اعلان کاریابی پوهنحی تعلیم وتربیه موسسه تحصیلات عالی ولایت نیمروز فلیال پوهنتون هرات

بست‌های اعضای کادر علمی پوهنحی تعلیم وتربیه ولایت نیمروز
دیپارتمنت (ریاضی) تعداد (سه) بست؛
دیپارتمنت (فزیک) تعداد (سه) بست؛
دیپارتمنت (کیمیا) تعداد (سه) بست؛
دیپارتمنت (بیولوژی) تعداد (سه) بست؛
استاد (ثقافت اسلامی) تعداد (یک) بست؛
استاد (تاریخ) تعداد (یک) بست؛
استاد (انگلیسی) تعداد (یک) بست؛
و استاد (کمپیوتر) تعداد (یک) بست.
برای بار اول در سال 1396 به اعلان می‌سپارد. متقاضیان می‌توانند از تاریخ 19/4/1396 الی 19/5/1396 درخواستی هایشان را به ریاست پوهنتون هرات تسلیم نمایند .واجدين شرايط دارای مدرک لیسانس، ماستری و دوکتورا (ارجحیت با متقاضیان ماستر و دوکتور) درخواست هاي خود را الی مدت یکماه به رياست پوهنتون هرات بسپارند.