اعلان کاریابی پوهنحی ساینس و تعلیم و تربیه!

پوهنحی ساینس یک بست دیپارتمنت فزیک و پوهنحی تعلیم وتربیه (یک) بست دیپارتمنت تاریخ را در سال 1396 به اعلان می‌سپارند.

متقاضیان می توانند از تاریخ 26/4/1396 الی 26/5/1396 در خواستی‌های شان را به ریاست پوهنتون هرات بسپارند.

واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا (ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را الی مدت یکماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.