خوش آمدید

خواننده گرامی،

به صفحه انترنتی پوهنتون هرات خوش آمدید.

پوهنتون هرات با تولید علم و دانش از راه تحقیق و پژوهش، انتقال دانش از راه آموزش افراد و کاربردی ساختن دانش از راه اشتغال پوهنتون در فعالیتهای سکتورهای عمومی و خصوصی جهت ایجاد یک جامعۀ مرفه و متعهد آمادۀ خدمتگزاری برای همگان میباشد.

برای تحقق رسالت فوق، پوهنتون هرات ظرفیتها و امکانات مناسبی را در اختیار دارد کمپس جدید، ساختمانهای زیبا و مدرن، لابراتوار های پیشرفته، کتابخانه های غنی، صنوف درسی مجهز و مهمتر از همه استادان نیرومند به پوهنتون ما برتری میبخشد.

استادان و کارمندان پوهنتون هرات به عنوان یک ستاد متشکل و بزرگ پیوسته تلاش میورزند تا برای محصلان محیط آموزشی خوب، برای افراد و نهاد های همکار خدمات مناسب و برای جامعه و محیط دستآوردهای علمی لازم را به بهترین وجه ارایه نمایند. این امر زمانی ممکن است که مردم شریف و مراجعین محترم با پوهنتون هرات آشنایی کامل حاصل نمایند و فرصت ابراز نظر را پیدا کنند.

صفحۀ انترنتی حاضر دریچه یی  است به سوی پوهنتون هرات که شما را با منابع، تشکیلات، امکانات و دستآوردهای این نهاد آشنا میسازد. ما از همه خواننده گان محترم دعوت مینماییم تا وارد این سایت شده، با ما ارتباط برقرار نمایند، همچنان متمنی هستیم تا با ارسال نظریات، انتقادات و پیشنهادات سالم و سازنده خویش ما را در غنامندی بیشتر این سایت و تبدیل پوهنتون هرات به پوهنتون برتر یاری نمایند.

 

info@hu.edu.af

0093 40 253399

اعلانات

بیشتر