استادان پوهنتون هرات بخاطر ایجاد انجمن صنفی شان تشکیل جلسه دادند

پوهنیار حفیظ الله جواد، استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی ماهیت ایجاد انجمن استادان را به اشتراک کنندگان توضیح داد.

پوهندوی دوکتور عبدالله فایز، رئیس پوهنتون هرات ضمن استقبال از تصمیم استادان در چارچوب قانون، یادآور شد که نخستین جلساتم در هیئت رهبری روی ایجاد انجمن یا شورای استادان ترکیز داشته است.

و تاکید کرد که استادان وابسته به جغرافیای مشخص نیستند، بلکه آنان سرمایه‌های جهانی اند.

دوکتور هارون رحیمی استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی هرات، مسوده اساسنامه انجمن استادان را به اشتراک کنندگان توضیح داد.

کمیته بازنگری اساسنامه تشکیل و روی نهایی سازی مسوده کار می نماید و قرار شد، پیش نویس انجمن  تا بیست روز دیگر به آرای عموم استادان گذاشته شود.