اعلان بست های پوهنځی زراعت و تعلیم و تربیه ولایت بادغیس شاخه پوهنتون هرات

به تعداد (21) بست به اساس پلان انكشاف موسسوي وتوزيع بست هاي كادر علمي براي سال 1391 بطوري شفاف و عادلانه توزيع گرديده است. اميد از طريق خويش به اعلان سپرده ممنون سازيد.

  1. پوهنځی  (زراعت) ولایت بادغیس شاخه پوهنتون هرات به تعداد بست (6)
  2. پوهنځی  (تعلیم وتربیه) ولایت بادغیس شاخه پوهنتون هرات به تعداد (15) بست براي سال (1391) براي بار نخست به اعلان مي سپارد.

 بدين وسيله موضوع به شما نگاشته شد تا بست متذكره  را از تاريخ 5/12/1391 الي 5/1/1392 به اعلان گذاشته ممنون سازيد.

واجدين شرايط تا يكماه پس از نشر اعلان درخواست هاي خود را به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

با احترام

پوهندوي دكتور عبدالظاهر محتسب زاده

رئيس عمومي پوهنتون هرات