اعلان بست های پوهنځی انجینری پوهنتون هرات

به تعداد (دو) بست به اساس پلان انكشاف موسسوي وتوزيع بست هاي كادر علمي براي سال 1391 بطوري شفاف و عادلانه توزيع گرديده است. اميد از طريق خويش به اعلان سپرده ممنون سازيد.


1-    پوهنځی انجینری پوهنتون هرات ديپارتمنت (سیول) تعداد (يك) بست و دیپارتمنت (میکاترونیک) به تعداد (یک) بست براي سال (1391) براي بار دوم به اعلان ميسپارد.

بدين وسيله موضوع به شما نگاشته شد تا بست متذكره  را از تاريخ 9/12/1391 الي 9/1/1392 به اعلان گذاشته ممنون سازيد.
 واجدين شرايط درخواست هاي خويش را الي مدت يكماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

 

با احترام
پوهندوي دكتور عبدالظاهر محتسب زاده
رئيس عمومي پوهنتون هرات