اعلان کاریابی پوهنتون هرات/ پوهنحی اداره و پالیسی عامه

پوهنحی (اداره و پالیسی عامه) دیپارتمنت (مدیریت انکشاف) تعداد (یک) بست را در سال 1396 به اعلان می‌سپاردمتقاضیان می‌توانند از تاریخ 19/4/1396 الی 19/5/1396 درخواستی هایشان را به ریاست پوهنتون هرات بسپارند. واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا (ارجحیت با داوطلبان ماستر و دوکتور (درخواست هاي خود را الی مدت یکماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.