تاریخ ادبیات هرات؛

عنوان رساله علمی محترم پوهنوال فضل الرحمان فقیهی استاد پوهنحی زبان و ادبیات دری است که جهت ترفیع به رتبه پوهاندی امروز با حضور استادان، هیئت ژوری و تعدادی از دانشجویان ارائه شد.

در این اثر تلاش شده تا وضعیت ادبیات هرات پس از دوره تیموریان تا کنون مورد مطالعه قرار گیرد.

کنفرانس‌های علمی در مراکز علمی به عنوان شاه رگ تحقیقات محاسبه میشود که خوشبختانه استادان پوهنتون هرات همواره به آن تاکید دارند.