آگاهی برای متقاضیان برنامه کمیونتی کالج پوهنحی اقتصاد پوهنتون هرات!

برای نخستین بار کمیونتی کالج اداره تجارت پوهنتون هرات (Business Administration Community College Program )  که به کمک مالی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا (USAID) از طریق برنامه حمایت پوهنتون ها و انکشاف نیروی بشری (USWDP) و به همکاری تخنیکی پوهنتون ماساچوستس ایالات متحده امریکا University of Massachusetts Amherst ایجاد گردیده، برای دور اول محصل می‌پذیرد.

علاقمندان  میتوانند فورم ثبت نام را از تاریخ 27 سرطان الی 7 اسد 1396 هجری شمسی از معاونیت امور محصلان واقع ریاست پوهنتون هرات دریافت نموده و بعد از خانه پری، فورم ثبت نام را همراه با اسناد لازم الی تاریخ 12 اسد 1396 به دفتر کمیونیتی کالج واقع پوهنحی اقتصاد تسلیم نمایند.

معیارهای شمولیت :

•       شهادتنامه صنف دوازدهم تایید شده وزارت معارف؛

•       داشتن حد اوسط مجموع نمرات شصت فیصد (60%) دوره لیسه؛

•       سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور کامیونیتی کالج؛

•       فیس هر سمستر تحصیلی 7500 افغانی؛

نوت:  برنامه حمایت از پوهنتون‌ها و انکشاف نیروی بشری به تعداد سه (3) بورسیه را برای محصلین اناث واجدالشرایط پذیرش برای برنامه بوده و مشکلات اقتصادی داشته باشند، فراهم می‌کند.

قیمت فورم ثبت نام 400 افغانی می‌باشد.

برای دریافت معلومات بیشتر، به شماره های تیلفون یا ایمیل آدرس ذیل در تماس شوید.

تیلفون: 0402226726

ایمیل:  herat_economic_f@hu.edu.af