قابل توجه استادان عزیز پوهنتون هرات؛

https://goo.gl/forms/sqTLCzEyUaUHQlTe2

پیوند فوق جهت ثبت نام تان در پروسه امتحان زبان است.