اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان بست به پوهنحی انجینییری
پوهنحئی (انجینری) دیپارتمنت (میکاترونیک) تعداد (یک) بست برای بار دوم در سال 1395 به اعلان میسپارد. متقاضیان واجدالشرایط می توانند سر از تاریخ 28/4/1395 الی 18/5/1395 به ریاست پوهنتون هرات، مراجعه نمایند. واجدين شرايط باید دارای مدرک ماستری و...
Jul 20, 2016 -
اعلان 35 بست در پوهنځی های مختلف پوهنتون هرات
به تعداد (35) بست به اساس پلان انكشاف موسسوي وتوزيع بست هاي كادر علمي براي سال 1392 بطوري شفاف و عادلانه قرار ذیل توزيع گرديده است: پوهنځی (شرعیات) ديپارتمنت (فقه و قانون) تعداد (2) بست، دیپارتمنت (تفسیر وحدیث) تعداد (2) بست،...
Jul 23, 2013 Aug 17, 2013
اعلان بست های پوهنځی انجینری پوهنتون هرات
به تعداد (دو) بست به اساس پلان انكشاف موسسوي وتوزيع بست هاي كادر علمي براي سال 1391 بطوري شفاف و عادلانه توزيع گرديده است. اميد از طريق خويش به اعلان سپرده ممنون سازيد. 1- پوهنځی انجینری پوهنتون هرات ديپارتمنت (سیول) تعداد (يك) بست و...
Feb 27, 2013 Mar 29, 2013
اعلان بست های پوهنځی زراعت و تعلیم و تربیه ولایت بادغیس شاخه پوهنتون هرات
به تعداد (21) بست به اساس پلان انكشاف موسسوي وتوزيع بست هاي كادر علمي براي سال 1391 بطوري شفاف و عادلانه توزيع گرديده است. اميد از طريق خويش به اعلان سپرده ممنون سازيد. پوهنځی (زراعت) ولایت بادغیس شاخه پوهنتون هرات به تعداد بست...
Feb 23, 2013 Mar 25, 2013
اعلان بست های پوهنځی ستوماتولوژی پوهنتون هرات
پوهنځی (ستوماتولوژی) ديپارتمنت (جراحی ستوماتولوژی) تعداد بست (3)، دیپارتمنت (داخله ستوماتولوژی) تعداد بست (3) و دیپارتمنت ستوماتولوژی اطفال به تعداد (3) بست براي سال (1392) براي بار نخست به اعلان مي سپارد. واجدين شرايط الی تاریخ 29/12/1391...
Feb 17, 2013 Mar 19, 2013