اعلان بست های پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات

پوهنځی (ستوماتولوژی) ديپارتمنت (جراحی ستوماتولوژی) تعداد بست (3)، دیپارتمنت (داخله ستوماتولوژی) تعداد بست (3) و دیپارتمنت ستوماتولوژی اطفال به تعداد (3) بست براي سال (1392) براي بار نخست به اعلان مي سپارد.

واجدين شرايط الی تاریخ 29/12/1391  درخواست هاي خود را به رياست پوهنتون هرات بسپارند.

با احترام

پوهندوي دكتور عبدالظاهر محتسب زاده

رئيس عمومي پوهنتون هرات