی یک پروسه مشخص آماده شده است که در برگیرنده جمعآوری معلومات، مذاکرات و گفتگوها باروسای پوهنځی ها، استادان، و محصلان، ارزیابی نیاز ها و امکانات و تحلیل قوتها ،ضعفها، فرصتها، و چالشها میباشد. این پلان تبلور دهنده رسالت و دیدگاه پوهنتون هرات است که اهداف اساسی و طویل المدت ، استراتیژیهای رسیدن به آنها و مقیاسات لازم برای سنجش درجۀ پیشرفت را در بر دارد. تحقق این برنامه پوهنتون هرات را به یک نهاد پویا و رهبری کننده انتقال دانش و تکنالوژی درجامعه مبدل  مینماید که در نتیجه آن پوهنتون هرات به عنوان پوهنتون برتر تحقق خواهد یافت.